Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Inkubátor Program 2016 – filmgyártási támogatás

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására.

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (továbbiakban: Filmalap) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

 

I. A pályázók


1.1 Az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására az 1.2 pont szerint alapított projekttársaságok, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára.

1.2 A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

- a pályázó rendező,

- a filmalkotás producere(i),

- a producer többségi tulajdonban álló gazdasági társasága

1.3 Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4 Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt.

 

II. A pályázat benyújtása

2017. december 31. napjáig folyamatosan (papíralapon)

 

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázó a filmgyártási támogatásra vonatkozó pályázatot kizárólag a forgatókönyv végleges változatának Filmszakmai Döntőbizottság általi elfogadását követően nyújthatja be.

3.2 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető.

3.3 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja papíralapú dokumentáció leadásának időpontja.

3.4 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

 

IV. A támogatás összege, a filmgyártás költségvetése

4.1 A filmgyártás támogatási összege:

 játékfilm elkészítésére 62.000.000,- Ft,

 dokumentumfilm elkészítésére 22.000.000,- Ft,

4.2 A Filmalap a támogatást az alábbi ütemezésben nyújtja:

a támogatási szerződés megkötését követően  90%,
elszámolást követően 10%.
4.3 A költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, összesen legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

produkciós fotós költsége
produkciós sajtós (PR szakember)
4.4 A produkció gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a produkció keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.

4.5 A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közvetett támogatást figyelembe venni.

 

V. Döntés a támogatásról


5.1 A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében, soron kívül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ülésen.

5.2 A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

 

VI. A támogatási szerződés


6.1 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg.

6.2 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

6.3 A támogatottak kötelesek legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Filmalap. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a támogatottak legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkeznek, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesítik.

 

VII. Marketing, forgalmazás

7.1 A Filmalap marketing szakemberei konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a filmalkotás végső vágott verziójának elkészülését követően. A konzultációkon való részvétel kötelező.

7.2 A filmalkotás moziban történő bemutatásának határideje a filmgyártási támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Ezen kötelezettség alól a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázót a filmgyártási támogatásról szóló döntésben, az érintett filmalkotás gyártásának körülményeire tekintettel mentesítheti.

7.3 A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult, amelyről a Filmalap és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre.

 

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása


8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

8.2 A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A pénzügyi elszámolást a Filmalap részéről a pénzügyi ellenőr ellenőrzi.

8.3 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése.

8.4 A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

 

Egyéb rendelkezések


A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2017. július 19.


Mellékletek

A pályázat mellékletei

 • online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 • a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be)
 • komplex pályázati nyilatkozat (a link alatt egyben letölthető)
 • a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (amennyiben forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be)
 • a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata (amennyiben az a gyártás-előkészítő szakaszban nem került benyújtásra);
 • gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok, önrész igazolása);
 • megvalósítási ütemterv;
 • vezető munkatársak és főszereplők listája;
 • rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés;
 • rendezői koncepció;
 • produceri koncepció

A támogatási szerződés mellékletei

 • amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
 • komplex szerződéskötési nyilatkozat a projekttársaságra vonatkozóan,
 • Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)
 • felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást
 • a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,
 • amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot nem a projekttársaság nyújtotta be, a projekttársaság és a forgatókönyv-fejlesztési támogatás kedvezményezettje közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;
 • a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott filmgyártás-előkészítési költségvetés (Movie Magic formátumban), valamint finanszírozási terv;
 • producer által aláírt ütemterv

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem