A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezeléséről

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748. 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Filmszakmai eseményekkel, rendezvényekkel, meghívókkal, egyéb üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Az érintett[1] kapcsolattartási célú adatai: név, e-mail cím, lakcím (ha az érintett nem rendelkezik e-mail címmel), telefonszám, munkáltatójának neve, az érintett munkaköre

[1] Az „érintett” vagy „Ön” a jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében jelenti valamennyi olyan természetes személyt, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő munkavállalóját kivéve.
Az érintettel való üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig (vagy az érintett tiltakozásáig, amennyiben az megalapozott); hozzájárulás esetén az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig, vagy ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a cél megszűnéséig.
Filmszakmai eseményekre, rendezvényekre szóló meghívók, szakmai anyagok küldése
Az érintettek és a filmszakmai szereplők közötti szakmai közvetítés, ajánlás
Szakmai referencia biztosítása beszerzési, közbeszerzési eljárásban (Filmlabor Igazgatóság)
Marketing célú megkeresések, üdvözlőlapok küldése Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása
Név, kapcsolattartási adatok Előterjesztett panasz, illetve visszaélés-bejelentés kivizsgálása Az Adatkezelő jogszerű és prudens működésének biztosításához fűződő jogos érdeke A vizsgálat befejezését követő 60 napig, illetve a bejelentővel vagy a bejelentéssel érintett más személlyel szemben indított jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés esetén annak jogerős lezárásáig.

Az Adatkezelőhöz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: az Adatkezelőhöz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok.

Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is az Adatkezelő, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 7. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tételével, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálásával.  A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.

Ha az Adatkezelő valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, az Adatkezelő az adott hozzájárulást archiválja.

Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy az Adatkezelő mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez.

Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 7. cikk (1) alapján, miszerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.
Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 33. cikk (5) alapján, miszerint az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést. A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.
Filmforgalmazással, filmterjesztéssel és kisfilm előállítással összefüggő adatkezelés
Az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Az érintettek és a filmszakmai szereplők közötti szakmai közvetítés, ajánlás Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas színvonalú ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig (vagy az érintett tiltakozásáig, amennyiben az megalapozott);
Filmforgalmazási célú adattovábbítás forgalmazók részére (Nemzetközi Igazgatóság)
Alkotók, rendezők, producerek, operatőrök szakmai önéletrajzának bemutatása az Adatkezelő nfi.hu  weboldalán
Képmás és hangmás werkfotókon, forgatáson készített képfelvételeken, werkfilmen és traileren, valamint filmbemutató plakátokon szereplő adatok Filmforgalmazáshoz, filmterjesztéshez, a filmhez kapcsolódó promóciós tevékenységhez szükséges anyagok rendelkezésre bocsátása Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas színvonalú ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig (vagy az érintett tiltakozásáig, amennyiben az megalapozott);
Név, képmás, hangmás, videófelvétel Kis filmalkotások (stúdióbeszélgetések), valamint riportok, interjúk előállítása filmalkotások szerzőivel, művészekkel promóciós céllal Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása Filmtörténeti értéke miatt nem selejtezhető
  Film- és videószolgáltatás keretében gyártott kép- és hangfelvétel utómunkája Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas színvonalú ellátásához fűződő jogos érdeke Filmtörténeti értéke miatt nem selejtezhető
Egyetemi filmklubokkal összefüggő adatkezelés
E-mail cím Filmklub vezetők számára hozzáférés biztosítása a filmklubban levetített filmek online lejátszási felületéhez A filmklub vezetőjével kötött szerződés teljesítése A filmklub vezetőjével kötött szerződés megszűnéséig

 

A fenti, jogos érdeken alapuló adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja az Ön figyelmét arra, hogy amennyiben Ön a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy Önnel az Adatkezelő nem tud üzleti célú kapcsolatot tartani, Ön felé nem tud üzleti célú megkereséseket tenni, illetve nem tudja biztosítani a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátását.

Az Adatkezelő külön is felhívja a figyelmet, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetében Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 7. E pont)!

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulását megtagadni, valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

 

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Filmszakmai szereplők, filmprodukciós cégek (belföldi és külföldi) Az érintett kapcsolattartási célú adatai, az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Önálló adatkezelő Filmszakmai tevékenységhez kapcsolódóan az érintettel való kapcsolatfelvétel, részére ajánlattétel
Filmforgalmazó társaságok Az érintett szakmai önéletrajza Önálló adatkezelő Filmpromóciós tevékenység
Közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő (belföldi és külföldi) Az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Önálló adatkezelő Közbeszerzési eljárás lefolytatása
Antenna Hungária Zrt.

(1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.)
Az egyetemi filmklub vezetők e-mail címe Adatfeldolgozó Az egyetemi filmklubban levetített filmek online lejátszási felületéhez hozzáférés biztosítása a filmklub vezetők részére
Utómunka stúdiók Kép- és hangfelvétel Adatfeldolgozó Filmanyagok utómunkáinak elvégzése a részére átadott gyártási anyag alapján

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato

IT Részleg Kft.

(1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://www.it-reszleg.hu/adatvedelem.html

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

IT-PERFEKT Kft.

(2141 Csömör, Nektár utca 48/A.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése

 

Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti. A külföldi rendezvényszervezők részére történő adattovábbítás esetén

(i)           az EGT tagállamok területén működő rendezvényszervezők esetében az adattovábbításhoz további garanciák nem szükségesek;

(ii)         az alábbi harmadik országokba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozaton alapul, tekintettel arra, hogy ezen országok jogrendszere biztosítja a személyes adatok védelmének Európai Unió által elvárt szintjét: Kanada, Svájc, Argentína, Japán.

A vonatkozó megfelelőségi határozatok az alábbi linken érhetők el:

Kanada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002

Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518

Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

Japán: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0419&from=EN

(iii)        A fenti országokon kívüli harmadik országokba – így az Adatkezelő tevékenységének jellegéből fakadóan többek között és különösen az Amerikai Egyesült Államokba, Kínába, Oroszországba, Indiába, valamint Egyiptomba történő adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) a), vagy c) pontja alapján, eseti jelleggel történik.

 

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezelés során nem kezel. 


6. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

A)  A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)   A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 •                 az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
 •                 olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 •                 olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 •                a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy 
 •                 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 •                 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 •                 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 •                az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 •                 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

E)  A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 •                 az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy 
 •                 az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)   Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G)  Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.  


7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

8. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

* * *

Hatályos: 2018. május 25. napjától.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. február 8.