A Filmtudományi Szemle 1972-1983 között megjelent számai

 
2018.02.27.

 

1. szám [I. évfolyam (1972)]:

Nemes Károly: Louis Lumière 
Nemeskürty István: A mozgókép esztétikája a kezdetektől az első filmelméleti könyvekig 
Garai Erzsi: A korai magyar filmtörténet forrásai (1908−1917)

2. szám [II. évfolyam (1973) 1. szám]:

Karcsai Kulcsár István: Irodalom, színház és film kapcsolata Magyarországon a harmincas években
Nemes Károly: Dramatizálás a modern filmművészetben
Zalán Vince: A népszerű-tudományos film alakváltozásai

3. szám [II. évfolyam (1973) 2. szám]:
A 25 éves Talpalatnyi föld

Elöljáróban
Szirtes Ádám: Talpalatnyi föld
A Talpalatnyi föld forgatása – ahogy az asszisztensek látták (Hintsch György é s Makk Károly emlékezései)
Mikó István: A Talpalatnyi föld sajtóvisszhangja
A Talpalatnyi föld a korabeli külföldi sajtó tükrében
Mai fiatalok a Talpalatnyi földről (Gyürey Vera összeáll.)

4. szám [III. évfolyam (1974) 1. szám]:
Fejezetek a magyar hangosfilm első évtizedének történetéből

Nemeskürty István: Vágyak tükörképe (A filmipar)
Kovács Mária: Vajda László
Kovács Mária: Mihály István
Karcsai Kulcsár István: Színészarcok a harmincas évek filmvásznairól

5. szám [III. évfolyam (1974) 2. szám]:
Zalán Vince: Film – információ – esztétika (Körkép, vázlat a filmtudományi kutatásokról)

6. szám [III. évfolyam (1974) 3. szám]:
Nemes Károly: A kísérletezés problémája a magyar és a szocialista filmművészetben

(Előtanulmány a magyar filmtörténet megírásához)

7. szám [IV. évfolyam (1975) 1. szám]:
Szocialista valóság, szocialista film 
− tanulmányok a 30 éve felszabadult magyar filmről

Garai Erzsi: Előszó
Nemes Károly: Szocialista film, szocialista hős
Nemeskürty István: Út az életbe – (A szovjet filmművészet hatása a felszabadulás után magyar filmművészetre)
Karcsai Kulcsár István: Új hősök, új alakítások – (A színészi játék megújulása a felszabadulás utáni magyar filmben)
Zalán Vince: Mind közelebb a valósághoz
Bernáth László: Nyitány és örök megújulás (egy műfaj harminc éve)

8. szám [IV. évfolyam (1975) 2. szám]:
Hevesy Iván: Adalékok a magyar film történetéhez

  1. A magyar némafilm: írók, rendezők és színészek
  2. A magyar mozi és filmkultúra a némafilm idején

9. szám [V. évfolyam (1976) 1. szám]:
Tanulmányok és adalékok a magyar film történetéhez

Karcsai Kulcsár István: Zilahy Lajos szerepe a magyar film történetében
Nemes Károly: A magyar film története, 1957−1960

10. szám / KÉT KÖTET [V. évfolyam (1976) 2. szám]: 
Gondolatok a szocialista filmvígjátékról I-II.

I. Gyertyán Ervin: A szocialista filmvígjáték jellege és problémái
Tárnok János: Az 1948−1975 között bemutatott magyar filmvígjátékok, bohózatok, szatírák, szatirikus vígjátékok, operettek, musicalek és zenés vígjátékok hazai adatai a filmek bemutatásától 1975. december 31-ig

II. Szalay Károly: A magyar filmkomédia néhány kérdése

11. szám [V. évfolyam (1976) 3. szám]: 
Filmelméleti tanulmányok

Szilágyi Gábor: A filmtörténetírás néhány elméleti és módszertani kérdése
Nemes Károly: Filmművészeti fejlődés és filmtörténet
Mojszej Kagan: A művészi tevékenység mint információrendszer
Féjja Sándor: Filmművészet és magatartás
Bíró Yvette: Eizenstein „Tőke” tervezete és az intellektuális film

12. szám [V. évfolyam (1976) 4. szám]:
Tanulmányok és vélemények a mai magyar filmről

Nemes Károly: A drámaiság problémája
Zalán Vince: Az 1970-es évek első felének tendenciái a magyar játékfilmművészetben
Szabó György: Egy magyar filmszatíra a hetvenes évekből
Nemes Károly: A tény szerepe a mai magyar dokumentumfilmben
Szabó György: A mai magyar filmkritika helyzete

13. szám [V. évfolyam (1976) 5. szám]:
Forrásanyagok a magyar filmtörténethez: Szőts István
(Szerk. Z. Erdélyi Ágnes - Kovács Mária)

14. szám [VI. évfolyam (1977) 1. szám]:
Veress József: A magyar irodalom és a magyar film kapcsolata

15. szám [VI. évfolyam (1977) 2. szám]:
A valóság és a magyar film

Nemes Károly: A magyar film a problémák tükrében
Gyertyán Ervin: Tézis és parabola
Szabó György: Egy változás elemei
Bogumil Drozdowski: Amikor megmerevednek a hullámok
Karcsai Kulcsár István: Egy filmíró portréjához
Kelecsényi László: A feminizmus csapdája

16. szám [VI. évfolyam (1977) 3. szám]:
A klasszikus szovjet film és hatása a világ filmművészetére

Nemes Károly: A szovjet (néma) filmművészet részvétele a filmnyelv kialakításában és befolyása a filmesztétikára
Gyertyán Ervin: A szovjet némafilm és a fejlődő országok filmművészete
Kelemen Tibor: A szovjet némafilm hatása a világ filmművészetére (gyakorlat és elmélet)
Veress József: A szovjet némafilm hatása a világ filmművészetére
Berkes Ildikó: A szovjet némafilm hatása a magyar filmre (Szergej Eizenstein és Jancsó Miklós)

17. szám (kimaradt)

18. szám [VI. évfolyam (1977) 4. szám]:
Kelecsényi László: A lukácsi esztétika és a film

19. szám [VI. évfolyam (1977) 5. szám]:
Filmelméleti tanulmányok

Vita a szovjet filmtudomány módszertanáról
Féjja Sándor: Metodológiáról a Kagan-modell kapcsán
M. Sz. Kagan: A művészet a kultúra rendszerében
I. C. Jarvie: A művészetkritika objektivitása
Nemes Károly: A szocialista film az egyetemes filmművészetben

20. szám [VI. évfolyam (1977) 6. szám]:
Az új nyugatnémet film 
− Antológia (Szerk. és ford. Berkes Ildikó)

21. szám [VII. évfolyam (1978) 1. szám]:
Tanulmányok a mai magyar filmről

Gyertyán Ervin: Magyar filmművészet, 1977
Szabó György: Film és forgatókönyv
Nemes Károly: Hit az emberben, hit az Istenben
Kelecsényi László: Miért a vígjáték?
Féjja Sándor: Matyi és Pinocchio
Ember Marianne: A Balázs Béla Stúdió néhány filmjéről

22. szám [VII. évfolyam (1978) 2. szám]:
Lohr Ferenc: Térakusztika – filmatmoszféra

23. szám [VII. évfolyam (1978) 3. szám]:
Filmelméleti tanulmányok

Andrew Sarris: Az auteur elmélet – megint egyszer
Agnes Bleier Brody: Gondolatok az osztrák filmről
Nemes Károly: Film és valóság
Szilágyi Gábor: A dokumentumfilm-forma átalakulása
Kelecsényi László: Sematizmus és ellensematizmus

24. szám [VIII. évfolyam (1979) 1. szám]:
Hollywood I-II. kötet (Szerk. Berkes Ildikó)

I. Története és reneszánsza
Nemes Károly: Hollywood – Történeti áttekintés
Hans C. Blumenberg: Az új Hollywood
Antonio Chemasi: A Top Hat-től a Rocky-ig
Adalékok; Bibliográfia

II. Új alkotók

25. szám [VIII. évfolyam (1979) 2. szám]:
Bárdos Judit: Kamera és toll – A húszas évek szovjet filmelméletéről

26. szám [VIII. évfolyam (1979) 3. szám]:
Írások a magyar filmről

Magyar film, 1978: tanulmányok és vélemények a mai magyar filmről
Kőháti Zsolt: Filmhős és társadalmi érvény
Gyertyán Ervin: A dokumentarista játékfilm és az 1978-as esztendő bemutatói
Király Jenő: Filmművészet és tömegszórakoztatás 1978
Kitekintés – Adalékok a magyar film történetéhez
Karcsai Kulcsár István: „Őrségváltás” után (A magyar film, 1939−1941)

27. szám [VIII. évfolyam (1979) 4. szám]:
BALÁZS BÉLA (1884
1949) 
Születésének kilencvenötödik, halálának harmincadik évfordulójára tanulmányok, cikkek, kiadatlan írásai

Barláné K. Nagy Magda bevezető tanulmánya
Balázs Béla: A film szelleme (Hat, magyarul még meg nem jelent fejezet, ford. Berkes Ildikó)
Visszhang
  A Licht-Bild-Bühne kritikája
  Gró Lajos kritikája
  Nyikoláj Lebegyev: Előszó A film szelleme  szovjet kiadásához
  Balázs Béla: Válasz kritikusaimnak
  Umberto Barbaro: Előszó A film szelleme olasz kiadásához
John Ralmon: Balázs Béla német emigrációban
Felvétel, indíts! − Balázs Béla tragikomédiája (Ford. és bev. Karcsai Kulcsár István)

28. szám [VIII. évfolyam (1979) 5. szám]:
1919 
 A Tanácsköztársaság hatása a filmművészetre

Garai Erzsi: A magyar Tanácsköztársaság filmművészete
Nemeskürty István: A magyar Tanácsköztársaság filmművészetének és filmirodalmának előzményei
Nemes Károly: Híradó és agitka az 1919-es magyar filmben
Ábel Péter: Képben, nyomtatásban
Kelecsényi László: A változás jelei 1917−1919 magyar filmszaksajtójában
Tverdota György: A magyar irodalom és  a Tanácsköztársaság
Kontha Sándor: A Tanácsköztársaság képzőművészeti életéről
Viktor Lisztov: A szovjet film első lépései (1918−1919)
Eckart Jahnke: A németországi forradalmi események tükröződése 1918−1922 játékfilmjeiben
Günter Voigt: A novemberi forradalom a korabeli filmdokumentumok tükrében
Zdnenek Stábla: A csehszlovák filmművészet 1919-ben

29. szám [VIII. évfolyam (1979) 6. szám]:
Filmtudomány és filmművészet

Nemes Károly: A filmtudomány és a filmművészet egysége (A magyar film lehetőségeiről)
Kőháti Zsolt: Szórakoztató film és/vagy művészfilm
Szilágyi Gábor: A szórakoztatás a film társadalmi funkciórendszerében
Féjja Sándor: A mai hazai animációs filmekről
Herzum Péter: A vajdasági magyarság és az együttélés filmművészete
Szilágyi Gábor: A filmológiától a fimszemiotikáig

[30. szám] 1980/1 [IX. évfolyam 1. szám]
Nemes Károly: A szocialista film ábrázolási problémái  egy vitára szánt vélemény

[31. szám] 1980/2 [IX. évfolyam 2. szám]:
A mai magyar film fejlődésének kérdései

Kőháti Zsolt: Motívumok és közhelyek
Szabó György: Hős-típusok néhány új magyar filmben
Karcsai Kulcsár István: Rapszódikus sorok a magyar filmszínészi játékról
Bujdosó Dezső: A félreértett popularitás
Réz András: Film arról, ami nincs avagy a lakásfilmek generikus megközelítésben

[32. szám] 1980/3 [IX. évfolyam 3. szám]:
Lohr Ferenc: A hangzó filmnyelv  két tanulmány

A hangzó filmnyelv minőségi ismertető jegyei (tézisrend)
Néhány magyar film auditív szempontú elemzése

[33. szám] 1980/4 [IX. évfolyam 4. szám]:
A western − An
tológia (Szerk. Berkes Ildikó)

[34. szám] 1981/1 [X. évfolyam 1. szám]:
Eszmék és törekvések a mai magyar filmművészetben

Nemes Károly: Bevezetés a mai magyar filmművészet ideológiai vizsgálatához
Kerekasztal-beszélgetés a mai magyar filmről (Erdélyi Z. Ágnes, Király Jenő, Kőháti Zsolt, Réz András, Szabó György, Szilágyi Gábor)
Karcsai Kulcsár István: Történelmi tudat és valóságábrázolás a közelmúlt néhány magyar filmjében
Kőháti Zsolt: Újabb filmjeink eszmevilága
Schubert Gusztáv: A dokumentarista Játékfilm elmélete és gyakorlata
Szabó György: Néhány szempont a magyar filmek ideológiájának kérdéséhez a nyolcvanas évek elején

[35. szám] 1981/2 [X. évfolyam 2. szám]:
Christian Metz: A képzeletbeli jelentő − három tanulmány

A képzeletbeli jelentő
Történelem / discours
A fikció film nézője

[36. szám] 1981/3 [X. évfolyam 3. szám]:
Filmtér, filmdíszlet

Menyhárt László: Bevezető
Balogh Géza: Színpadi tér − filmtér, mint eredeti helyszín
Erdély Miklós: Hangkulisszák − a filmben és a valóságban
Rajnai András: Elektronikus képkombináció − elektronikus díszlet
Bodrossy Félix: Kiterjesztett díszlet − szintetikus filmkép
Somogyi György: Walt Disney és a Pop-Paradicsom
Csík István: Egységes szemlélet (beszélgetés Szinte Gáborral)
Ispánki Ferenc: A Filmszcenikai Könyvtár és Dokumentáció
Menyhárt László: "Egységes képi elképzelés kell!" (körinterjú)

[37. szám] 1981/4 [X. évfolyam 4. szám]:
A mai valóság tükröződése a magyar filmművészetben

Nemes Károly: Líraiság és költőiség a filmművészetben − a szocialista film szépségábrázolása
Karcsai Kulcsár István: Filmhősök és filmszínészek
Lohr Ferenc: Reális hangzás és hangrendezés a mai magyar filmben
Nemes Károly: A filmtudomány és filmművészet kapcsolatáról

[38. szám] 1982/1 [XI. évfolyam 1. szám]:
A magyar film 1981-ben

Karcsai Kulcsár István: Szabó István munkásságának új fejezete
Szilágyi Gábor: Egy jó esztendő? − Egy hivatásos filmnéző sirámai
Szabó György: A mai magyar dokumentarizmus kritikájához
Réz András: A dal sosem ugyanaz
Hirsch Tibor: Az animációs film és a dokumentarizmus kapcsolatának lehetőségei
Komár Erzsébet: A szabadság természetrajzai

[39. szám] 1982/2 [XI. évfolyam 2. szám]:
Filmtudományunk eredményei és problémái

Nemeskürty István: A magyar filmtörténetírás eredményei és feladatai
Szilágyi Gábor: A filmtudomány gondjai napjainkban
Molnár István: Filmgyűjtés és tudományos kutatás 
Nemes Károly: A magyar filmtörténeti kutatás új aspektusai
Komár Erzsébet: A magyar film művelődéstörténeti kutatásáról
Király Jenő: A filmtudomány film és közönség kapcsolatáért
Dr. Taródy-Nagy Béla: A filmtudomány alkalmazott kutatásai a Magyar Filmtudományi Intézetben
Dr. Buda Béla: Javaslatok a filmélmény lélektanának kutatására
Dr. Bagdy Emőke − Dr. Pressing Lajos: Vizuális esztétikai fejlődés és filmélmény
Féjja Sándor: A filmbefogadói magatartás pszichológiájáról
Lengyel Miklós: A filmtechnika kultúrája

[40. szám] 1982/3 [XI. évfolyam 3. szám]:
A film művészeti önállósága

Nemes Károly: A film művészeti önállóságáról
Réz András: Megáll-e a maga lábán?
Bárdos Judit: A filmművészet önállóságának kérdéséhez
Szilágyi Gábor: Film és filmművészet
Lohr Ferenc: A film önállósága és formanyelve

[41. szám] 1983/1 [XII. évfolyam 1. szám]:
A magyar film 1982-ben

Szabó György: Adatok egy identitászavarhoz – Magyar film és társadalom, 1982
Komár Erzsébet: Nézőpontok néhány magyar filmben
Pap Pál: Hátrányos helyzetű fiatalok 1982 magyar filmjeiben
Réz András: Kék fény
Hirsch Tibor: A szakszerűség dicsérete − magyar bűnügyi filmek 1982-ben
Kálmán László: Makk Károly új filmje és a magyar kritika [Egymásra nézve]