Játékszabályzattal összefüggő adatkezelésről

 

I. Adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatkezelő neve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Honlap: nfi.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu 
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

III. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok tárolásának időtartama

Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

Adatkezelő www.filmmaraton.hu internetes oldalán meghirdetett nyereményjáték keretében tartott sorsolás alapján kiválasztott jelentkezővel való kapcsolatfelvétel, a nyeremény kézbesítése

az Ön kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig


A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja az Ön figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulását megtagadni, valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

IV. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek (adatfeldolgozók)

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A címzett kategóriája (ha van ilyen)

A címzett által végzett tevékenység

Lounge Event Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.)

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatfeldolgozó

Tárgynyeremény kézbesítése a nyertesek részére

 

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az Ön adatait harmadik országba nem továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

V. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az adatkezelés során nem kezel.

VI. Érintetti jogok

Tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kérheti továbbá egyes esetekben az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az I. pontban írt elérhetőségeken keresztül. Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve hogy az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása képezi. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

A) A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és azt miként teszi, ideértve különösen: az adatkezelés céljait; a címzetteket, akikkel az adatait közölték; a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta; a megőrzési időtartamot; az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát; továbbá az automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó információkat. Ennek során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ettől eltérő kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf. formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait – így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát – az Adatkezelő jogosult az Ön erre irányuló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adattal kapcsolatban, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő részére. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel is közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzett(ek)ről.

C) A törléshez való jog

Amennyiben Ön egy vagy több személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli.

Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása alatt azt kell érteni, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzett(ek)ről.

E) Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Ön a fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni továbbá a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Tájékoztatjuk, hogy Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság panaszt érdemben nem bírálja el vagy 3 (három) hónapon belül a felügyeleti hatóság nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

VII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal és profilalkotás az Önre vonatkozó adatkezelése során nem történik.

VIII. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

 

***