Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások terjesztésének támogatására

- 2021. október 22. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben -

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) filmterjesztésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.  

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.        A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

1.1.    Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

1.2.    A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

II.         A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.      A pályázatok 2020. december 22. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.  

2.2.      A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

III.      A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.     Pályázatot nyújthatnak be a Támogató által filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmterjesztői, a jelen pályázati kiírás VII. fejezetében megjelölt 1. kategória esetében a filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmelőállítói is.  

3.2.     A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

IV.    A pályázat tartalmi és formai követelményei  

A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.    

V.     A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI.     Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.    A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.   A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:  

a)     a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
b)     a megcélzott közönség (célcsoport, becsült nézőszám) reális felmérése,
c)     benyújtott marketing és forgalmazási koncepció szakmai tartalma  

6.3.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VII.       A maximális támogatási intenzitás mértéke  

7.1.      Támogató a becsült nézőszámok alapján a filmalkotásokat forgalmazási kategóriákba sorolja, a támogatási intenzitás meghatározása ezen kategóriákon alapul. A pályázók legalább a táblázatban megjelölt önrész biztosítására kötelesek azzal, hogy a támogatás összegének az elszámolható költséghez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában a filmgyártásra megállapított támogatási arányt.  

  Becsült nézőszám Filmintézet által adható támogatás maximális összege Pályázó önrésze
1 10 000 alatt 6 000 000 Ft  
2 10 000 - 25 000 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft
3 25 001 - 75 000 20 000 000 Ft 4 000 000 Ft
4 75 001 - 125 000 30 000 000 Ft 6 000 000 Ft
5 125 000 felett egyedi* egyedi*

 

*Annak a filmalkotásnak, amelynek a magyarországi filmforgalmazásból származó becsült nézőszáma meghaladja a 125 ezer nézőt, a Filmintézet egyedi forgalmazási támogatást nyújthat. Ebben az esetben Filmterjesztő önrésze is egyedi megállapodás tárgya.

A becsült nézőszámokat a pályázó a pályázat beadásakor határozza meg, a Támogató a pályázat elbírálása során a pályázó által meghatározott nézőszámoktól eltérhet.

7.2.    A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

 

VIII.   A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

8.1.    A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.  

8.2.    Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):  

-        hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége,
-        feliratozás, szinkronizálás, fordítás költsége,
-        hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége,
-        díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja,
-        alkotók szállás- és utazási költsége,
-        reklám-, PR- és marketing költség,
-        kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége,
-        Támogató adminisztrációs díja (a támogatási összeg 2,5%-a),
-        a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)  

8.3.      Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
-        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.  

 

IX.       A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

9.1.     A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.

9.2.      A marketing és forgalmazási koncepció kialakítása és végrehajtása során a filmelőállító és a filmterjesztő folyamatosan köteles együttműködni és egyeztetni a Támogatóval és az általa kijelölt marketing szakértővel. Az együttműködés részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.

9.3.      Utófinanszírozás esetében az elkülönített bankszámla fenntartására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó.  

9.4.      A filmterjesztési támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult: a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, b) a film a forgalmazási tervnek megfelelően bemutatásra került.  

9.5.      A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmterjesztési támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.    
 

X.       A folyósítás részletei  

10.1.   A VII. pontban meghatározott kategóriák közül az 1. kategória esetében:

-        a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90%,
-        az elszámolást követően 10%.  

10.2.    A VII. pontban meghatározott kategóriák közül a 2-5. kategória esetében a Támogató a támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, utófinanszírozással nyújtja.  

10.3.   A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

XI.      A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

11.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

11.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

 

XII.     A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

12.1.   A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. 

12.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

12.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

 

XIII.   Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

 

XIV.    Egyéb rendelkezések  

14.1.    Jelen pályázati kiírás 2020. december 22. napjától visszavonásig érvényes.  

14.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

14.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

14.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.          

 

1. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

1.               online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Támogató honlapjáról);
2.               amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;
3.               nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata;
4.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
5.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
6.               marketing és forgalmazási terv;
7.               filmterjesztővel kötött szerződés vagy előszerződés;
8.               költségvetési és finanszírozási terv;
9.               a mozgóképszakmai hatóságnak a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
10.            a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok.    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.         a pályázathoz benyújtott dokumentumok közül a 2. pontban meghatározott dokumentum eredeti példánya;
2.         adatváltozás esetén, ha a pályázó szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  
3.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
4.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
5.         előfinanszírozás esetében a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
6.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;
7.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
8.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
9.         a filmterjesztési pályázat során benyújtott dokumentáció (az időközben módosított dokumentumok végleges formában);
10.       Végleges háromoldalú forgalmazási szerződés.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem