Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázati kiírás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült filmalkotások filmgyártási támogatására (2020-2021)

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés c) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki az INKUBÁTOR PROGRAM 2020 nyertes filmalkotásai gyártásának közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.          A rendelkezésre álló forrás megnevezése

1.1.      Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklet, XLVII. fejezet, 1. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport      

1.2.      A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

A támogatási cél keretösszege: 430.000.000 Ft, azaz négyszázharmincmillió forint.  

II.         A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.      A pályázatok 2021. november 30. napjáig (éjfélig) folyamatosan benyújthatók. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.   

2.2.      A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére.  

III.        A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.      Játékfilmek esetében a pályázók az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására a 3.2 pont szerint alapított projekttársaságok lehetnek, amennyiben a projekttársaságot a Nemzeti Filmiroda mozgóképszakmai szervezetként nyilvántartásba vette. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára. ebben az esetben a pályázó a forgatókönyv fejlesztést megvalósító filmelőállító lehet. 

3.2.      A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

  • a pályázó rendező,
  • a filmalkotás producere(i),
  • a producer többségi tulajdonában álló gazdasági társasága 

3.3.       Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

3.4.       Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. A pályázók esetében a Támogató Támogatási Szabályzatában meghatározott produceri referencia-feltételek nem alkalmazandók, azonban indokolt esetben a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló határozatában kötelezővé teheti a filmalkotás gyártása során megfelelő referenciával rendelkező producer bevonását. 

3.5.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

 

IV.        A pályázat tartalmi és formai követelményei, forgatókönyv fejlesztés  

4.1.      A forgatókönyv fejlesztésének első szakasza az Inkubátor Pitch Fórummal lezárult, a pályázók 2021. szeptember 15. napjáig kötelesek a forgatókönyvek második változatait, 2021. október 15. napjáig a forgatókönyvek harmadik (végleges) változatait elkészíteni és a Támogató részére leadni. A fejlesztési folyamat során a Támogató forgatókönyv fejlesztési igazgatója bármikor konzultációra hívhatja a pályázókat. A forgatókönyv fejlesztésére kijelölt fejlesztők a teljes fejlesztési folyamat során közreműködnek, a fejlesztői konzultációk számát a fejlesztők határozzák meg. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a forgatókönyv végleges változatát a Támogató részére leadja.

4.2.      A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.  

 

V.             A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

 

VI.        Az elbírálás határideje, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásra vonatkozó döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától a beérkezés sorrendjében, soron kívül hozza meg a legközelebbi ülésén. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik. A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmalkotások végleges forgatókönyveit a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadja.  

6.2.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

 

VII.       A maximális támogatási intenzitás mértéke  

7.1.      A jelen pályázati kiírás alapján a filmalkotás megvalósítására igényelni kívánt közvetlen támogatás összege legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig terjedhet. A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni. A filmgyártási támogatás összege:

  • játékfilm elkészítésére 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint
  • dokumentumfilm elkészítésére 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint

Tekintettel arra, hogy a megvalósuló filmalkotások alacsony költségvetésűek, a támogatási intenzitás tekintetében az Mktv. 13. § (2) bekezdése az irányadó.

7.2.      A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási költségekre köteles fordítani. A támogató ennél magasabb arányt is előírhat, de az nem haladhatja meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.  

7.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.    

 

VIII.      A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

8.1.      A támogatás alapjául szolgáló költségek elszámolásakor kizárólag az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a Támogatott által bizonylattal igazolt költség számolható el, amely megfelel az Mktv.-ben meghatározott közvetlen filmgyártási költségek feltételeinek. Az elszámolhatóság tekintetében a támogatási döntés időpontjában hatályos szabályozás az irányadó.

8.2.      A Támogató által a projekt vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). Projekttársaság esetében a társaság megalapítását követően felmerült költségek számolhatók el.

8.3.      Amennyiben a pályázó filmértékesítést elősegítő marketing tevékenységre vonatkozó támogatást nem kíván igénybe venni, a költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, a teljes költségvetés 2%-áig, de legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

  • előzetes vágása
  • produkciós fotós költsége
  • produkciós sajtós (PR szakember)
  • werkfilm

8.4.      Az Mktv.-ben foglaltakon túl valamennyi támogatási cél esetében elszámolható költségnek minősül továbbá:

-        a film gyártásához szükséges szerzői jogok megszerzésének költsége, az Mktv.-ben foglalt legfeljebb 4%-os korlátozástól függetlenül,
-        a filmgyártásban közreműködő magánszemélyek – így különösen az előadóművészek és stábtagok - javadalmazásának teljes összege, beleértve az Mktv. 31/E. § (12) bekezdésében foglalt hárommillió és 31/F. § (1a) bekezdésében foglalt tizenkettőmillió forintot meghaladó azon összeget is, amely a filmszakmai közvetett támogatás megállapítása szempontjából közvetlen filmgyártási költségként 50 %-ban számolható el,  
-        ügyleti kamat (így pl. az áfa és a közvetett állami támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó banki, pénzintézeti hitelek/kölcsönök után fizetendő kamatok, hitelfelvételi díjak és kezelési költségek),
-        a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
-        kártérítés, kártalanítás káreseményenként 50.000 Ft értékig, de összesen filmalkotásonként legfeljebb 250.000 Ft értékig,
-        nemzetközi értékesítéshez szükséges anyagok előállítási költségei.

A filmgyártás keretében elszámolható költségekre az Mktv. közvetlen magyar filmgyártási költségekre vonatkozó szabályai, valamint a 31/E-31/G. §-ában foglaltak irányadók azzal, hogy a filmelőállító általános költségének mértéke tekintetében a döntés a Filmszakmai Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.  

8.5.      Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
-        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.  

 

IX.        A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

9.1.      A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a forgatókönyv fejlesztésének a befejezését a forgatókönyv fejlesztési igazgató igazolja. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.

9.2.      A támogatott a támogatási szerződésben meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

9.3.      A kedvezményezettnek lehetősége van koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó). A koprodukciós hozzájárulások támogatási szerződés megkötését követően történő bevonása esetén a támogatott módosított költségvetéssel és finanszírozási tervvel, valamint a vonatkozó koprodukciós szerződések benyújtásával kérelmezi a támogatási szerződés módosítását a Filmszakmai Döntőbizottságtól.  

9.4.      Amennyiben a pályázó nemzetközi koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia és szavatolnia kell, hogy a produkció megvalósításának feltételeiről szóló nemzetközi koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:  

a)     eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga vagy az ahhoz való hozzáférési jog bemutatásra alkalmas műpéldány készítése céljából;
b)     vagyoni hozzájárulásának és a filmalkotás teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni és szomszédos – jogokból és bevételekből;
c)     Magyarország és a filmelőállító megnevezése a filmalkotásban részt vevők között;
d)     folyamatos információkérés a filmalkotás gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak az átadása a Támogatónak;
e)     territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog Magyarország területére és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
f)      a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
g)     a filmalkotás (mozi)bemutatási joga Magyarországon;
h)     a koprodukciós szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.  

9.5.      Koprodukció esetén a pályázó teljes bizonyító erejű okiratokkal köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek, és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Az eredeti okiratot és annak egyszerű magyar fordítását a támogatási szerződés megkötésekor a Támogató részére át kell adni.  

9.6.      A filmalkotás gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a filmalkotás keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (így különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.  

9.7.      Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a szinopszis, treatment, vagy forgatókönyv felhasználási jogaival, legkésőbb a filmgyártási költségvetésben a jogszerzés ellenértékét fel kell tüntetni, és a filmgyártás során legkésőbb a forgatás első napjáig igazolnia kell a jogok ellenértékének kifizetését és a jogok megszerzését (a jogszerzés ellenértékeként meghatározott teljes jogdíjösszeget a jogosultaknak ki kell fizetni). Ez utóbbi rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a jogosult a filmalkotás felhasználása során keletkező bevételekből részesedjen.  

9.8.      A támogatási szerződés megkötéséhez a támogatottnak igazolnia kell, hogy a filmalkotás teljes költségvetésének forrásai rendelkezésre állnak. Állami, regionális, intézményi támogatás esetén ilyen igazolásnak minősülnek a már megkötött támogatási szerződések, továbbá a Támogató elfogadja az illető intézmény támogatási döntéséről szóló, a Támogató részére kibocsátott, közvetlenül a Támogatónak címzett és megküldött nyilatkozatát. Koproducernek nem minősülő, vagy magánszemély befektető esetén a Támogató előírhatja a finanszírozásról szóló szerződés közokiratba foglalását, vagy bankgaranciát.  

9.9.      A filmalkotás első vágott változata bemutatásának határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 5 hónap, a „0” kópia, vagy DCP elkészítésének határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 12 hónap. Ezen kötelezettségek alól a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatottat a filmgyártási támogatásról szóló döntésben, az érintett filmalkotás gyártásának körülményeire tekintettel mentesítheti. A Támogató a gyártás teljes időtartama alatt folyamatosan felügyeli és segíti a filmalkotás megvalósítását, továbbá megilleti a filmalkotás végleges változata jóváhagyásának joga.   

9.10.    A filmalkotás végleges változata jóváhagyásának folyamata:

a)     A támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási határidőig a filmalkotás rendezője és producere vagy delegált producere az elkészült filmalkotást bemutatják a Támogatónak.
b)     A Támogató a változat megtekintése után dönt annak elfogadásáról, vagy konzultál a producerrel és a rendezővel, amelynek során javaslatokat tehet a végleges változattal kapcsolatban.
c)     A Támogató javaslatai alapján a rendező és a producer módosításokat tehet a végleges változaton, vagy ha a javaslatokkal nem ért egyet, azt változatlanul hagyja.
d)     Ha a rendező és a producer a filmen változtatást nem tesz, vagy az újabb módosított változattal a Támogató továbbra sem ért egyet, a felek újabb konzultáció során törekednek a végső változattal kapcsolatban egyetértésre jutni. Ennek eredménytelensége esetén a Támogató jogosult saját változatot elkészíteni, és a két változatot tesztközönség előtt levetíteni.
e)     A forgalmazásra kerülő változatról a Támogató, a producer és a rendező a tesztvetítés eredménye alapján döntenek.   

9.11.    A filmgyártási támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a)     a filmalkotás elkészült, és annak végső változatát valamennyi filmelőállító és a Támogató elfogadta,
b)     a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével – nemzetközi koprodukció esetében a magyar hozzájárulással - elszámolt, és azt a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, valamint a Támogató általi auditálása megtörtént,
c)     a támogatott a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének eleget tett és ezt a Támogató felé igazolja,
d)     az elkészített filmalkotásról 1 db DVD a Támogató részére leadásra került,
e)     a nemzetközi értékesítéshez szükséges, a támogatási szerződés mellékletét képező lista szerinti szállítási anyagokat Támogatott Támogató részére tételes átvételi elismervénnyel igazolva átadta,
f)      a filmalkotás nyilvános bemutatására sor került.  

9.12.    Az elkészült filmalkotások filmszínházban kerülnek bemutatásra. A Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően meghatározhatja, hogy a filmszínházi bemutató helyett a filmalkotás első bemutatására lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban kerüljön sor.  

9.13.    A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmgyártási támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.  

9.14.    Támogató a film hasznosításából származó bevételekből részesedésre jogosult a Támogatási Szabályzat 8.1. pontjában meghatározottak szerint. A filmgyártási támogatásban részesülő filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Támogató jogosult, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.   

9.15.    A támogatott köteles legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Támogató. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza. Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a Támogatott legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkezik, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesíti.  

9.16.    A filmgyártási támogatási szerződés megkötéséhez magyarországi forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmintézet által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.    

 

X.              A folyósítás részletei  

A Támogató a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.  

 

XI.            A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

11.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

11.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

 

XII.         A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

12.1.    A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. 

12.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

12.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

 

XIII.       Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

 

XIV.       Egyéb rendelkezések  

14.1.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

14.2.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-inkubator-programmal-kapcsolatos-palyazati-eljarassal-osszefuggo-adatkezeleserol

14.3.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.  

 

1. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

 

1.               A pályázat benyújtása elektronikusan, az online regisztrációs adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok aláírt változatának regisztrációs felületre történő feltöltésével történik. amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;

2.               nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata;

3.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető):

4.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;

5.               forgatókönyv és szinopszis (új pályázat esetén);

6.               a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata (amennyiben az a gyártás-előkészítő szakaszban nem került benyújtásra);

7.               gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok);

8.               megvalósítási ütemterv;

9.               vezető munkatársak és főszereplők listája;

10.            rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés;

11.            rendezői koncepció;

12.            produceri koncepció;

13.            amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés (amennyiben azok a forgatókönyv fejlesztési vagy gyártás-előkészítési szakaszban nem kerültek benyújtásra);

14.            nemzetközi koprodukció esetén koprodukciós előszerződés.  

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

 

1.         a pályázathoz benyújtott dokumentumok közül az 1. pontban meghatározott dokumentum eredeti példánya;

2.         adatváltozás esetén, ha a pályázó szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  

3.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;

4.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);

5.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);

6.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;

7.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);

8.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);

9.         aláírt biztosítási ajánlat, vagy a támogatott által kötött biztosítási szerződés a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a támogatás erejéig a Támogató;

10.       a filmalkotásnak a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott gyártási költségvetése (Movie Magic formátumban), valamint finanszírozási terv;

11.       a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott forgatókönyv (a forgatókönyv első oldalán), külföldi koproducer vagy rendező esetén írásos nyilatkozattal pótolható;

12.       véglegesített, valamennyi fél által aláírt olyan szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott:

a)     a filmalkotás szerzőivel kötött szerződések (író, rendező, zeneszerző) és a producerrel kötött szerződés
b)     koprodukció esetén a koprodukciós szerződés, valamennyi koprodukciós partner által aláírva
c)     a filmalkotás támogatóival, finanszírozóival kötött végleges szerződések
d)     forgalmazási szerződés;

13.       önrész vállalása esetén a Támogatottnak az alábbi módon kell igazolnia, hogy a filmalkotás teljes költségvetésének forrásai rendelkezésre állnak:

a)     állami, regionális, intézményi támogatás esetén támogatási szerződések vagy egyoldalú kötelezettségvállalások eredeti vagy hiteles másolati példánya,
b)     magánbefektetők esetén közokiratba foglalt szerződés, vagy bankgarancia;

14.       véglegesített, a filmelőállító, producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek), és a rendező által aláírt gyártási terv.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem