A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a Video on Demand szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

 

A jelen Tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy pontos és átfogó tájékoztatást nyújtson Önnek a személyes adatai alább definiált Video On Demand szolgáltatás kapcsán történő kezeléséről.

Jelen Tájékoztató az alkalmazandó jogszabályok alapján készült, ideértve különösen:

 •    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);
 •      a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 •        a 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól; és 
 • az 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről.

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: info@filmio.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: www.filmio.hu; nfi.hu     

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

3. Alapfogalmak

Az alábbi definíciók célja a Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése.

Adatfeldolgozó: az a szervezet, amely utasításaink alapján, nevünkben Személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: bármely, a Személyes adatokat érintő művelet, így például a gyűjtés, rendszerezés, tárolás, továbbítás, törlés, függetlenül attól, hogy azt valamely automatizált (pl. számítógépes) rendszerben, vagy papír alapon végzik.

Adatkezelő: az a jogi személy, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön Személyes adatainak kezelője: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047056, székhely: 1145 Budapest, Róna u. 174.).

Címzettek: olyan szervezetek vagy személyek, amelyekkel az Adatkezelő Személyes adatot közöl, vagy amely bármely, az Adatkezelő által kezelt Személyes adathoz hozzáfér.

Érintett: Ön, mint természetes személy, akire vonatkozóan az Adatkezelő Személyes adatokat kezel.

Érintetti jogok: Az Önt a GDPR alapján személyes adatai vonatkozásában megillető jogok.

Jogalap: Ez a fogalom válaszol arra a kérdésre, hogy „Az Adatkezelő milyen alapon kezeli a személyes adataimat?”. A vonatkozó jogszabályok alapján több lehetséges jogalap létezik és minden adatkezelés kapcsán az Adatkezelő feladata, hogy az adott adatkezeléshez a megfelelőt kiválassza és alkalmazza. Egy adatkezelésre vonatkozóan egyidejűleg csak egy jogalap alkalmazható.

Profilalkotás: a Személyes adatok automatizált (tehát valamilyen digitális rendszerben végzett, nem pedig papír alapú) kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat arra használják, hogy az érintettre nézve következtetéseket vonjanak le, vagy bizonyos jellemzőket értékeljenek. Profilalkotás történik abban az esetben, amikor a Szolgálatás az Ön részére a korábban megtekintettekkel azonos, vagy azokhoz hasonló műfajú filmeket ajánl. Napjainkban az élet számos területén találkozhat profilalkotással, pl. ez történik egy webshop-ban amikor a webshop a korábban választott termékek alapján újakat ajánl, de ezt végzi a közösségi média is, amikor az Ön korábbi tevékenységei alapján az Ön számára vélhetően érdekes tartalmakat jelenít meg a hírfolyamban.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, például név vagy kapcsolattartási adatok, amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten (azaz más adatokkal együtt) azonosítható. A Szolgáltatással kapcsolatban kezelt Személyes adatok pontos körét az 5. pont határozza meg

4. A Szolgáltatás rövid bemutatása

A Filmio egy, az Adatkezelő által üzemeltetett www.filmio.hu weboldalon, valamint az IOS és Android operációs rendszerekre is letölthető Filmio alkalmazáson keresztül elérhető „Video on Demand” szolgáltatás („Szolgáltatás”). A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön regisztrációt követően, előfizetés ellenében magyar filmek egyedülálló választékából válasszon és a kiválasztott filmeket online megtekintse.

A Szolgáltatásra 18. életévüket betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemélyek fizethetnek elő.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges az Ön bizonyos személyes adatainak kezelése, hiszen ezek nélkül a regisztráció, az előfizetés, valamint a Szolgáltatás folyamatos nyújtása lehetetlen volna.

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

A Szolgáltatásra történő regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételét biztosító felhasználói fiókba való belépéshez szükséges adatok, amelyek a regisztráció módjától is függően a következők 

 •  email alapú regisztráció esetén az email cím;
 • Facebook fiókkal történő regisztráció esetén a Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép és email cím;
 •  Google fiókkal történő regisztráció esetén a Google fiókhoz tartozó név, profilkép és email cím; az a tény, hogy a regisztráló személy a 18. életévét betöltötte (korhatár adat, a sikeres regisztráció előfeltétele)
A regisztráció lehetővé tétele, a felhasználó azonosítása és a vele történő kommunikáció biztosítása A regisztráció során Ön elfogadja a Szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételeket, amellyel Ön és az Adatkezelő között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogviszony jön létre. Adatkezelésünk jogalapját ezen, Önnel kötött szerződés („Szerződés”) előkészítése és teljesítése képezi. Az Ön regisztrált felhasználói profiljának törléséig
A korhatár adat vonatkozásában a nagykorúság megállapítása (a Szolgáltatást csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:8. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Szolgáltatást kizárólag nagykorú személyek részére nyújtsa.

Név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

A felhasználói profilban megadott bankkártya adatok

A felhasználóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése, a szerződés megszűnése esetén az azzal kapcsolatos elszámolások lezárása, szolgáltatási díj megfizetése, visszatérítése Az Önnel kötött szerződés előkészítése és teljesítése A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszűnéséig

Név, a kapcsolattartás módjától függően telefonszám és email cím, a panasz bejelentése során az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel

A panaszról készült jegyzőkönyv részét képező személyes adatok (név, lakcím, panasz előterjesztésének helye, módja, ideje, panasz részletes leírása, telefonos panasz esetén egyedi azonosítószám)

Panaszkezelés, panasznak nem minősülő kérdések, észrevételek megválaszolása

A sikeres panaszkezelésre vonatkozó általános cél vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerinti jogi kötelezettségek

A hangfelvételek vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése szerinti jogi kötelezettség

A jegyzőkönyv vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti jogi kötelezettség

A panasznak nem minősülő kérdések, észrevételek vonatkozásában az Adatkezelő ezek megválaszolásához fűződő jogos érdeke. Amennyiben az adott kérdés, észrevétel megválaszolása nélkül az Önnel kötött szerződés nem tartható fenn, úgy az ezen Szerződés teljesítése

A panasz bejelentésétől, számított 5 évig

A panaszról felvett jegyzőkönyv vonatkozásában az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a jegyzőkönyv keletkezésétől számított 3 évig

A panaszról készült beszélgetés hangfelvétele vonatkozásában az 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a felvétel készítésétől számított 5 évig

Név, e-mail cím Hírlevél küldése a Szolgáltatással összefüggő témákról (szolgáltatás módosításáról, tartalmáról, egyes filmalkotásokról stb.) Az Ön kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amelyet Ön a www.filmio.hu weboldalon vagy az applikáción keresztül történő regisztráció során adhat meg. A hírlevél küldéséhez kapcsolódó cél megszűnéséig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (amennyiben erre előbb kerül sor)
Az Adatkezelőhöz érkező GDPR szerinti érintetti jogokkal kapcsolatos megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: kapcsolattartáshoz szükséges adatok (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint az azzal összefüggésben lezajló kommunikációban foglalt személyes adatok Az érintetti jogok biztosítása (ezekről részletesen lásd: 9. pont) Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tételével, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett lépések dokumentálása útján az érintetti jogok gyakorlását biztosítani tudja és ezt utólag igazolni legyen képes Az érintetti megkeresés sikeres rendezésétől (azaz az érintettel folytatott utolsó érdemi kommunikációtól) számított 5 évig

Valamennyi, a fentiekben említett személyes adat, amely a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben keletkezett, valamint az egyes nyilatkozatok (pl. adatkezelési hozzájárulás) tartalma

Az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése, jogi pozíciójának védelme vele szemben történő jogérvényesítés esetén Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy valamely jogi igény érvényesítése esetén a bizonyítási érdekének / a rá vonatkozó bizonyítási tehernek megfelelő bizonyítékok a rendelkezésére álljanak Az eredeti adatkezelési cél megszűntétől számított 5 évig
Valamennyi olyan, a fentiekben említett személyes adat, amely valamely, az Adatkezelő által a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kiállított a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylaton szerepel A 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése A 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség A számlakiállítás szerinti üzleti év utolsó napjától számított 8. év utolsó napjáig

 

Figyelemfelhívás

Az adatkezelő külön felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetében Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. lenti 9. E pont)! A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet Ön kérésre teljes terjedelmében megtekintheti. A kérést az 1. vagy 2. pontban hivatkozott e-mail címen kell előterjeszteni.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonására az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás a jelen Tájékoztatóban foglaltak közül a hírlevél küldés esetében szolgál adatkezelési jogalapként. Amennyiben Ön a nevét és az e-mail címét e célból nem adja meg, vagy hozzájárulását utólag visszavonja, akkor az Adatkezelő nem küld Önnek hírlevelet. Ebben az esetben Ön az Adatkezelő honlapján tud tájékozódni az Adatkezelő szolgáltatásairól és az egyes filmalkotásokkal kapcsolatos információkról. 

6. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön Személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

Ezen kívül az alábbi esetkörben szükséges lehet a Személyes adatok továbbítása egyes címzettek részére.

 

Címzettek neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység

Antenna Hungária Zrt.

(1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.)

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név profilkép és e-mail cím, valamint a 11. pontban meghatározott adatok

A felhasználói profilban megadott bankkártya adatok

Adatfeldolgozó

Weboldal üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás nyújtása;

Ügyfelekkel való kommunikáció, panaszkezelés;

Facebook oldal üzemeltetése.

A szolgáltatási díj megfizetésével és visszatérítésével kapcsolatos technikai támogatás;

https://www.ahrt.hu/hu/adatvedelem

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.ép.fszt.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

EcoSoft Pénztárgép és Informatikai Kft.

(1115 Bartók Béla út 106-110.B.ép.B.lház.)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Számla kiállítására alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.ecosoft.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)

Név, lakcím, e-mail cím, Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név, profilkép e-mail cím Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

OTP Mobil Kft.

(1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

Tranzakcióval összefüggő adatok Adatfeldolgozó

SimplePay szolgáltatás nyújtása (fizetési tranzakció lebonyolításának biztosítása)

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

Az 5. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

 

Az Adatkezelő a fent meghatározott Személyes adatokat a megjelölt címzetti körön kívül kizárólag az alább felsorolt harmadik címzetteknek adhatja át:

 •        jogi igények érvényesítése, illetve harmadik felek által benyújtott jogi igények elleni védekezés esetén szükséges lehet, hogy Személyes adatait az Adatkezelő jogi képviselőinek részére továbbítsa. Az Adatkezelő jogi képviselőit titoktartási kötelezettség, valamint az ügyvédi hivatásból eredő ügyvédi titoktartási kötelezettség terheli;

 •      amennyiben az Adatkezelő és a felhasználók között fennálló szerződés kapcsán bírósági eljárás indul, lehetséges, hogy Személyes adatait a bíróság, valamint az eljárás egyéb szereplői részére rendelkezésre kell bocsátania az Adatkezelőnek;

 •      hatósági és bírósági kötelező erejű megkeresések esetén az Adatkezelő kötelezettsége a kért adatokat átadni, amelyeknek részét képezhetik az Ön Személyes adatai is. Ilyen jellegű adatszolgáltatások és azok következményei tekintetében az Adatkezelőt nem terheli felelősség. Amennyiben ilyen adatszolgáltatásra kerül sor, az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett mértékben az Adatkezelő tájékoztatja Önt;

 •      egyes esetekben az Adatkezelő könyvvizsgálója részére átadott dokumentáció is tartalmazhat olyan információkat, amelyek személyes adatnak minősülnek. A könyvvizsgáló minden esetben titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

 

7. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatkezelések vonatkozásában különleges adatot nem kezel.

8. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása

Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím

Facebook fiókkal való regisztráció biztosítása a Szolgáltatás igénybevételéhez.

Meta Platforms Ireland Limited

(4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím

Google fiókkal való regisztráció biztosítása a Szolgáltatás igénybevételéhez.

Google LLC.

(1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok)

https://support.google.com/accounts/answer/10130420#siwg

A havi előfizetési díj befizetésével kapcsolatos tranzakcióval összefüggő adatok

OTP Mobil Kft.

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

 

9. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben, kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Ön kérheti az Önről kezelt Személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az Adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

Az Ön kérésére az Adatkezelő az Antenna Hungária Zrt., mint az előfizetői panaszok és hibabejelentések kezelésével összefüggő feladatokkal, valamint az erre vonatkozó hangfelvétel őrzésével megbízott adatfeldolgozó közreműködésével biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását az Antenna Hungária Zrt. ügyfélszolgálati helyiségében. Ön kérelmezheti továbbá azt is, hogy a hangfelvétel másolatát az Adatkezelő bocsássa 30 napon belül az Ön rendelkezésére.

A)    A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként.

Ön bármikor kérelmezheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy

 •       milyen adatokat kezelünk;
 •       mi az Adatkezelés célja;
 •       mely címzettek részére adjuk át Személyes adatait;
 •       mennyi ideig tároljuk Személyes adatait;
 •       milyen jogai vannak az Adatkezeléssel összefüggésben; és
 •       továbbítjuk-e Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy szervezet részére (Európai Gazdasági Térség alatt az Európai Unió országai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia értendő), és amennyiben igen, milyen további garanciák vállalásával védjük az Ön Személyes adatait.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása során Ön arra is jogosult arra, hogy a kezelt Személyes adatai másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)   A helyesbítéshez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk kezelt Személyes adatok helytelenek, kérelmezheti az érintett adatok módosítását vagy frissítését. Az adatbázisunk pontossága érdekében egyébként is kérjük, hogy küldjön értesítést számunkra az esetleges adatváltozásokról. Amennyiben módunkban áll, a változásokról a Személyes adatok címzettjeit is tájékoztatjuk, hogy ők is frissíthessék az adatbázisaikat. Külön kérelem esetén listát küldünk azokról a címzettekről, amelyeket a változásról tájékoztattunk.

C)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként jogosult arra, hogy Személyes adatait „elfeledjék”.

Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, késedelem nélkül töröljük a Személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

 •         az Adatkezelőnek az adott Személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 •       olyan Adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •          olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
 •          a Személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 •        jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett Személyes adatokat más személlyel (ti. valamely címzettel,) is közöltük, akkor a törlést követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről. Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az Adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján meghatározott időtartamon keresztül kötelesek vagyunk megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. a számviteli törvény előírásai alapján).

 

D)   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti Személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 •          Ön vitatja a Személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát;
 •        az Adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •          már nincs szükségünk a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 •         Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amikor az Adatkezelést korlátozzuk, a korlátozással érintett Személyes adatokon a tárolás kivételével semmilyen egyéb műveletet nem végzünk. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelés nem korlátozható, ha az Adatkezelés jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Amennyiben a jelen joggal érintett Személyes adatokat más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közöltük, az Adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről. 

E)    A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Személyes adatok kezelése jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján történik, Ön bármikor tiltakozhat az Adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén töröljük az Önnel kapcsolatban kezelt Személyes adatokat, kivéve, ha

 •         az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 •         az Adatkezelés jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Azt, hogy az előző két pontban foglalt valamely körülmény fennáll-e, eseti alapon mérlegeljük és e körben bennünket terhel a bizonyítási kötelezettség.

F)   Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsuk, amennyiben az általunk végzett Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének email csatolmány útján, pdf formátumban teszünk eleget. 

G)     Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Reméljük, hogy soha nem adunk okot arra, hogy panaszt kelljen benyújtania a Személyes adatok általunk történő kezelése miatt. Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról, az alábbiak szerint.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ha

 •        úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük a Személyes adatait (közvetlenül is lehet bírósághoz fordulni, nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);
 •       a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen Ön fellebbezni kíván;
 •        a NAIH nem foglalkozik az Ön panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell lefolytatni).

Bírósági eljárást a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Ön választásától függően). További információkat a magyar bíróságokról a következő linken talál: https://birosag.hu

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra kerül sor a következők szerint.

A Szolgáltatás igénybevétele során a Video on Demand felület az Ön által korábban megtekintett filmalkotások alapján megpróbálja „kitalálni” hogy Önt vélhetően milyen kategóriába tartozó filmek érdeklik. Ennek során az alkalmazott algoritmus (amely nem más, mint egyfajta számítógépes logika) elsősorban olyan, vagy ahhoz hasonló műfajú filmeket sorol előre, mint az Ön által korábban megtekintett filmek és elsődlegesen ezeket jeleníti meg a felületen. E körben tehát egyfajta testreszabás történik.

A filmalkotások megtekintése alapján külön ajánlásokat semmilyen módon nem állítunk össze, ezzel összefüggésben célzott marketing tartalmú megkeresést vagy felhívást nem küldünk az Ön részére. Adatkezeléseink során automatizált döntéshozatal nem történik.

11. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a Szolgáltatására vonatkozóan a https://www.facebook.com/filmiohu URL cím alatt Facebook oldalt („Facebook Oldal”) tart fenn, amelyen híreket, hirdetéseket, fotókat, eseményeket, bejegyzéseket és videókat tesz közzé. Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight ("Oldalelemzések”) funkcióján keresztül adatokat gyűjt és aggregált módon elemez arra vonatkozóan, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével, az oldal mely felületére kattintanak, mely tartalmakat nézik meg, illetve like-olják. Ez az elemzés nem az egyes magánszemélyek azonosítására, vagy rájuk vonatkozó következtetések levonására szolgál, célja statisztikai jellegű információk gyűjtése a Facebook Oldal látogatottságára vonatkozóan.

Az elemzés alapjául szolgáló tevékenységek az alábbiak:

 •       a Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma;
 •      a Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma,   elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek jellemzően mikor (milyen napszakban, időintervallumban) néznek Facebook tartalmat;
 •     a Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hány alkalommal nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor navigáltak a Facebook Oldalra;
 •     a Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hány alkalommal nézték a videót több, mint 3 másodpercig, illetve több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon;
 •    a Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban.

Az Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited közösen határozta meg az adatkezelés céljait és eszközeit (aggregált elemzés).

Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el, az „az Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke” alcím alatt:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A fenti adatok adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Facebook Oldal látogatója Facebook profiljában lehetséges.

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Meta Platforms Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Meta Platforms Ireland Limited által végzett minden önálló adatkezelésért, azért kizárólag a Meta Platforms Ireland Limited felel.  

12. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon hozzánk a jelen Tájékoztató 1. és 2. pontjaiban megjelölt elérhetőségeken!

* * *  

Hatályos: 2020. november 1. napjától.
Felülvizsgálva: 2023. február 7. napján.