Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a Filmintézet Képzési és Innovációs tevékenységével összefüggő adatkezelésről

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A filmszakmai képzés iránt érdeklődő érintettek adatai: név, telefonszám, e-mail cím Képzés iránt érdeklődő magánszemélyek és filmszakmai képzést nyújtó intézmények közötti közvetítés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. szerinti feladatok ellátása érdekében Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása Az adatkezelési cél eléréséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, egyébiránt a képzésre vonatkozó szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig.
Workshop regisztrációval összefüggő személyes adatok, a workshopon való részvétellel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokkal összefüggő adatok (számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám) Workshop-ra történő regisztráció és részvétel biztosítása, a részvétellel összefüggő pénzügyi elszámolás  Az érintettel kötött szerződés előkészítése és teljesítése a képzés lezárultáig. A képzés lezárultát követően az Adatkezelő jogi igények érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke.. Az Adatkezelő az adatot a workshop lebonyolításáig kezeli. A workshop után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Workshopon résztvevők (regisztrált résztvevők, külsős szakértők, bírálattal megbízott személyek) neve, telefonszáma, e-mail címe Statisztikai célú nyilvántartás a workshopokkal kapcsolatosan Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig/ vagy cél megszűnéséig
Workshop előadóval kötött szerződésben szereplő azonosító adatok, az előadóval történő pénzügyi elszámoláshoz szükséges adatok; az előadó szakmai önéletrajza   Az érintettel kötött szerződés teljesítése  A Workshop előadóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése a workshop lezárultáig, azt követően az Adatkezelő jogi igények érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a workshop lebonyolításáig kezeli. A workshop után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
A szakmai önéletrajznak az Adatkezelő honlapján történő kihelyezése a workshopra vonatkozó információs felületen, tájékoztatási céllal Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a workshop-ról az érdeklődők részére tájékoztatást nyújtson
Az Adatkezelő Filmipari Képzési Programja keretében történő pályázathoz szükséges adatok (azonosító adatok, önéletrajzok, képfelvételek) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása A pályázóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése (az Adatkezelő pályázati feltételei szerint) A pályázótól eltérő személyek esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést teljesítse A pályázat sikertelensége esetén az erről szóló döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az Adatkezelő Filmipari Képzési Programja keretében a pályázó és harmadik személy közötti szerződésekben szereplő adatok  A pályázattal kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is). Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig
A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai, neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele. Adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Ftv.”) 21. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése Az Adatkezelő a személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
A képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. Adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Az Ftv. 21.- §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése Az Adatkezelő az adatot személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A nem jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg, illetve azokra vonatkozóan hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik kezelésük ellen, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések tekintetében az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a jogszabály által előírt adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, az adott képzésen való részvétele ellehetetlenül.

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság (1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt.)   Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)   PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Homonna u. 8/A.)   MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)   Blueray Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Gödöllői utca 139. fszt. 1.) Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás keretében hozzáférhetővé váló személyes adatok Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végeznek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.   https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/   https://andoc.hu/adatvedelem/   https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/   https://www.microware.hu/adatkezelesi-szabalyzat_microware.pdf
Microsoft Corporation (USA – One Microsoft Way Redmond, Wahington 98052) A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Önálló adatkezelő által végzett tevékenység
Filmszakmai képzést végző és szervező intézmények, gazdasági társaságok A filmszakmai képzés iránt érdeklődő érintettek adatai Filmszakmai képzések szervezése, megtartása
Központi Statisztikai Hivatal A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai, neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele. A képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. Statisztikai adatok előállítása és kezelése http://www.ksh.hu/adatvedelmi_tajekoztato#milyen-adatokat-kezelunk
Támogatásokat ellenőrző szervek Államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése
Felnőttképzési államigazgatási szerv Természetes személyazonosító adat, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel Ellenőrzés és pályakövetési rendszer működtetése céljából elektronikus nyilvántartás vezetése https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. 

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az adatkezelés során nem kezel.

6. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Az Adatkezelő Filmipari Képzési Programja keretében a pályázó és harmadik személy közötti szerződésekben szereplő adatok a harmadik személyre vonatkozóan Filmipari Képzési Programban pályázó jogalany

 

7. Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog). Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult a hozzájárulását megtagadni valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Emellett, az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

A)    A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés jogának gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B)    A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C)     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

·         az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·         olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·         a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy
·         jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
·         az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·         az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E)    A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintettjogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
·         az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettérdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
·         az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G)    Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni, ígyMagyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

9. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

 

Hatályos: 2020. november 1-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem