Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatására

- 2021. november 4. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben -

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) értékesítését elősegítő marketing tevékenységének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.  

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.         A rendelkezésre álló forrás megnevezése

1.1.     Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

1.2.     A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II.     A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.      A pályázatok 2020. december 22. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók, a marketing tevékenységgel érintett filmalkotás vonatkozásában legkorábban e filmalkotáshoz kapcsolódó filmgyártási pályázat benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb a filmforgatás első napjáig.  

2.2.      A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

III.        A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.      Pályázatot nyújthatnak be a közvetlen filmgyártási támogatásra is pályázó filmalkotás filmelőállítói (amennyiben a filmgyártási támogatást projekttársaság veszi igénybe, a projekttársaság).  

3.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

IV.        A pályázat tartalmi és formai követelményei  

4.1.  A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.  

4.2. A támogatási cél megvalósításában közreműködő marketing szakemberrel szemben támasztott szakmai követelmények:

4.2.1. Mozgóképiparban vagy kereskedelmi lineáris médiaszolgáltatónál vagy lekérhető médiaszolgáltatónál szerzett marketing- és/vagy forgalmazás- és/vagy PR- és/vagy social media tapasztalat és referencia az alábbiak szerint:

-          a legfontosabb gyakorlati tapasztalatok (pl. kreatív tervek, stratégia vázlata) vázlatos bemutatása egy legfeljebb 3 diát tartalmazó prezentációban;
-          a marketingszakember munkáját legalább az egyik bemutatott projektben ismerő, leinformálható referenciaszemély kapcsolattartási adatainak megadása.

4.2.2.   A marketingszakember jogállása

a)        reklám-, média-, PR ügynökség
b)        egyéni kommunikációs szakember
c)         mozifilm forgalmazó cég a) és c) pont esetén a cégen belül egy szakember kijelölése szükséges, aki a marketingtervet készíti és megvalósításáért felelős lesz.

4.2.3.   A prezentáció és a referenciák alapján a pályázat döntés-előkészítési szakaszában a Támogató Marketing és Kommunikációs igazgatósága dönt a marketingszakember elfogadásáról.  

V.       A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI.      Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.    A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.      A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:  

a)     marketingmunka szakmai minősége, a marketingterv megalapozottsága;
b)     célközönség kiválasztása, felmérése, elérésére javasolt kommunikációs eszközök bemutatása;
c)     kreatív briefek minősége.  

6.3.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VII.       Az elnyerhető támogatás mértékének felső határa  

7.1.      Filmalkotásonként legfeljebb 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.  

7.2.      A filmalkotás egyedi sajátosságaira tekintettel a pályázatban magasabb összeg is megjelölhető, melynek indokoltságáról a Filmszakmai Döntőbizottság dönt.  

VIII.       A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.      A támogatás összegének az elszámolható költségekhez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában meghatározott támogatási arányokat. Azaz a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység olyan arányban támogatható, amilyen arányban az Mktv. szerint a filmalkotás gyártása is támogatható.

8.2.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni. 

IX.      A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.     A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.  

9.2.      Elszámolható költségek (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):
-   reklám-, PR- és marketing költség, ideértve különösen:

·       PR-kommunikáció
·       social media szerkesztés
·       kreatív anyagok fejlesztése, tervezése és gyártása (pl. plakát, trailer, social media kreatívok), beleértve grafikust, fotózást, filmezést
·       werk fotó és film
·       nem hagyományos / gerilla marketing eszközök
·       reklámajándék
·       social media hirdetésvásárlás
·       influencer marketing
·       márkázott cikk / natív tartalom

-        egyéb működési költségek (pl. banki, könyvelési költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el)  

9.3.      Hagyományos médiavásárlás (pl. TV, online, közterület, beltéri, nyomtatott stb. felületek) nem számolható el.  

9.4.      A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása esetén a filmgyártási támogatás terhére az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése alapján gyártáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaköltségek nem számolhatók el. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása nem képezheti közvetett támogatás alapját.  

X.   A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.    A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

10.2.    A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,
b) a támogatott a marketing koncepciót elkészítette és a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagokat Támogató részére leadta.

A marketing anyagok esetében a támogatottnak rendelkeznie kell azok területi, időbeli és felhasználási módbeli korlátozástól mentes felhasználási jogaival.      

XI.       A folyósítás részletei  

11.1     A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

-          a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 50 %,
-          a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagok leadását követően 40%
-          az elszámolást követően 10%.  

11.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

XII.       A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XIII.    A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.   A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  


XIV.  Felvilágosítás lehetősége
 

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  


XV.     Egyéb rendelkezések
 

15.1.    Jelen pályázati kiírás 2020. december 22. napjától visszavonásig érvényes.  

15.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

15.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.        

     

1. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

1.               online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Támogató honlapjáról);
2.               a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben Támogatónál nem áll rendelkezésre);
3.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
4.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
5.               költségvetés (a Támogató által közzétett követelményrendszer alapján);
6.               finanszírozási terv, valamint önrész esetén finanszírozást alátámasztó dokumentumok;
7.               részletes marketing terv (a Támogató által közzétett követelményrendszer alapján);
8.               megbízási szerződés a marketing tevékenységért felelős szakemberrel, vagy marketing ügynökséggel, valamint a 4.2 pontban foglaltak igazolása;
9.               amennyiben a filmgyártási pályázathoz nem került benyújtásra, a mozgóképszakmai hatóságnak a támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (besorolás) és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
10.            a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok.    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.         a pályázathoz benyújtott dokumentumok közül a 2. pontban meghatározott dokumentum eredeti példánya;
2.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
3.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
4.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
5.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;
6.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
7.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
8.         a pályázat során benyújtott dokumentáció (az időközben módosított dokumentumok végleges formában);  

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem