Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Az I. Inkubátor Program FilmGyártási Pályázata

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására.

1

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A MAGYAR NEMZETI FILMALAP ZRT. INKUBÁTOR PROGRAM

FILMGYÁRTÁSI TÁMOGATÁSÁRA

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés

(min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek

k.szüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói

bemutatkozására. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (továbbiakban: Filmalap) a mozgóképről

szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel

összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen

pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó

részletes szabályokat tartalmazza.

 

I. A pályázók

1.1 Az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására az 1.2 pont szerint

alapított projekttársaságok, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek

nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek.

1.2 A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

- a pályázó rendező,

- a filmalkotás producere(i),

- a producer többségi tulajdonban álló gazdasági társasága

1.3 Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a

projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4 Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó

gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban

vehet részt.

 

II. A pályázat benyújtása

2016. június 30. napjáig folyamatosan (papíralapon)

 

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázó a filmgyártási támogatásra vonatkozó pályázatot kizárólag a forgatókönyv

végleges változatának Filmszakmai Döntőbizottság általi elfogadását követően

nyújthatja be.

3.2 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles,

amely a Filmalap honlapján elérhető.

3.3 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva,

eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145

Budapest Róna utca 174 N. .pület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre

egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja papíralapú

dokumentáció leadásának időpontja.

3.4 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű

aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven

benyújtani.

 

IV. A támogatás összege, a filmgyártás költségvetése

4.1 A filmgyártás támogatási összege:

• játékfilm elkészítésére 62.000.000,- Ft,

• dokumentumfilm elkészítésére 22.000.000,- Ft,

• animációs film elkészítésére 82.000.000,- Ft.

4.2 A Filmalap a támogatást az alábbi ütemez.sben nyújtja:

• a támogatási szerződés megkötését követően 90%,

• elszámolást követően 10%.

4.3 A költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, összesen

legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

• produkciós fotós költsége

• produkciós sajtós (PR szakember)

• trailer vágó (trailer egyéb marketinghez kapcsolódó video anyagok elkészítése)

• grafikus (poszter és mutációi elkészítése)

4.4 A produkció gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a produkció keretében létrejövő

valamennyi szellemi alkotás (kül.n.sen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos

jogok stb.) területi és időbeli korlátozás n.lküli, valamennyi médiában történő,

harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának

ellenértékét és fedezetét.

4.5 A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közvetett támogatást figyelembe

venni.

 

V. Döntés a támogatásról

5.1 A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően, a

beérkezés sorrendjében, soron k.vül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ül.sen.

5.2 A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a

pályázót.

 

VI. A támogatási szerződés

6.1 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés

kihirdetését követő 30 napon belül köti meg.

3

6.2 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és p.nzügyi ellenőr

díjának megfizetése alól.

6.3 A támogatottak kötelesek legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási

szerződést kötni a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a

Filmalap. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel

kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a támogatottak legalább az első

támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes

visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkeznek, és az abban meghatározott díjat az

első támogatási részletből teljesítik.

 

VII. Marketing, forgalmazás

7.1 A Filmalap marketing szakemberei konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film

marketing koncepciójának elkészítéséről a filmalkotás végső vágott verziójának

elk.szül.s.t követően. A konzultációkon való részvétel kötelező.

7.2 A filmalkotás moziban történő bemutatásának határideje a filmgyártási támogatási

szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Animációs filmek esetében a moziban

történő bemutatás határideje a filmgyártási támogatási szerződés megkötésétől számított

24 hónap.

7.3 A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult,

amelyről a Filmalap és a támogatottak kül.n megállapodást kötnek. A filmalkotás

magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi

bemutatóját megelőző 30. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti

háromoldalú szerződésként jön létre.

 

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak

megfelelően, magyar forintban történik.

8.2 A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával

köteles könyvelését és p.nzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés

teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemez.s szerint p.nzügyi

elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A

p.nzügyi elszámolást a Filmalap részéről a p.nzügyi ellenőr ellenőrzi.

8.3 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr

ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának

ellenőrzése.

8.4 A p.nzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül

a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának

megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a

Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

 

IX. Egyéb rendelkezések

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján

nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a

Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései

alkalmazandók.

Budapest, 2016. április 27.

 

 

Mellékletek

I. A pályázat mellékletei

1. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a

pályázónak alá kell írnia;

2. a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített

aláírási címpéldányának vagy ügyv.d által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben

a forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás

következett be)

3. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető):

4. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről

(filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (amennyiben forgatókönyv-fejlesztési

szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be)

5. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság

(magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés

megállapításáról szóló jogerős határozata (amennyiben az a gyártás-előkészítő szakaszban nem

került benyújtásra);

6. gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó

dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok, önrész igazolása);

7. megvalósítási ütemterv;

8. vezető munkatársak és főszereplők listája;

9. rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés;

10. rendezői koncepció;

11. produceri koncepció;

II. A támogatási szerződés mellékletei

1. amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói

adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30

napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi

Önkormányzat az illetékes);

2. komplex szerződéskötési nyilatkozat a projekttársaságra vonatkozóan,

3. Támogatott elkül.n.tett bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása

elkül.n.tetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)

4. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára

vonatkozóan, amennyiben Filmalap k.zvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást

5. a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a

pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,

6. amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot nem a projekttársaság nyújtotta be, a

projekttársaság és a forgatókönyv-fejlesztési támogatás kedvezményezettje közötti szerződés, amely

rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;

7. a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külf.ldi producerek) és a rendező

aláírásával ellátott filmgyártás-előkészítési költségvetés (Movie Magic formátumban), valamint

finanszírozási terv;

8. producer által aláírt ütemterv;

 
 
 

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem