Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Felhívás a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára

A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Magyar Nemzeti Filmalap pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére. (Módosításokkal egységes szerkezetben 2018. október 5.)

CÉLOK

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmalap célja továbbá, hogy az INKUBÁTOR PROGRAM résztvevői a Filmalap támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmalap a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy a későbbi Pitch Fórumon felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól, másrészt a forgatókönyv-fejlesztési szakasz meghosszabbítása biztosabb felkészülést jelent a Pitch Fórumra.

Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában és a Pitch Fórumra való felkészítésében vesz részt. A Pitch Fórumon az előzsűritől eltérő szakmai zsűri pedig – a szakmai közönség mellett - a nyertes filmtervek egy részét választja ki.

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

 • Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához, cégalapításhoz, stb.),
 • Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához
 • Infrastruktúra: a Filmalap infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmalap Róna utcai vetítőtermében - N épület),
 • Rendszeres konzultációk: A Filmalap a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
 • Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a Pitch Fórumra szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
 • Kedvező feltételek:
  • soronkívüli döntés a pályázati folyamat során
  • kibővített jelentkezői kör,
  • a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
  • a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

 

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

 

I. JELENTKEZÉS

A Filmalap Inkubátor Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem - (mozgókép) rendező szak
 • Budapesti Metropolitan Egyetem – animáció szak, mozgóképművész szak
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – animáció szak, médiaművész szak
 • Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmalap elfogadja a következő pályázók jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, animációs, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük, illetve animációs filmjük egy nemzetközi filmfesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük vagy animációs filmjük nemzetközi fesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került moziban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmalap mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmalap eseti pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is ebben a támogatási formában történik.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • kitöltött jelentkezési lap
 • nyilatkozatok (aláirva és beszkennelve):
  • az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról
  • saját ötlet esetén a treatment felhasználási jogainak meglétére vonatkozóan
 • más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesitési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés,
 • a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása,
 • az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
 • amennyiben a jelentkezőnek már készült rövidfilmje, annak online, akár jelszóval védett elérhetősége (link),
 • a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis 1-2 oldal, és treatment 5-10 oldal terjedelemben

A jelentkezés módja: a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltölthetők a következő oldalon: http://mnf.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-jelentkezesi-lap-2018 .

Pályázni online lehet – személyesen vagy postán beküldött pályázati anyagot nem fogadunk el.

A jelentkezés határideje: 2018. szeptember 2 éjfél.

 

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott treatmentek alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére, majd a fejlesztés után a Pitch Fórumon való részvételre.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: 2018. október 5.

Az előválogatón kiválasztott treatmentek alkotóit a Filmalap e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi.

 

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmalap a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A pályázatot a jelentkező (rendező) nyújthatja be, illetve olyan jogi személy is, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető.

A forgatókönyv-fejlesztési pályázat beadási határideje (online benyújtása): 2018. november 5., éjfél.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

Pályázati dokumentáció:

 1. a szinopszis és treatment legutolsó változata;
 2. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 3. amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;
 4. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;
 5. komplex pályázati nyilatkozat;
 6. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
 7. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv;
 8. amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;
 9. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.

 

A pályázatból ki van zárva és támogatásban nem részesülhet:

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) aki az Mktv. szerinti támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, jogszabályban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg,

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem rendelkezik magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel,

j) a Döntőbizottság tagjai, a Támogató vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, illetve ezek közeli hozzátartozói, továbbá olyan szervezetek, amelyekben ezen személyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselők, vagy azokban tulajdoni részesedéssel – ide nem értve a nyilvános részvénytársaságokat – rendelkeznek,

k) akivel/amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

A Filmalap Támogatási Szabályzatától eltérően a támogatási szerződést olyan jogi személlyel kötheti meg, amelyben a pályázó természetes személy tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely jogi személlyel a pályázó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Az elkészült forgatókönyvek leadási határideje: 2019. március 14.

A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőség biztosít.

A forgatókönyv elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt.

 

IV. FILMALAP INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotók (rendező, forgatókönyvíró) Pitch Fórumra történő felkészítéséről a Filmalap gondoskodik. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket.

A Pitch Fórum várható időpontja: 2019. március 27.

A maximum 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint: 

 • a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 2 projektet választ ki, 
 • a szakmai zsűri maximum 3 projektet választ ki.

 

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A Pitch Fórumon nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) film elkészítéséhez. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, egyéb pályázók esetén, a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

A támogatás maximális mértéke a következő:

 • játékfilm elkészítésére 62.000.000,- Ft, 
 • dokumentumfilm elkészítésére 22.000.000,- Ft,
 • animációs film elkészítésére 82.000.000,- Ft.

A filmgyártási támogatás összege magában foglalja az alábbi marketing költségeket, ami a teljes költségvetés 2%-a, de összesen legfeljebb 2.000.000,- Ft:

 • produkciós fotós költsége
 • produkciós sajtós (PR szakember)
 • előzetes vágása
 • werkfilm

A Filmalap a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A jelenlegi szabályok szerint a kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig (animációs film esetén az animatic elkészítéséig). A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmalappal.  

 

VI. FORGALMAZÁS, MARKETING

A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult, amelyről a Filmalap és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre. 

A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártás során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@filmalap.hu email címen kérhetnek.

A forgatókönyv fejlesztési és filmgyártási pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a hommer.tunde@filmalap.hu email címen kérhetnek.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem