Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázat filmszakmai képzések támogatására II.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi, az aktuális piaci igényeket figyelembe vevő pályázatot hirdet filmszakmai képzések számára, szelektív támogatás nyújtására.

I.       A pályázat célja

 A pályázat célja a filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a filmalkotás előállítása során felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzésének vagy fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy magas színvonalú mozgóképszakmai képzés révén a Filmalap tényleges szakmai ismeretekkel, hazai és nemzetközi viszonylatban is értékes jártassággal, számottevő elméleti és gyakorlati tapasztalattal bíró emberi erőforrást biztosítson a hazai filmipar számára. A képzéseket sikeresen teljesítők számára a Filmalap tanúsítványt állít ki, amennyiben a képzések résztvevője regisztrálja magát a www.filmesgyakornok.hu adatbázisban és legalább 3 filmalkotás gyártása során igazolhatóan gyakorlatot szerzett.

II.      Pályázók köre

Azok a felnőttképzést, szakmai képzést folytató vagy felsőoktatási intézmények, és egyéb képzési helyek pályázhatnak, amelyek a pályázati felhívás 1. számú mellékletében meghatározott képzések folytatására jogosultak. Pályázat tárgya kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően indítandó képzés lehet. 

III.    A pályázat benyújtása és elbírálása 

3.1     A pályázatban részletesen bemutatandó a képzések finanszírozási hátterének rendelkezésre állása, a képzési terv, tematika (óraszám, elméleti és gyakorlati órák bemutatása), az oktatók neve és szakmai tapasztalata, az oktatáshoz használandó segédanyagok, technológia, az igényelt támogatás mértéke és a támogatás felhasználásának módja. A támogatás összegét a pályázó teljes egészében a pályázat tárgyát képező képzés IV. pontban felsorolt költségeire jogosult és köteles felhasználni. Mivel a pályázati cél végső kedvezményezettje a képzésben résztvevő/hallgató, a pályázó a támogatás által a képzésben résztvevő hallgatóknak/résztvevőknek egységesen térítésmentes képzést vagy egyenlő mértékű térítési díj-kedvezményt köteles biztosítani. Az egyes képzések nem vonhatók össze.

3.2     Amennyiben a résztvevő nevében a képzési szerződést vállalkozás[1] köti meg, legfeljebb 50% térítési díjkedvezmény biztosítható. Ebben az esetben a térítési díjkedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásnak minősül. Nem nyújtható térítési kedvezmény nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében).

3.3     A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

3.4     A pályázatok benyújtása online adminisztrációs adatlap kitöltésével történik, amely a Filmalap honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja. A pályázók képzésenként külön kötelesek a pályázataikat benyújtani, a pályázati dokumentáció 1-5. pontjaiban megjelölt dokumentumokat elegendő egy pályázathoz csatolni, amennyiben egy pályázó több képzésre pályázik. Amennyiben pályázó a jelen pont szerinti pályázatait egyszerre nyújtja be, nem köteles a Támogatási Szabályzat 18.1. pontja szerinti pályázati díjat megfizetni.

Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap honlapján megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. Ennek elmaradása esetén a pályázatot a Filmalap érvénytelenség miatt, hiánypótlásra történő felhívás nélkül elutasítja.

A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani. A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat szignálni kell. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

3.5     A Filmalap a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártától számított 5 napon belül érvényesség szempontjából megvizsgálja a pályázatokat. Ha az érvénytelenségi ok hiánypótlás keretében nem orvosolható, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét és erről a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót. Amennyiben az érvénytelenségi ok hiánypótlási eljárás keretében orvosolható, a Filmalap elektronikus levélben hiánypótlási felhívást küld a pályázónak, amelyben a felsorolt hiányok pótlására legfeljebb 30 napos határidőt biztosít.  Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást az ott megadott határidőben nem teljesíti, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és arról a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót. A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 60 napon belül folyamatosan bírálja el. A pályázatok elbírálásában az adott szakterületen jártas szakértők is közreműködnek. Nem lehet szakértő a pályázati eljárásban résztvevő pályázó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, a pályázóval egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. 1. pont).

3.6     A Filmalap döntésében meghatározza a támogatás összegét, a képzés tárgyát és óraszámát és az elvárt létszámot. Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 napon belül elektronikus levélben értesíti. A támogatásban részesülő kedvezményezettekkel a Filmalap a pályázat eredményének a pályázóval történő közlésétől számított 30 napon belül támogatási szerződést köt. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb további 30 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére bármely okból a meghosszabbított határidőben sem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti. 

IV.    Elszámolható költségek

a)    oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,

b)   a terem- és eszközbérleti díj,

c)    hang- és képfelvétel költsége,

d)   szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, reklám-, PR- és marketing költség,

e)    közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó adminisztrációs költségek, anyagok és fogyóeszközök, ide nem értve a pályázati anyag összeállításával, valamint a szerződéskötéshez szükséges módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket

V.      A képzésekkel szemben támasztott követelmények

5.1     Általános követelmények:

-       a pályázó rendelkezzen a képzés személyi és tárgyi feltételeivel,

-       a képzési terv segíti az adott szakma elméleti és gyakorlati elsajátítását,

-       a képzés lehet OKJ-s rendszerű vagy azon kívüli, lehet meglévő képzés vagy készülhet speciálisan erre a pályázati kiírásra,

-       a képzési terv filmszakmai képzést tartalmazzon (televíziós képzést a Filmalap nem támogat jelen pályázat alapján),

-       felvételi követelmények, minőség-biztosítás, a vizsgafeladatok, vizsgakövetelmények és vizsgáztatás menetének részletes bemutatása,

-       tanórákra bontott részletes oktatási tematika és tanmenet, pontosan feltüntetve az elméleti és gyakorlati órákat illetve feladatokat,

-       megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező oktatók, vizsgáztatók biztosítása,

-       a megszerzett készségek alkalmazkodnak a filmszakma jelenlegi és jövőbeli igényeihez,

-       az intézmény szakmai angol nyelv oktatását is köteles biztosítani, ennek bemutatása,

-       a képzés legkésőbb 2017. október 31-ig elkezdődik,

-       a támogatás végső kedvezményezettjei a hallgatók/résztvevők, akiknek a pályázó térítésmentes képzést, vagy azonos mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.

-       A pályázat alapján a Filmalap intézményt nem támogat csak adott képzést, így intézmény fenntartási költségek (rezsi költségek) nem elszámolhatóak.

5.2     A Filmalap által nyújtott támogatás legfeljebb a képzés költségvetésének 80 %-áig terjedhet. Önrész lehet a támogatási célra véglegesen átadott, elkülönítetten kezelt készpénz vagy pénzhelyettesítő eszköz, vagy más, nem állami finanszírozó által nyújtott támogatás, szolgáltatás, a résztvevőktől beszedett térítési díj. Nem lehet önrészként szerepeltetni a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti támogató szervezet által nyújtott bármilyen támogatást, hozzájárulást, vagy bármely egyéb forrásból származó állami (önkormányzati) támogatást, beleértve a csekély összegű (de minimis) támogatást.

VI.    Támogatási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezések, a támogatás folyósítása, elszámolás:

6.1     A Filmalap a Támogatottal képzésenként külön szerződést köt.

6.2     Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt résztvevői létszám a képzés indulásáig nem teljesül, a Filmalap jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására azzal, hogy a Támogatott a felmondás napjáig, a képzés előkészítésével felmerült, igazolt és a Filmalap által elfogadott költségeit a támogatás első részletének terhére elszámolhatja.

6.3     A támogatás folyósítása elkülönített bankszámlára történik, az alábbi részletekben:

10%  a támogatási szerződés megkötésekor;

80% a képzés első napján;

10% a támogatással történő elszámolást követően.

A tárgyévben folyósított támogatással való elszámolás határideje a tárgyév december 15. napja. Az elszámolásra egyebekben a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók. 

VII.   Egyéb rendelkezések

A pályázatra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzatának a rendelkezései irányadók.

A pályázat tartalmi követelményeit az online regisztrációs adatlap tartalmazza.

 

Pályázati dokumentáció (a kapcsolódó dokumentumok a lap alján találhatóak)

1.      online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva (egyedi pályázatok számára)

2.      a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről
hozott jogerős határozat másolata (a támogatási szerződés megkötéséig pótolható),

3.      a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),

4.      komplex pályázati nyilatkozat (a megadott sablon szerint)

5.      a pályázó rövid bemutatása (legfeljebb 3 oldal terjedelemben)

6.      költségvetési terv képzésenként (a megadott sablon szerint)

7.      finanszírozási terv képzésenként (a megadott sablon szerint)

8.      önrész igazolás (bankszámla kivonat vagy főkönyvi karton)

9.      megvalósítási ütemterv

10.  a pályázó képviselője aláírásával ellátott képzési program, részletes oktatási tanmenet és tematika,  vizsgafeladatok, követelmények és vizsgáztatás menetének részletes tervezete, a képzéssel szemben támasztott követelmények (a megadott sablon szerint)

11.  a képzés ismérveit összesítő táblázat (a megadott sablon szerint)

12.  az oktatók szakmai önéletrajzai és velük kötött előszerződések, vagy szándéknyilatkozatok, (amennyiben egy oktató több képzésben vesz részt elegendő az önéletrajzát egyszer mellékelni)

13.  amennyiben szükséges eszköz- és helyszínbérleti szándéknyilatkozatok vagy előszerződések, valamint a felnőttképzési szerződés mintája, amely tartalmazza a Filmalap által kért kötelező elemeket

14.  a teljes pályázati dokumentáció CD-n mellékelve (szkennelt, pdf formátumú dokumentumokkal) 

1. számú Melléklet

Képzési területek

Produkciós koordinátor (production coordinator)

A produkciós koordinátor a gyártásvezető irányítása alapján a filmkészítés előkészítése és forgatása során felmerülő adminisztratív feladatokat látja el.

Közreműködik a különböző részlegekkel történő kapcsolattartásban, gondoskodik arról, hogy a részlegek mindig a legfrissebb forgatókönyvből, diszpóskönyvből és gyártási tervekből dolgozzanak, nyilvántartásokat készít és vezet a produkció szerződéseiről, a munkatársak túlóráiról. Az irodából segíti az engedélyezési, valamint bérleti szerződéskötési feladatokat, utaztatások esetén intézi a repülőjegy vásárlás, szállásfoglalás, biztosítási ügyintézés feladatait.

Az utómunka koordinátorral együttműködve részt vesz az utómunkálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.

Kameratechnikus (camera technician)

A kameratechnikus a segédoperatőr (focus puller) munkatársa. Legfontosabb feladata, hogy a kameraeszközök az operatőr igényei szerint időben, a megfelelő összeállításban felvételre kész állapotban legyenek.

Ő gondoskodik a kamera össze- és szétszereléséről, helyszíni teszteléséről. A forgatás megkezdése előtt az operatőrrel és a segédoperatőrrel együttműködve technikai, felvételi teszteket készít (filmnyersanyag esetén, nyersanyag teszteket is). Filmre történő forgatás esetén a loader asszisztenssel együtt gondoskodik a filmtekercsek kazettákba történő betöltéséről, illetve a felvételeket követően a negatív dobozba történő szakszerű visszazárásáról, és a gyártással együttműködve a hívott anyag laborba való szállításáról.

Látványrajzoló (draftsman)

A látványtervező/díszlettervező irányításával látványterveket készít a film egyes jeleneteiről, a helyszínekről és díszletekről. Készíthet koncepció rajzokat, hangulati jellegű rajzokat, illetve a helyszíneken, valamint a díszletépítés során felmerülő igények alapján alap- illetve metszetrajzokat, valamint részletrajzokat a díszletek kivitelezéséhez.

Munkáját hagyományos rajzeszközökkel, illetve számítógéppel is végezheti.

VFX szakember (VFX artist)

A “VFX” rövidítés jelentése Visual Effects. Ezek alatt értjük mindazokat a folyamatokat, amik a film a képi világának teljessé tételéhez szükségesek és a forgatás (live action) során túl költséges vagy túl veszélyes, vagy kivitelezhetetlen rögzíteni. A VFX szakembereknek szakterületük és a a jelenetekben elvégzendő munkafolyamatok szerint különböző feladataik vannak, és többnyire komputer animációs, grafikai, és vágó programok segítségével dolgoznak. Vannak, akik a forgatási kamerák mozgását rekonstruálják a digitális térben, mások 3 dimenziós elemeket építenek, modelleznek és anyagjellemzőkkel látják el azokat. Vannak, akik digitális teremtményeket mozgatnak, természeti jelenségeket, tüzeket, viharokat, háborgó tengert szimulálnak, megint mások ezeket az elemeket integrálják a forgatott anyagokba, és mindezeket valósághűen kell elkészíteniük.

Utómunka koordinátor (post production coordinator)

Az utómunka koordinátor a filmkészítés teljes utómunka időszakának koordinálásáért felel. Feladata a kép- és hang utómunkával foglalkozó munkatársak koordinálása, részletes, alapos utómunkaterv elkészítése, a forgatási időszakban a naplóvezetőtől, a hangosztálytól és a kameraosztálytól begyűjtött információk alapján a vágószoba megfelelő információkkal és adatokkal történő ellátása. Szervezi és diszponálja az utómunkálatokhoz szükséges vágószoba kapacitást a megfelelő munkatársakkal, a hangvágáshoz szükséges anyagok előkészítését. Gondoskodik, hogy a különböző munkafolyamatokhoz szükséges anyagok pl. a vágószobából a zeneszerzőhöz, zenefelvételhez vagy a hangdizájnerhez, zörejfelvételre eljussanak. Gondoskodik arról, hogy a CGI munkafolyamatokhoz szükséges anyagok időben a CGI stúdióba jussanak, felügyeli és koordinálja az elkészült CGI felvételek visszakerülését a vágószobába. Diszponálja a fényeléshez szükséges stúdiót és berendezést az operatőr részvételével; gondoskodik a végleges dialóg lista eleje és vége főcím és inzert listák nemzetközi normák szerinti elkészítéséről. Megrendeli és elkészítteti a forgalmazáshoz szükséges végleges DCP anyag, és a különböző televíziós, illetve online formátumokhoz szükséges kópiák elkészítését.

Munkáját a gyártásvezető és a producer irányítja.

Produkciós könyvelő (production accountant)

A produkciós könyvelő feladata eltér a hagyományos céges könyvelő munkájától.

A feladata, hogy a költségvetés szerinti költséghelyekre jegyezze, illetve gyűjtse a felmerülő költségeket, ezzel egyúttal folyamatos költségfigyelést végez a gyártásvezető és a producerek számára. Feladata kiterjed a céges könyvelő számára történő előkészítésre is, figyeli és ellenőrzi a számlák alaki és tartalmi megfelelősségét, ellenőrzi, hogy a számla kiállítás a szerződésben foglaltak szerint történik-e. A fentieken kívül segít a gyártásvezető és a producerek számára elkészíteni a cashflow tervet, folyamatosan kimutatásokat vezet a túlórákról, azok kifizetéséről, utazások esetén napidíjak és külföldi kiküldetések költségeiről, egyéb devizás kiadásokról. Begyűjti a bankkivonatokat, és előkészíti az utalandó tételeket, valamint gondoskodik a pénztáros számára a szükséges készpénz biztosításáról.  Szorosan együttműködik a pénztárossal, a produkciós házipénztár felügyeletével.

Bérmunka, koprodukciós film, valamint jelentősebb produkciók esetén nyilvántartást vezet az ÁFA visszaigénylés aktuális állapotáról illetve szükség esetén a külföldi partnereknek folyamatos költségjelentést készít az elkülönített bankszámla egyenlegének folyamatos figyelésével.[1] 651/2014/EU RENDELET I. melléklet 1. cikk: Egy vállalkozás – jogi formájától függetlenül – gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

 

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem