Televíziós pályázatok

Nyertes pályázatok

Egyedi támogatási kérelem

1.  Az egyedi támogatási kérelem

 

1.1.1. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató) a Támogatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseitől eltérő feltételekkel, de azzal összhangban, a pályázó írásbeli kérelemére egyedi filmgyártási támogatást is nyújthat dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, animációs film, kisjátékfilm (rövidfilm) vagy televíziófilm kategóriában, amennyiben azt

a)        a filmalkotás témája, a téma feldolgozásának hiánypótló, egyedi jellege, vagy

b)        a megvalósítás körülményei, vagy

c)        valamely kiemelkedő jelentőségű nemzeti, vagy kulturális esemény indokolttá teszi.

1.2.    A támogatás nyújtásával összefüggésben a támogatott filmalkotás filmelőállítót megillető szerzői vagyoni és szomszédos jogai a Támogatóra szállnak át a filmalkotás bemutatását követő 7 naptári év elteltével a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Az Mktv. 9/A. § (5) bekezdésére tekintettel a Támogató közvetlenül jogosult filmterjesztési tevékenységet folytatni. A Televíziós Döntőbizottság a támogatott filmalkotás végleges változatának elfogadásáról szóló döntésében rendelkezhet arról, hogy a filmalkotás terjesztésére, illetve a filmalkotáshoz kapcsolódó merchandising és a filmalkotás közvetlen felhasználásán kívüli egyéb (pl. multimédia termékek, applikációk, nyomtatott kiadványok stb.) jogok hasznosítására a Támogató legyen jogosult. A filmalkotás hazai és nemzetközi forgalmazásáról és az ebből eredő bevételekből való részesedésről a döntés alapján, annak megfelelően kerül sor szerződéskötésre. 

1.3.    Nem nyújtható egyedi támogatás olyan filmalkotás megvalósítására, amely filmalkotás a Támogató egyéb pályázati eljárásaiban benyújtott pályázat – ideértve a Szabályzat II. Része szerinti, elsősorban moziban bemutatásra szánt filmalkotásokra vonatkozó pályázatokat is – elutasításra került.

1.4.    Az egyedi támogatási kérelem alapján megítélt támogatás esetén adminisztrációs díj fizetése kötelező, melynek szabályait a Szabályzat 42. pontja tartalmazza.

1.5.    Az egyedi támogatással megvalósított értékes és magas színvonalú filmalkotást a támogatott köteles valamely, a Szabályzat 44. pontja szerinti médiaszolgáltató műsorában bemutatni.

2.  Az egyedi támogatási kérelem benyújtása

2.1.    Egyedi támogatási kérelmet kizárólag a Szabályzat 35.1. pontjában részletezett pályázói kör nyújthat be. Az eljárásban nem vehet részt, akivel kapcsolatban az Mktv. 14. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb kizárási okok fennállnak.

2.2.    Az egyedi kérelemhez a pályázónak indoklással alátámasztott adatlapot és a filmalkotás dramaturgiai leírását tartalmazó, legfeljebb két oldalas szinopszist szükséges benyújtania a Támogatóhoz. Az egyedi támogatás indokoltságáról a Televíziós Döntőbizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

2.3.    A Támogató az egyedi kérelem indokoltságáról szóló döntésről elektronikus levélben tájékoztatja a kérelmezőt, és egyben megjelöli a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékleteket, valamint a pályázat benyújtásának módját és határidejét.

2.4.    Az egyedi támogatással érinttett pályázat esetén a pályázóra, illetve a filmtervre vonatkozó igazolási kötelezettségek és érvényességi/formai követelmények a Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint irányadók.

3.  Az egyedi támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg

3.1.      A Támogató egyedi kérelem alapján nyújtható támogatásra 1.600.000.000 Ft-ot különít el, amely támogatási keret a Támogató döntése alapján módosítható.

3.2.      Egyedi támogatás a tervezett összköltség (közvetlen filmgyártási költség) 70%-áig nyújtható.

3.3.      A támogatás nyújtása során az Mktv. 13. §-a szerinti arányokat is figyelembe kell venni.

3.4.      Egyedi támogatási kérelem a keretösszeg rendelkezésre állásáig – de legkésőbb 2020. december 31-ig – bármikor benyújtható.

4.  Az egyedi támogatási kérelem értékelése/bírálata

4.1.    A Televíziós Döntőbizottság a pályázót személyes konzultációra kötelezheti.

4.2.    A döntés előkészítéséhez a Televíziós Döntőbizottság bírálóbizottság bevonását kezdeményezi. A Televíziós Döntőbizottság javaslatára kijelölt bírálóbizottság ajánlásában megfogalmazott döntési javaslat nem köti a Televíziós Döntőbizottságot, attól jogosult eltérni.

4.3.    Az egyedi kérelem alapján benyújtott pályázat támogathatóságát a Televíziós Döntőbizottság vizsgálja meg és egyedi döntést hoz a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül.

5.  Támogatási szerződés

5.1.    Az egyedi támogatásban részesített Kedvezményezettel a Támogató támogatási szerződést köt a Szabályzat 47. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

5.2.    A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket, a folyósítás feltételeit és határidejét a Szabályzat 48. pontja tartalmazza.

6.       Támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.    A támogatásból megvalósult filmalkotás szakmai/tartalmi ellenőrzését és a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának költségellenőrzését a Szabályzat 50. pontja alapján a Támogató végzi a támogatott által benyújtott beszámoló alapján.

6.2.    A támogatásból megvalósított filmalkotás médiaszolgáltatónak történő átadására, és a médiaszolgáltató általi bemutatásra kizárólag annak a Támogató általi szakmai/tartalmi elfogadását követően kerülhet sor.

7.       A színházak együttműködésével készülő televíziófilmek készítésére vonatkozó különös szabályok

7.1.    Jelen pontban foglalt eltérésekkel az egyedi eljárási rend szabályai alapján nyújt támogatást a Támogató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kulturális életre gyakorolt hátrányos következményeinek enyhítésére tekintettel a 7.2. pontban meghatározott színházaknak. A támogatás célja a színházak által, illetve a közreműködésükkel készítendő televíziófilmek gyártása a színházak művészei és alkalmazottai, valamint a színházak mellett működő szolgáltató közösségek alkotói folyamatba történő bevonásával.

7.2.    A 7.1.pontban megjelölt támogatási célra egyedi kérelmet, illetve pályázatot benyújtani valamely, a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben meghatározott nemzeti vagy kiemelt minősítésű színházművészeti szervezettel, vagy határon túli magyar nyelvű színházzal együttműködve a Szabályzat 35.1. pontjában meghatározott pályázói kör jogosult.

7.3.    A 7.2. pontban megjelölt színházakkal együttműködő, a Szabályzatban és az Mktv.-ben rögzített feltételeknek megfelelő filmelőállítók jelen eljárási rend alapján terjeszthetnek elő egyedi támogatási kérelmet 2020. július 20. napjáig. Valamennyi, jelen fejezet keretében benyújtott kérelem indokoltságáról a Televíziós Döntőbizottság a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően 15 napon belül dönt. 

7.4.    Jelen támogatási cél keretében színházi előadások rögzítésére és közvetítésére nem nyújtható be kérelem. Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kérelmező egyedi kérelmét a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt benyújtotta.

7.5.    A 7.1. pontban megjelölt támogatási cél elérése érdekében a pályázónak az egyedi kérelemhez a 2.2. pontban megjelölteken túl az adatlapon megnevezett színház együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatát szükséges benyújtania a Támogatóhoz.

7.6.    A 2.3. pont szerinti indokoltságról szóló döntésben megjelölteken túl a színházakkal együttműködő pályázó filmelőállítók kötelesek a pályázathoz csatolni a tervezett televíziófilm megvalósítására megkötött együttműködési megállapodást. A színházakkal együttműködő pályázó filmelőállítók kötelesek a megállapodásban vállalni, hogy a filmalkotás gyártási folyamatában elvégzett tevékenységük ellenértékeként megállapított díjon túl nyereség nem képződik a támogatás céljára tekintettel.

7.7.    A 3.1. pontban megjelöl támogatási keretből 1.300.000.000 Ft a 7.1. pontban televíziófilmek támogatására fordítandó azzal, hogy az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot.

8.  További tudnivalók

8.1.    Amennyiben a filmalkotás megvalósításához a pályázó közvetett támogatást is igénybe vesz, úgy felhívjuk figyelmét a következőkre:

Közvetett támogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Kedvezményezett az Mktv. 14.§ (3) a) pontja alapján szerepel az Mktv. 28.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és emellett – figyelemmel az Mktv. 14.§ (3) i) pontjára – a közvetett támogatás folyósításakor magyarországi telephellyel rendelkezik, és megfelel az Mktv. 12.§ (10) bekezdésében rögzített követelményeknek.

A Nemzeti Filmiroda a pályázó jelen pályázati eljárásban támogatott filmalkotásának gyártására vonatkozóan határozatot hoz, melyben megállapítja annak támogatásra jogosultságát és kulturális követelményeknek való megfelelését. A Filmiroda felé a Kedvezményezett csak az e határozatban rögzített gyártási időszakban keletkezett számlákat tudja elszámolni – az Mktv.-ben rögzített szabályok alapján.

8.2.    A hatékony és gyors kommunikáció érdekében a kapcsolattartás elektronikus úton történik. Az egyedi támogatási kérelem benyújtását követően a Támogató a kérelmező által – a pályázati adatlapon – megjelölt e-mail címre küldött levélben nyújt tájékoztatást. Ezen e-mail címre küldött elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) az elküldéstől számított 8. napon kézbesítettnek tekintendő. Az e-mailben közölt tájékoztatások, határidők, határnapok elmulasztásából eredő bármely kárért, valamint a kérelmező által hibásan közölt e-mail cím miatti, továbbá a kérelmező levelezőrendszeréből adódó téves kézbesítés következményeiért a felelősség kizárólag a kérelmezőt terheli.

8.3.    Az eljárási rendben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban foglaltak az irányadók.

8.4.    Az eljárási rend az Mktv.-vel és a Szabályzattal együtt értelmezendő.

8.5.    A törvényi szabályozás változása esetén a Támogató fenntartja jogát és lehetőségét a pályázati felhívás, továbbá a jogszabályi változással érintett szabályzatok módosítására.

 

A televíziós pályázati eljárásokban a TVDB döntését előkészítő szakmai értékelő, javaslattevő bírálóbizottság tagjai:

Elnök: Varsányi Ferenc
Tagok: Fonyódi Tibor, Pesti Ákos

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem