Cookie adatkezelési tájékoztató

 

Általános információk

Az alábbi tájékoztató a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. mint adatkezelő (székhely: 1145 Budapest, Róna u. 174; Pf.: Budapest 1365 Pf. 748.; Cg.: 01-10-047065; „Filmintézet”) által a nfi.hu weboldalon („Weboldal”) használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál.

Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljes körűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon magánszemélyek személyes adatait, akik a Filmintézet honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”);

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Mik azok a cookie-k?

A cookie – amelyet magyarul néha „süti”-nek is neveznek - egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t a cookie fajtájától függően meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra, biztosítsa a weboldal megfelelő működését, vagy pl. analitikai méréseket készítsen.

Egyes cookie-k elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, míg mások bizonyos többlet-vagy kényelmi funkciókat biztosítanak.

A cookie-k az Ön számítógépén, vagy egyéb eszközén biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

Hogyan, milyen célból és milyen jogalapon használjuk a weboldal látogatása során a cookie-kat?

Elengedhetetlenül szükséges cookie-k

A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, a weblap tartalmainak hibamentes megjelenítése, honlapunk terhelésének kiegyenlítése, valamint a felhasználó beazonosítása. Alkalmazásuk nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható. Az ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének, vagy egyéb eszközének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük.

Többletfunkciókat nyújtó cookie-k

Egyes cookie-k statisztikai, webanalitikai mérésekre szolgálnak. Ezek számunkra azért fontosak, mert ilyen módon tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP cím, város, a használt eszköz, böngésző, operációs rendszer típusa, illetve az a jellemző, hogy weboldalunkon mely aloldalakat látogatott meg, és ott mennyi időt töltött). Tekintettel arra, hogy ezek a cookie-k a weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén alkalmazzuk. Ezen cookie-k alkalmazásának időtartama addig terjed, amíg az általuk lehetővé tett funkciók biztosítása azt szükségessé teszi, vagy Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ön a hozzájárulását a weboldal felkeresésekor felugró, kifejezetten erre a célra szolgáló felületen adhatja meg. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, ezeket a típusú cookie-kat nem alkalmazzuk az Ön eszközén. Hozzájárulását a cookie beállítások módosításával bármikor utólag is megadhatja, vagy visszavonhatja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webanalitikai mérések céljából a Google Analytics cookie-t használjuk, amellyel kapcsolatos további részletekről az alábbi linken tájékozódhat:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Szintén felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti, valamint bármikor törölhet minden, a számítógépén, vagy egyéb eszközén tárolt cookie-t az eszközről.

A Weboldalon használt cookie-k funkciói és tulajdonságai az alábbiak:

Név

Kategória

Időtartam

Cél

_ga

Statisztikai célú cookie

2 év

Google Analytics webanalitikai mérések

_gat

Statisztikai célú cookie

1 perc

Google Analytics webanalitikai mérések

_gid

Statisztikai célú cookie

1 nap

Google Analytics webanalitikai mérések

filmalap[cookieaccept2019]

Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie

1 év

Cookie tájékoztató felület mutatása/elrejtése

web.mnf.hu

Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie

1 nap

Felhasználó azonosítása

 

Adattovábbítások címzettek részére

A Weboldalon a Google Analytics használatából következően harmadik fél (a Google) által használt cookie is működik A Google Analytics egy olyan elemzőeszköz, amelynek engedélyezése esetén az Ön böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google részére, ideértve a felkeresett oldal URL-jét, valamint az Ön eszközének IP címét. Az adatokat a Google statisztikák készítéséhez használja, amelyek a Filmintézet részére segítséget jelentenek a Weboldal működésének optimalizálásához.

Ezzel kapcsolatosan a Google részletes tájékoztatását az alábbi linken érheti el:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Érintetti jogok

A hatályos jogszabályok alapján Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán. A jelen pont általánosan foglalja össze az Önt megillető jogokat, az azt követő pontok pedig az egyes jogok gyakorlásának feltételeit ismertetik.

Ön jogosult kérni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba. Ezen jogok gyakorolhatósága függ az adatkezelés jellegétől is, így pl. amennyiben Ön a gyűjtött adatok alapján nem azonosítható, az adatkezelő a kérelmének nem köteles eleget tenni.

Önt meghatározott feltételek teljesülése esetén megilleti a törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog, továbbá megilleti az adatok helyesbítéséhez való jog.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelő által automatizált módon kezelt, hozzájárulás jogalapon rögzített adatok kapcsán Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – a Filmintézet a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, a Filmintézet jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Filmintézet a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

A helyesbítéshez való jog

Tekintettel a cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jellegére – különösen annak automatizált voltára – a gyűjtött személyes adatok helyesbítésének lehetősége szűk körben merülhet fel.

Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az adatkezelő azokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

az átadott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

olyan adatkezelésről van szó, amely az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult, illetve az adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az adatkezelő nem köteles helyt adni, ha

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

az adatkezelés az adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket hozzájárulás alapján bocsátott az adatkezelő rendelkezésére és az adatkezelő automatizáltan (pl. bármilyen számítógépes rendszerben) kezel, az Ön részére géppel olvasható formátumban (akár email útján, pl. pdf csatolmányként) adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Abban az esetben, amennyiben az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, panasza merül fel a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés kapcsán, lépjen velünk kapcsolatba a lenti elérhetőségeken:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Filmintézet általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül –jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A Filmintézet esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak az Ön nevében történő benyújtásával, a NAIH határozata bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésével, keresetindítással, valamint kártérítési jogának érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy a Filmintézet a jelen tájékoztatóval érintett adatkezelése során automatizált döntéshozatalt (tehát pl. olyan eljárást, amelynek során emberi beavatkozás nélkül, egy számítógépes algoritmus hoz az érintettekre vonatkozó döntéseket), illetve profilalkotást (tehát pl. az érintett bizonyos személyes jellemzőinek elemzésén alapuló következtetések levonását, személyiségprofil készítését) a cookie-k kezelésének automatizált jellegéből, módjából, valamint a gyűjtött adatok köréből következően nem végez.

Kontakt

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

Email: nfi@nfi.hu

Telefonszám: + 36 1 461 1320

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

Email címe: adatvedelem@nfi.hu

 

Melléklet: Alapvető fogalmak, melyek a tájékoztató megértését segítik
Személyes adat Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy adott természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik. Ilyen információ lehet pl. azon eszköz IP címe, amelyről Ön a weblapunkat felkeresi.
Adatkezelés Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amelyet személyes adatokon hajtanak végre. Ilyen pl. az adatok gyűjtése, tárolása, elemzése.
Adatkezelő Adatkezelőnek nevezzük azt a szervezetet, amely az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője a weboldal vonatkozásában a Filmintézet.
Címzett Akinek az adatkezelő az érintett személyes adatait átadja.
Érintett Bárki, akinek a személyes adatai a weboldalunk felkeresése során birtokunkba kerülnek.
Harmadik fél Mindenki, aki nem az adatkezelő és nem az érintett