Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Történelmi Játékfilmterv Program - Forgatókönyv fejlesztési pályázat

Pályázati kiírás a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Történelmi Játékfilmterv Program nyertes filmterveinek forgatókönyv fejlesztési támogatására.

A történelmi filmek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezet fenntartásában és az audiovizuális ismeretterjesztésben. E célokat szem előtt tartva a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: „Filmalap”) Történelmi Játékfilmterv Programot (továbbiakban: „Program”) hirdetett, melynek nyertes műveit szakmai zsűri választotta ki. A Filmalap a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: „Filmtörvény”) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a TÖRTÉNELMI JÁTÉKFILMTERV PROGRAM nyertes projektjeinek forgatókönyv fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I. A pályázók

1.1 A történelmi játékfilmterv PROGRAM nyertes projektjeinek szerzői egyénileg, magánszemélyként vagy jogi személy útján pályázhatnak, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek. A pályázatot a történelmi játékfilmterv PROGRAM-ban részt vett nyertes alkotó nyújthatja be (az esetleges társírók feltüntetésével).

1.2 Pályázni olyan jogi személlyel lehet, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

1.3 A Támogatási Szabályzat szerinti referencia-feltételek jelen pályázati kiírás során nem alkalmazandók, a pályázók azok teljesítése alól automatikusan mentesülnek. A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként azonban a Filmszakmai Döntőbizottság rendelkezhet egész estés játékfilmes tapasztalattal rendelkező társíró bevonásáról.

1.4 A pályázatból ki van zárva és támogatásban nem részesülhet:

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) aki a Filmtörvény szerinti támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, jogszabályban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg,

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem rendelkezik magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel,

j) a Döntőbizottság tagjai, a Támogató vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, illetve ezek közeli hozzátartozói, továbbá olyan szervezetek, amelyekben ezen személyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselők, vagy azokban tulajdoni részesedéssel – ide nem értve a nyilvános részvénytársaságokat – rendelkeznek,

k) akivel/amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

II. A pályázat benyújtásának határideje

A forgatókönyv-fejlesztési pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje (online benyújtása): 2019. február 28.  16 óra. 

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető ezen a linken.

3.2 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) egy példányban benyújtani.

3.3 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon a pályázó aláírásával ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV. A támogatás összege

4.1 A forgatókönyv fejlesztési támogatás összegét a Filmszakmai Döntőbizottság határozza meg. 

V. Döntés a támogatásról

5.1 A Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően hozza meg, a forgatókönyv-olvasók, a fejlesztők és a fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján.

5.2 A Filmalap a döntésről írásban értesíti a pályázókat.

VI. A támogatási szerződés

6.1 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal a döntés kihirdetését követő 60 napon belül köti meg. Támogatási szerződés kizárólag az 1.2 pontban meghatározott jogi személlyel köthető.

6.2 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj megfizetése alól.

VII. Forgatókönyv fejlesztés folyamata

7.1 A forgatókönyv fejlesztési támogatási szerződés megkötésétől kezdve legfeljebb 9 hónap áll a támogatottak rendelkezésére a forgatókönyv végleges változatának megírására. 

7.2 A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

7.3 A forgatókönyv végleges változatának elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt.

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik. 

8.2 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése.

8.3 A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX. Adatvédelmi szabályok

9.1 A Filmalap a pályázat tekintetében adatkezelőnek minősül, ahhoz kapcsolódóan kizárólag a pályázat lebonyolítása érdekében személyes adatokat kezel.

 

A Filmalap, mint adatkezelő elérhetőségei:

székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.
tel.: + 36 1 461 1320
e-mail: filmalap@filmalap.hu
honlap: www.mnf.hu 

A Filmalap adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Bottyán Béla
postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
tel.: +36 1 461 1365
e-mail: bottyan.bela@filmalap.hu

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: a pályázat szakszerű és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

9.2 A fenti adatkezelés kapcsán a Filmalap felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes. Amennyiben a pályázó a fenti adatokat nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy a pályázó nem vehet részt a pályázaton.

9.3 A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a pályázó jogosult a hozzájárulását megtagadni valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni a Filmalap központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a pályázóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

9.4 A személyes adatok címzettjei: a pályázati eljárás során közreműködő munkavállalók és a Filmszakmai Döntőbizottság tagjai.

9.5 A pályázó kérelmezheti a Filmalaptól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. A pályázót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

9.6 Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy a Filmalap általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.7 A pályázó a – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A pályázó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Filmalapnak a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

X. Egyéb rendelkezések

A Filmalap Történelmi Játékfilmterv Programjának keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2018. december 18.

Mellékletek

I. A pályázat mellékleti

 1. szinopszis és treatment legutolsó változata
 2. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 3. amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata,
 4. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
 5. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető):
 6. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata
 7. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv (önrész bevonása esetén a finanszírozást alátámasztó dokumentumok)
 8. a treatment felhasználási jogaira, megfilmesítésére vonatkozó eredeti dokumentumok másolata;
 9. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Filmjusnál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.,
 10. CD melléklet

II. A támogatási szerződés mellékletei

 1. amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
 2. Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható;
 3. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást
 4. a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,
 5. véglegesített, a Támogatott és a Filmalap képviselője által aláírt fejlesztési munkaterv,
 6. véglegesített költségvetés és finanszírozási terv (önrész bevonása esetén finanszírozást alátámasztó dokumentumok)
 7. a cég képviseletére jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya
 8. komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető)  

 

Formanyomtatványok a pályázathoz:

 

Finanszírozási terv

Komplex pályázati nyilatkozat

Költségvetés minta

Formai követelmények

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem