A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a képzési tevékenységével összefüggő adatkezelésről

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

3.1. Általános mozgóképszakmai képzésekkel, mozgóképszakmai képzési célú pályázatokkal, workshopokkal, kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A filmszakmai képzés iránt érdeklődő érintettek adatai: név, telefonszám, e-mail cím Képzés iránt érdeklődő magánszemélyek és a mozgóképszakmai képzés megvalósítására pályázó képző intézmények képviselői közötti közvetítés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. szerinti feladatok ellátása érdekében Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása Az adatkezelési cél eléréséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, egyébiránt a képzésre vonatkozó szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig.
Az Adatkezelő mozgóképszakmai képzési célú és pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvényeket támogató egyedi pályázatok keretében történő pályázathoz szükséges adatok (intézményi, kapcsolattartói adatok, oktatók, szakértők személyes adatai, képfelvételek) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása A pályázóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése (az Adatkezelő pályázati feltételei szerint) A pályázótól eltérő személyek esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést teljesítse A pályázat sikertelensége esetén az erről szóló döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az Adatkezelő mozgóképszakmai képzési célú és pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvényeket támogató egyedi pályázatok keretében a pályázó és harmadik személy közötti szerződésekben szereplő adatok A pályázattal kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is). Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig
A képzésben részt vevő személy azon személyes adatai, melyeket az Adatkezelő, mint támogató a Felnőttképzési Szerződés és a képzés során kiállított tanúsítványok a támogatási cél megvalósulásának ellenőrzése során megismer A pályázattal kapcsolatos költségek elszámolásának és a pályázat célja megvalósulásának vizsgálata Az Adatkezelő a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B szerinti feladatainak ellátásához fűződő jogos érdeke Az Adatkezelő a személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Az érintett neve, e-mail címe, önéletrajzában szereplő személyes adatok

Az érintettek részvételének elősegítése Producers LINK elnevezésű nemzetközi workshopon

Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

A workshopra történő kiküldetés támogatása és megbízási szerződés kötése esetén: jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig.

 

Amennyiben Adatkezelő a workshopra történő kiküldetést nem támogatja: az érintettek e döntésről történő értesítéséig.

  

3.2. Tábor szervezésével és lebonyolításával összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Az érintett neve, születési dátuma, lakcíme, azon oktatási intézmény neve, ahol az érintett tanulmányokat folytat, e-mail címe, telefonszáma; kiskorú esetén a törvényes képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe. Az Adatkezelő által meghirdetett táborozásra való jelentkezés biztosítása Szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a szerződés meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
A részvételi díjat befizető természetes személy neve; lakcíme A részvételi díjról szóló számla kiállítása Jogi kötelezettség teljesítése [Áfatv. 159.§ (1); 169.§ e)] A Számv.tv. 169.§ (2) bekezdése szerint 8 évig.
Az érintett hozzátartozójának neve, telefonszáma Váratlan baleset/ körülmény bekövetkezése esetén kapcsolatfelvétel az érintett hozzátartozójával Önkéntes hozzájárulás Az adott táborozás időtartamának végéig.
Az érintett TAJ száma és étel- és gyógyszerallergiájára vonatozó adatok Az érintett egészségének megőrzése, megbetegedésének megelőzése Önkéntes hozzájárulás Az adott táborozás időtartamának végéig.
A természetes személy motivációs levele, illetve kép- és hangmása, szoftverhasználati tudásra vonatkozó információk, referenciamunkák, szinopszis Az Adatkezelő által meghirdetett táborozás kiválasztási eljárásának lebonyolítása, melynek keretében az Adatkezelő értékeli az érintett által készített videóanyagot, illetve benyújtott motivációs levelet Szerződés teljesítése Az adott táborozás időtartamának végéig.
Képmás, hangmás (fotókon, videófelvételeken), illetve a kép- és hangfelvétel készítőjének neve A rendezvényhez kapcsolódó események marketing célú közzététele az Adatkezelő saját és közösségi média felületein Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig.
A tábor hatékony és sikeres megszervezésének, a résztvevők a tábor helyszínére történő lejutásának megkönnyítésére vonatkozó információk (pl. rendelkezésre álló technikai eszközök, lejutás módja) A résztvevők táborba történő lejutása szervezésének támogatása és a táborozás során a technikai eszközök hatékony elosztása Önkéntes hozzájárulás Az adott táborozási időszak kezdetéig.

 

A szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön a rendezvényen (workshop, tábor stb.) való részvételhez szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg – figyelemmel továbbá arra, hogy a rendezvényre regisztráció csak az Adatkezelőn keresztül biztosítható -, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a rendezvényen való részvétel meghiúsulása vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 7. E pont)!

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

Címzettek A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Mozgóképszakmai képzést végző és szervező intézmények, gazdasági társaságok A 3.1. pont szerinti személyes adatok közül név, telefonszám, e-mail cím Adatkezelő Mozgóképszakmai képzések szervezése, megtartása
Oktatási szakértő A 3.1. pont szerinti személyes adatok közül az önéletrajzokon feltüntetett személyes adatok Önálló Adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) Javaslat készítése az oktatók szakmai megfelelőségével kapcsolatban a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempont(ok) szerint

Vizuális Világ Alapítvány

(1132 Budapest, Alig u. 7/a.)

A 3.2. pont szerinti személyes adatok Adatkezelő Táborozás megszervezésében való közreműködés.

Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány

(1122 Budapest, Városmajor utca 16.)

A 3.2. pont szerinti személyes adatok Adatkezelő Táborozás megszervezésében való közreműködés.
Adatkezelő által megbízott mentorok, mint természetes személyek A 3.2. pont szerinti személyes adatok közül név, e-mail cím, telefonszám, motivációs levél Adatfeldolgozó Mozgóképszakmai mentori feladatok ellátása a táborozással összefüggésben.
Művek kiválasztásában közreműködő zsűritagok A 3.2. pont szerinti személyes adatok közül név, treatment, motivációs levél Adatfeldolgozó Mozgóképszakmai zsűritagként nyertes treatmentek kiválasztásában való közreműködés.

Központi Statisztikai Hivatal

(1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.)

A természetes személy születési ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, neme, lakcímének irányító száma, munkajogi státusza, képzésre való beiratkozás időpontja, képzés befejezésére vonatkozó adat, képzésen való részvételi díj költségviselésére vonatkozó adatok Adatkezelő

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben meghatározott hivatalos statisztikai tevékenység.

http://www.ksh.hu/adatvedelmi_tajekoztato#milyen-adatokat-kezelunk

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

IT Részleg Kft.

(1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör  Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://www.it-reszleg.hu/adatvedelem.html 

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)  

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör  Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement 

IT-PERFEKT Kft.

(2141 Csömör, Nektár utca 48/A.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése


Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti. Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

 

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő kizárólag tábor szervezésével és lebonyolításával összefüggésben (ld. 3.3. pont) kezel különleges adatot az Ön egészségének megőrzése, megbetegedés megelőzése érdekében az étel-vagy gyógyszerallergiára vonatkozóan - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (3) bekezdése szerint - az Ön, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének kifejezett hozzájárulása alapján. Az Adatkezelő a rendezvények esetében az étel-és gyógyszerallergiára vonatkozó információkat anonimizálva továbbíthatja az étkezést biztosító személynek. Az Adatkezelő a táborozás során biztosítja a TAJ számhoz, valamint az étel-és gyógyszerallergiához, mint különleges adatokhoz való hozzáférést a szervező (Vizuális Világ Alapítvány) részére az Ön egészségének megőrzése, megbetegedésének megelőzése érdekében.

Az Adatkezelő egyéb Önre vonatkozó adatkezelése vonatkozásában különleges adatot nem kezel.

6. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
A mozgóképszakmai képzési célú pályázatok keretében a pályázó és harmadik személy közötti szerződésekben szereplő adatok a harmadik személyre vonatkozóan Mozgóképszakmai képzési célú pályázati kiírás alapján pályázó jogalany
Képmás, hangmás Fotó-, ill. videófelvételt készítő szolgáltatók

 
Az Adatkezelő részéről egyéb forrásból adatbeszerzés nem történik.

 

7. Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)             A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)             A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C)             A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

·                az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·                olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·                olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·                a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
·                jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)            Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

·                Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
·                az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·                az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·                Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

E)             A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

·                az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
·                az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)             Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G)            Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.  

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  

9. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/NemzetiFilmintezet URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

A Meta Platforms Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:
·                A Meta Platforms Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Meta Platforms Ireland Limited végzi.
·                A Meta Platforms Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
·                A Meta Platforms Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Meta Platforms Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Meta Platforms Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
·                A Meta Platforms Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

 

Az Adatkezelő felelőssége és kötelezettségei:

·                Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.
·                Az Adatkezelő köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon.
·               Az Adatkezelő nem kérheti ki a Meta Platforms Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Meta Platforms Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait az Adatkezelő az alábbi jogalapon kezeli:
·                A Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
·               A Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
·                A Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook Oldalra
·              A Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
·             A Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban.


Az Adatkezelő tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Facebook Oldal látogatója Facebook profiljában lehetséges.

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Meta Platforms Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Meta Platforms Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Meta Platforms Ireland Limited felel.  

10. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

* * *  

Hatályos: 2018. május 25. napjától.
Az utolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. február 15.