Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a Video on Demand szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: www.filmio.hu; nfi.hu     

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Telefonszáma: +36 1 461 1371

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
E-mail cím, mint a médiatartalom szolgáltatásra való regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételét biztosító felhasználói fiókba való belépéshez szükséges adat. Felhasználó azonosítása és kommunikáció biztosítása Szerződés előkészítése és teljesítése. A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).
Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím, mint a szolgáltatásra való regisztrációhoz szükséges adatok, ha Ön Facebook vagy Google fiókkal regisztrál. Felhasználó azonosítása és kommunikáció biztosítása Szerződés előkészítése és teljesítése. A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).
Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám (cég esetén), mint a szerződés előkészítésével, teljesítésével összefüggő adatok (ideértve az elszámoláshoz, továbbá a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adatköröket is) Szerződés előkészítése és kezelése, számviteli kötelezettségeknek való megfelelés Szerződés előkészítése és teljesítése. A szerződéssel kapcsolatban keletkező számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés jogalapját az adó-és számviteli jogszabályokból következő jogi kötelezettségek képezik. Az Adatkezelő az adatot megszűnéséig, azaz a regisztráció törléséig kezeli. A szerződés megszűnése, azaz a regisztráció törlése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Név, lakcím, e-mail cím, mint, a szerződés megszüntetésével összefüggő adatok Szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése, szerződéskezelés

Szerződés előkészítése és teljesítése.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig, azaz a regisztráció törléséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Valamennyi fent említett, illetve a szerződésből eredő igénnyel összefüggő személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is). Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig.
Korhatár adat (az érintett elmúlt-e 18 éves) Cselekvőképesség megállapítása a szerződés megkötéséhez A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:8. § (2) bekezdése alapján jogi kötelezettség teljesítése a cselekvőképesség megállapítása céljából. A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).
Név, hangfelvétel Panaszkezelés, esetleges hibák bejelentésének fogadása  Jogi kötelezettség teljesítése az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 25. § (1) bekezdése alapján. A bejelentés időpontjától számított 2 évig.
Név, e-mai cím Hírlevél küldése az Adatkezelő Video on Demand szolgáltatásával összefüggő témákról (szolgáltatás módosításáról, tartalmáról, egyes filmalkotásokról stb.) Az Ön kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amelyet Ön a www.filmio.hu weboldalon történő regisztráció során adhat meg. A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hírlevél küldéséhez kapcsolódó cél megszűnéséig
Az Adatkezelőhöz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: az Adatkezelőhöz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is az Adatkezelő, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi. Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 7. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tételével, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálásával. A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.

Ha az Adatkezelő valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, az Adatkezelő az adott hozzájárulást archiválja.

Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy az Adatkezelő mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez.

Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása. Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 7. cikk (1) alapján, miszerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.
Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 33. cikk (5) alapján, miszerint az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést. A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig.

 

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt végez, melyre Adatkezelő kifejezetten felhívja Ön figyelmét (ld. 8. pont)!

A fentieken kívül Adatkezelő külön felhívja az Ön figyelmét arra is, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetében Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 7. E pont)! A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az Ön kérésre teljes terjedelmében megtekintheti. A kérést az 1. vagy 2. pontban hivatkozott e-mail címen kell előterjeszteni.

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a nevét és az e-mail címét nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni. Ebben az esetben Ön az Adatkezelő honlapján tud tájékozódni az Adatkezelő szolgáltatásaival és az egyes filmalkotásokkal kapcsolatos információkról.

 

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

 

Címzettek neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység

Antenna Hungária Zrt.

(1119 Budapest, Petzvál József u. 31.)

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám (cég esetén), Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név, e-mail cím, valamint a 9. pontban meghatározott adatok Adatfeldolgozó

Weboldal üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás nyújtása;

Ügyfelekkel való kommunikáció, panaszkezelés;

Facebook oldal üzemeltetése.

https://www.ahrt.hu/hu/adatvedelem

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

EcoSoft Pénztárgép és Informatika Kft.

(1115 Bartók Béla út 106-110.)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Számla kiállítására alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.ecosoft.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

AW-DEV Kft. (1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.) Név, lakcím, e-mail cím, adószám (cég esetén), Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név, e-mail cím Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

madeIT.hu Informatika Kft.

(1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://madeit.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

VFT Zrt.

(1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

99999 Informatika Kft.

(1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

OTP Mobil Kft.

(1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

Tranzakcióval összefüggő adatok Adatfeldolgozó

SimplePay szolgáltatás nyújtása (fizetési tranzakció lebonyolításának biztosítása)

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

 

Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti.

Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezelések vonatkozásában különleges adatot nem kezel.

6. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása

Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím

Facebook fiókkal való regisztráció biztosítása az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéhez.

Facebook Ireland Ltd.

(4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím

Google fiókkal való regisztráció biztosítása az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéhez.

Google LLC.

(1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok)

https://support.google.com/accounts/answer/10130420#siwg

Név, lakcím, e-mail cím, adószám (cég esetén), Facebook fiókhoz tartozó név, profilkép, e-mail cím vagy Google fiókhoz tartozó név, e-mail cím

Antenna Hungária Zrt.

https://www.ahrt.hu/hu/adatvedelem

Tranzakcióval összefüggő adatok

OTP Mobil Kft.

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

7. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)    A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)   A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

·             az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·             olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·             olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·             a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
·             jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

·             Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
·             az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·             az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·             Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

E)    A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

·             az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
·             az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)   Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G)     Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.  

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során profilalkotás nem történik.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatal keretében kizárólag azt biztosítja, hogy a szolgáltatás igénybevétele során automatikusan, olyan sorrendben jelenítse meg az egyes filmalkotásokat az Ön részére, mely a szolgáltatás korábbi igénybevétele, azaz a filmalkotások megtekintése alapján ugyanazon vagy ahhoz hasonló műfajú filmalkotások körébe tartozhat. Az Adatkezelő a filmalkotások megtekintése alapján külön ajánlásokat semmilyen módon nem állít össze, ezzel összefüggésben célzott marketing tartalmú megkeresést vagy felhívást nem küld az Ön részére.  

9. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a VoD szolgáltatására vonatkozóan a https://www.facebook.com/filmiohu URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről: A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

·             A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.
·             A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
·             A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
·             A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.


Az Adatkezelő felelőssége és kötelezettségei:

·             Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.
·             Az Adatkezelő köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon.
·             Az Adatkezelő nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait az Adatkezelő az alábbi jogalapon kezeli:

·             A Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
·             A Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
·             A Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook Oldalra
·             A Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
·             A Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban.


Az Adatkezelő tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Facebook Oldal látogatója Facebook profiljában lehetséges. A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.  

10. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

* * *  

Hatályos: 2020. november 1. napjától.

Felülvizsgálva: 2021. január 25. napján.  

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem