Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos adatkezeléséről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;  Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@nfi.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1403

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Az érintett kapcsolattartási célú adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

Az „érintett” a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazásában jelent valamennyi olyan természetes személyt, akinek a személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval lefedett adatkezelés során kezeli, az Adatkezelő munkavállalóit kivéve.
Az érintettel való kapcsolattartás szakmai rendezvényeken való részvétellel (ideértve a fesztiválokon való részvételt is), illetve az ehhez kapcsolódó utazásszervezéssel kapcsolatosan Amennyiben az Adatkezelő az érintettel olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek tárgya a filmszakmai rendezvényeken történő részvétel, az adatkezelés jogalapját ezen szerződés teljesítése képezi. Ilyen szerződés hiányában a jogalap az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke Szerződés esetén annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig. Szerződés hiányában a filmszakmai rendezvény lebonyolításától számítva, az általános polgári jogi elévülési idő végéig.
Az utazás megszervezéséhez, szállás foglalásához szükséges adatok (személyes azonosító adatok, útlevél szám / személyi igazolvány szám, bankszámlaszám, állampolgárság; egyes esetekben adóazonosító jel) Utazás megszervezése és/vagy szállás foglalása az érintett(ek) részére, az Adatkezelő által szervezett filmszakmai rendezvények megrendezése

Amennyiben az Adatkezelő az érintettel olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek tárgya a filmszakmai rendezvényeken történő részvétel, az adatkezelés jogalapját ezen szerződés teljesítése képezi.

Ilyen szerződés hiányában, harmadik fél által szervezett rendezvény esetén a jogalap az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke

Szerződés esetén annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig. Szerződés hiányában a filmszakmai rendezvény lebonyolításától számítva, az általános polgári jogi elévülési idő végéig
Képmás, hangmás (fotókon, videófelvételeken), illetve a kép- és hangfelvétel készítőjének neve A rendezvény eseményeinek marketing célú közzététele az Adatkezelő saját és közösségi média felületein Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A filmszakmai rendezvény lebonyolításától számítva az általános polgári jogi elévülési idő végéig, vagy az érintett tiltakozásáig (amennyiben az megalapozott)
A rendezvényre való regisztrációhoz szükséges adatok Az érintett regisztrációja a szakmai rendezvényen Amennyiben az Adatkezelő az érintettel olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek tárgya a filmszakmai rendezvényeken történő részvétel, az adatkezelés jogalapját ezen szerződés teljesítése képezi. Ilyen szerződés hiányában, harmadik fél által szervezett rendezvény esetén a jogalap az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke Szerződés esetén annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig. Szerződés hiányában a filmszakmai rendezvény lebonyolításától számítva, az általános polgári jogi elévülési idő végéig
Az érintett szakmai önéletrajza  A rendezvényen való részvételhez szükséges szakmai önéletrajz biztosítása a rendezvény szervezője részére  Amennyiben az Adatkezelő az érintettel olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek tárgya a filmszakmai rendezvényeken történő részvétel, az adatkezelés jogalapját ezen szerződés teljesítése képezi. Ilyen szerződés hiányában, harmadik fél által szervezett rendezvény esetén a jogalap az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke. Szerződés esetén annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig. Szerződés hiányában a filmszakmai rendezvény lebonyolításától számítva, az általános polgári jogi elévülési idő végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a rendezvényen való részvételhez, illetve az utazás megszervezéséhez feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja megfeltéve, hogy a regisztráció, illetve az utazásszervezés csak az Adatkezelőn keresztül biztosítható –, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a rendezvényen való részvétel meghiúsulása.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga (ld. 1.7. E pont)!

 

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Rendezvényszervező A regisztrációhoz szükséges adatok; szakmai önéletrajz (amennyiben a részvételhez szükséges) Önálló adatkezelő Regisztráció elvégzése az érintett részére
Utazásszervező (jelenleg a Blaguss Utazási Iroda) Az utazás megszervezéséhez és a szállás foglalásához szükséges adatok Önálló adatkezelő Utazás megszervezése, repülőjegy és szálloda foglalása és visszaigazolása
AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Kft.; PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság; SZÁMORG-Invest Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás keretében hozzáférhetővé váló személyes adatok Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végeznek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt az felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.

 A külföldi rendezvényszervezők részére történő adattovábbítás esetén

(i)                 az EGT tagállamok területén működő rendezvényszervezők esetében az adattovábbításhoz további garanciák nem szükségesek;

(ii)               az alábbi harmadik országokba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozaton alapul, tekintettel arra, hogy ezen országok jogrendszere biztosítja a személyes adatok védelmének Európai Unió által elvárt szintjét: Kanada, Svájc, Argentína, Japán. A vonatkozó megfelelőségi határozatok az alábbi linken érhetők el: Kanada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002 Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518 Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490 Japán: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0419&from=EN (iii)             A fenti országokon kívüli harmadik országokba – így az Adatkezelő tevékenységének jellegéből fakadóan többek között az Amerikai Egyesült Államokba, Kínába, Oroszországba, Indiába, valamint Egyiptomba történő adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) b), vagy c) pontja alapján, eseti jelleggel történik. A GDPR 49. cikk (1) b) pontja alapján kizárólag azon érintettek esetében történik adattovábbítás, akikkel az Adatkezelő olyan szerződést kötött, amely harmadik országba történő adattovábbítást tesz szükségessé, így tehát az adattovábbítás nélkül lehetetlenné válna a velük kötött szerződés teljesítése.

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot a rendezvényszervezési és utazásszervezési eljárás során nem kezel.

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Regisztráció visszaigazolásával kapcsolatos adatok Rendezvényszervező
Utazás, illetve szállásfoglalás visszaigazolásával kapcsolatos adatok Utazásszervező
Képmás, hangmás Rendezvényszervező, valamint fotó-, ill. videófelvételt készítő szolgáltatók

1.7 Érintetti jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés jogalapja a vele kötött szerződés teljesítése. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

 

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel. 

B) A helyesbítéshez való jog

 Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 •  a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy        
 •  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:        

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;         
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;      
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy         
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

 Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy     

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy       
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)  Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni, így Magyarországon a Nemzeti

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.9 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

***

Hatályos: 2020. január 1-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem