Játékszabályzat

 

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya kiterjed a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon meghirdetett ingyenes nyereményjátékra (a továbbiakban: „Játék”) Jelen Szabályzatban feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játék Szervezője

A Játék Szervezőjének adatai:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.

cégjegyzékszám: 01 10 047056

adószám: 23376159-2-42

 

(a továbbiakban: „Szervező”)

A Játékosok

1. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és , aki a Jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, valamint akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: „Játékos”).

2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói (ld. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8: 1. § (1) bekezdés 1. pontja);

Kizárásra kerül az, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, illetve bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékos a részvétellel minden további cselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

 

A Játék leírása

Jelen „A MOL bemutatja: Budapesti Klasszikus Filmmaraton Játék” elnevezésű Játékban (a továbbiakban: „Játék”) a Játékos az alábbi feltételekkel vehet részt. 

(1) A Játékos köteles a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon a teljes - személyi azonosító okmányban szereplő – nevét, telefonszámát, lakcímét és egy működő e-mail címét megadni.

(2) A Játékban való részvétel feltétele a Szervező által a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon meghirdetett Játékban szereplő tudásalapú kérdések megválaszolása, a kérdésekre megadott válaszokkal.

(3) A Szervező a Játékban megválaszolásra váró kérdéseket kizárólag www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon hirdeti meg, valamint a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon kerül közzétételre a Játék Szabályzatra és az Adatvédelmi Szabályzatra mutató link, amelynek elfogadása a Játékos számára kötelező és a Játékban való részvétel feltétele.

A Játékos a Játékben meghirdetett kérdések megválaszolásával és elküldésével részt vesz Játékban, Játékos a válaszok elküldését követően a Játékban való részvételi szándékát nem vonhatja vissza.

A Játékban való részvétellel, azaz a Szervező által a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon a Játék keretében feltett kérdésekre való válaszadással a Játékban résztvevő személyek

  • jelen Szabályzatot elfogadják, és
  • hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nevét, telefonszámát, lakcímét és e-mail címét - mint személyes adatot - a nyeremény sorsolása céljából az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt, a nyeremény sorsolását megelőzően a személyes adata(i) kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, a Játékos a sorsoláson nem vesz részt, mert a nyeremény átadásához az e-mail cím ismerete szükséges.

A Szervező a Játék Nyerteseit (továbbiakban: „Nyertesek”) a Játékos által megadott e-mail címen értesíti.

 

A Játék időtartama

A Játék a www.filmmaraton.hu/jatek weboldalon történő közzététel időpontjától számítva 2022. szeptember 7. napján, magyar idő szerint 23:55 óráig tart.

A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától 2022. szeptember 7. napján 23:55 óráig van lehetőség.

A 2022. szeptember 7. 23:55 óra után érkezett válaszok érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett válaszokat nem áll módunkban elfogadni.

A sorsolás időpontja: 2022. szeptember 8. napja

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni kizárólag:

  • a teljes - személyi azonosító okmányban szereplő – név, telefonszám, lakcím és egy működő e-mail cím megadásával, valamint
  • a Játékkal kapcsolatban feltett kérdésekre történő válaszadással lehet.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek, valamint a jelen Szabályzatban foglalt egyéb feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A nyeremény

A Szervező által felajánlott nyeremény (a továbbiakban: „Nyereménycsomag”):

- 1 db – a regisztrációtól számított  – 1 hónapig érvényes előfizetésre vonatkozó, 2022. december 31. napjáig beváltható kupon a filmio.hu oldalon elérhető audiovizuális médiaszolgáltatásra, továbbá,
- 1 db páros belépőjegy a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitógálájára, szeptember 13. napjára az Uránia Nemzeti Filmszínházba a King Creole című filmvetítésre, 19:00 kezdettel valamint
- a MOL felajánlásával 1 karton Crunch & Go chips és 1 karton JIM energiaital,
- 1 db MOL Bubi havi bérlet (A havibérlettel 30 napig használható a BKK MOL Bubi szolgáltatását úgy, hogy minden egyes alkalommal az utazás első 30 perce díjmentes, a 30 percet meghaladó folyamatos használat esetén külön használati díjat kell fizetni)
- 1 db Fresh Corner Café (1088 József körút 3-5, Blaha Lujza tér) hűségkártya, mely bármely termékre 20% kedvezményt biztosít 2022. október 31-ig

A Nyertesek a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a jelen Szabályzatban meghatározott Nyereménycsomagra jogosult Játékosok.

A Nyereménycsomag semmilyen esetben nem váltható át készpénzre.

A Nyertesek kiválasztása és értesítése

A Nyereménycsomag a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra, azon Játékosok között, akik helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésekre. Összesen 20 darab Nyereménycsomag kerül kisorsolásra 20 fő Nyertes között.

A sorsolás helyszíne: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., 1145 Budapest, Róna u. 174.,

A sorsolás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 3 (három) munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről jegyzőkönyvek készül. A Nyertesek kisorsolása a sorsolások helyszínein erre a célra kijelölt számítógépeken történik.

A Szervező a Nyerteseket a sorsolást követő napon e-mail üzenetben tájékoztatja, valamint a tárgynyereményt futár szállítja ki.

A Szervező kizárólag a Nyerteseket értesíti a sorsolást követően.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adat pontatlansága vagy megváltozása, vagy az e-mail cím alkalmatlan állapota (működésképtelensége) miatt nem értesül a Nyereményről.

A sorsolások alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a Nyertes a Nyereménycsomagra nem jogosult, azaz különösen az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

- a személyes adata(i) adatkezeléshez való hozzájárulását a sorsolást megelőzően visszavonja,

-  helytelen (működésképtelen) e-mail címet ad meg,

- jelen Szabályzatban foglalt egyéb feltételnek nem felel meg,

a Szervező tulajdonában marad. Ez esetben a sorsolás keretében kiválasztott Nyertes semmilyen megtérítési igénnyel nem léphet fel Szervezővel szemben.

Nyeremény kézbesítése

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Nyereménycsomag átvétele érdekében egy működő e-mail címet, telefonszámot és lakcímet megadni a Szervező részére.

A Szervező a Nyereményt e-mailben és futár segítségével kézbesíti. A Nyereménycsomag akkor minősül kézbesítettnek, ha a levelező rendszer nem küld az e-mail kézbesítésének meghiúsulására vonatkozó hibaüzenetet, illetve, ha a csomag átvételét megfelelően igazolták. Amennyiben a levelező rendszer a Nyereménycsomagot tartalmazó e-mail kézbesítésének meghiúsulására vonatkozó hibaüzenetet küld, a Szervező a Nyereménycsomagot úgy tekinti, amelynek a kézbesítése meghiúsult.

Amennyiben a Nyereménycsomag átvételére a Nyertesek együttműködésének hiánya vagy az e-mail cím működésképtelensége,  az e-mail kézbesítésének meghiúsulására vonatkozó hibaüzenet, illetve a csomag át nem vétele miatt nem kerül sor, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, mellyel kapcsolatban Szervezőt semmilyen felelősség nem terhel.

A Szervező kizárja a felelősségét azokért az e-mailekért, amelyek a Nyertes „Levélszemét” mappájába érkezik és azokról a Nyertes emiatt nem vagy késve értesül. Az elektronikus levelezési rendszere meghibásodásából vagy üzemzavarából, továbbá a internetszolgáltatás meghibásodásából vagy üzemzavarából eredő kockázatot a Nyertesek viselik és ezzel összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

A Szervező a Szabályzatban meghatározott Nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki.

Egyéb rendelkezések

A Játékos által tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt a Játékos viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra való jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, valamint a jelen Szabályzat megjelenítésére alkalmas weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzatban foglaltak kizárólagos – időbeli korlátozás nélküli – egyoldalú módosítására.

Jelen Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető www.filmmaraton.hu/jatek és a www.nfi.hu weboldalon.

Amennyiben a Játékkal vagy a Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a jatek@nfi.hu e-mail címre, az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatos kérdés esetén pedig az adatvedelem@nfi.hu címre. Kérjük, hogy az ezen e-mail címekre küldött levél tárgyában szíveskedjen feltüntetni a Játék elnevezését: „A MOL bemutatja: Budapesti Klasszikus Filmmaraton Játék”.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.