Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. a filmgyűjteményekkel, a különgyűjteményekkel, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításával összefüggő adatkezelésről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve:  NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@nfi.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1403

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Szakkönyvtári szolgáltatással összefüggő adatok: bejelentő lapokon lévő adatok, átvételi elismervényen szereplő adatok, kézirattárban tárolt sajtótermékekben lévő adatok, kép- és hangfelvételek A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés Bejelentő lap és átvételi elismervény esetén az általános polgári jogi elévülési idő; a kézirattári adatok a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhetők
Kötelespéldányok és digitális adatbázis kezeléssel összefüggő adatok: (1) filmekre vonatkozó Filminfó adatbázisban szereplő személyes adatok; (2) kötelespéldányok nyilvántartásával kapcsolatos személyes azonosító adatok; (3) Produkciók filmszakmai tartozásaival kapcsolatos nyilatkozatokon lévő személyes azonosító adatok; (4) Gyártási tervek nyilvántartásával összefüggésben kezelt személyes adatok A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető
Közérdekű archiválással összefüggő adatok: (1) Filmarchívum adatbázisban szereplő, filmtörténeti, filmtudományi vagy filmkulturális szempontból kiemelt jelentőségű személyekre vonatkozó adatok; (2) maradandó vagy filmszakmai szempontból kiemelt jelentőséggel bíró filmgyűjteményi alkotásokon szereplő alkotók, szerzők, szereplők adatai A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető
A Filmarchívum raktárában található maradandó értékű iratokon található személyes adatok A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető
A Filmarchívum részére felajánlott filmalkotások átvételi elismervényén a felajánló személyes azonosító adatai A filmalkotás felajánlóinak nyilvántartása Szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a szerződéskötés meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, vagy megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülési idejének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Különgyűjteményi szolgáltatásokkal (fotótár, plakátár, díszlettervtár, jelmeztervtár, médiatár) kapcsolatosan kezelt adatok A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető
A különgyűjteményi szolgáltatások kutatásának engedélyezésével összefüggő adatok A különgyűjteményi szolgáltatások kutatását végzőkről történő nyilvántartás A különgyűjteményi szolgáltatás kutatását végző érintettel kötött szerződés előkészítése és teljesítése Az Adatkezelő az adatot a szerződéskötés meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülési idejének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Alkotók nevei, önéletrajzi adatok, alkotói forgatókönyvek, szinopszisok Kulturális javak védelme Közérdekű adatkezelés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető
Filmalkotásokon szereplő személyes adatok (művészek és alkotók, szerzők nevei, a stáblistán szereplő egyéb adatok, előadóművészek kép- és hangmása) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Közérdekű adatkezelés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján nem selejtezhető 
Valamennyi fent említett a szerződésből eredő vagy azzal összefüggő igénnyel kapcsolatos személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is). Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig

 

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos adatokra.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga (ld. 1.7. E pont)!

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. A Filmarchívum által archiválásra átadott művek Adatfeldolgozó Tárolás, digitalizálás. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.
AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság, Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság; S-PRINT 2000 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Blueray Digital Kft. Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatással, honlap karbantartással összefüggésben hozzáférhetővé váló személyes adatok Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az érintett adatait az Európai Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. 

1.5 Különleges adatok kezelése

Az adatkezelő a tárgybeli adatkezelés során különleges adatokat nem kezel.

 

1.6 Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. „Szerződés teljesítése” jogalap esetén az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog). Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

A) A hozzáféréshez való jog

 Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

 Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintett, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintetett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:      

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;    
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy   
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. nem selejtezhető iratok kategóriája).

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

  •  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát;       
  •  az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;       
  •  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;   vagy        
  •  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy       

  • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a személyes adatokat tartalmazó dokumentum jogszabály előírása alapján nem selejtezhető); vagy      
  • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)    Adathordozhatósághoz való jog

„Szerződés teljesítése” jogalap esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintett jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.7 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.8 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

***

Hatályos: 2020. január 1-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem