A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződéskezeléssel összefüggő adatkezeléséről

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve:NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

A szerződés előkészítésével kapcsolatos adatok

(magánszemély szerződéses partner adatai, illetve nem magánszemély szerződéses partner esetén a kapcsolattartó, képviselő és a szerződéskötés szempontjából releváns egyéb magánszemélyek neve, tisztsége, elérhetősége, esetlegesen referencia-adatok)

Szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megkötésének meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.

A szerződés teljesítésével összefüggő adatok

(ideértve a felek közötti kapcsolattartáshoz, elszámoláshoz, továbbá a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adatköröket is)

Szerződés teljesítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben (Andoc), számviteli kötelezettségeknek való megfelelés

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

A szerződéssel kapcsolatban keletkező számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés jogalapját az adó-és számviteli jogszabályokból következő jogi kötelezettségek képezik.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi, illetve számviteli) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Hibás teljesítés esetén az igényérvényesítéshez szükséges adatok Szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben (Andoc) Az Adatkezelő szerződésből fakadó igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
A szerződés megszüntetésével összefüggő adatok Szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben (Andoc)

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Valamennyi fent említett, illetve a szerződésből eredő igénnyel összefüggő személyes adatkör Jogi igény érvényesítése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

(ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is).

Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig

Az ügyfél-átvilágítás során kötelezően rögzítendő a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint azonosító okmányának típusa és száma, jogi személyre vonatkozó adatok, jogi személy képviseletére jogosult neve és beosztása.

Rögzítendő az ügyfél arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy saját nevében vagy egy tényleges tulajdonos nevében jár-e el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos adatainak megadása mellett, illetve, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e, és amennyiben igen, úgy a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információk.

Az ügyfélre vonatkozó negatív médiahírekben, nyilvános forrásokban fellelhető információk, szankciós listán való szereplés.

 

Ügyfélazonosítás, a Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfélátvilágítás elvégzése Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogi kötelezettség Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) év
A Pmt. szerinti ügyfélátvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfélátvilágítási eljárása lefolytatása céljából Az érintett kifejezett hozzájárulása
Ügyfélelégedettséggel kapcsolatos információk (jellemzően: kitöltő neve; az általa képviselt cég/produkció neve; a Filmintézet által nyújtott szolgáltatások minőségére adott értékelés; megjegyzések) Ügyfélelégedettség mérése Az érintett hozzájárulása Az ügyfélelégedettségi kérdőív beküldését követő 90 nap, melyet követően a kérdőívek automatikusan anonimizálásra kerülnek

 

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 7. E pont)!

 

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Támogatásban részesülő filmszakmai szereplők, filmprodukciós cégek A szerződéskötéshez szükséges személyes adatok, kapcsolattartási adatok Önálló adatkezelő A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása körében az Adatkezelő által támogatott produkciók esetében, produkciós cégek felkérései alapján az Adatkezelő az alkotókkal, szerzőkkel, szereplőkkel kötött szerződéstervezeteket előkészítheti.
Nemzeti Kommunikációs Hivatal A megkötött szerződésben szereplő személyes adatok Önálló adatkezelő Ágazati jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség alapján az NKOH erre rendszeresített felületén az Adatkezelő köteles az egyes szerződések feltöltésére.
Digitális Kormányzati Ügynökség A megkötött szerződésben szereplő személyes adatok  Önálló adatkezelők Ágazati jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség alapján a DKÜ Portálon az Adatkezelő köteles az egyes szerződések feltöltésére
Közös jogkezelők Jogdíjfizetési szerződésekben található személyes adatok Önálló adatkezelők Jogdíjfizetési szerződések tárolása

Adatkezelő által megbízott ügyvédi irodák

A megkötött, vagy előkészítés alatt álló szerződésben szereplő személyes adatok Adatfeldolgozó

Szerződések előkészítése; szerződéses igények érvényesítésében történő közreműködés

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato

IT Részleg Kft.

(1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://www.it-reszleg.hu/adatvedelem.html

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

IT-PERFEKT Kft.

(2141 Csömör, Nektár utca 48/A.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése

 

Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti.

Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az Önre vonatkozó adatkezelése során nem kezel.

6. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Az érintettel kötött szerződéskötéshez szükséges adatok, az érintett kapcsolattartási adatai Támogatásban részesülő filmszakmai szereplők, filmprodukciós cégek

 

7. Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)  A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)   A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 •                 az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 •                 olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •                 olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 •                a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 •                jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 •                 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 •                 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •                 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 •                Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

E)  A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 •                 az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 •                 az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)   Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G)  Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.  

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

9. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

* * *

Hatályos: 2018. május 25. napjától.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. február 7.