Televíziós pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázati kiírás médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt dokumentumfilmek és ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására TVDOK2021

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés c) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt önálló dokumentum (dokumentumfilm: Valóságos személyek, közösségek életét, tudományos, művészeti, történelmi tárgyú eseményeket, eredményeket tényszerűen feldolgozó filmalkotás) - és ismeretterjesztő filmek (ismeretterjesztő film: Ismeretek bővítését célzó, a természet sokszínűségét, a tudományos eredményeket, a kulturális örökséget, a művészeteket bemutató informatív, közérthető filmalkotás) illetve sorozatok (a továbbiakban: filmalkotások) gyártásának közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.

A pályázatokat a Támogató Televíziós Döntőbizottsága (a továbbiakban: TVDB) bírálja el.  

I.          A rendelkezésre álló forrás megnevezése

1.1.   Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklet, XLVII. fejezet, 1. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport.

1.2.   A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

II.        A szinopszis/pályázat benyújtásának határideje, helye és módja

2.1.   A kiírásban szereplő filmalkotások megvalósítására vonatkozó szinopszis/pályázat benyújtására 2021. július 7-e 10 órától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan van lehetőség.

2.2.   A pályáztatás két egymásra épülő eljárási szakaszból áll.

2.3.   Szinopszis szakasz

Az eljárás első, szinopszis szakasza a szinopszis pályázó általi benyújtásával indul. Párhuzamosan egy pályázó legfeljebb három szinopszist nyújthat be, újabb szinopszis a korábban benyújtott szinopszisok bármelyikének a TVDB általi elbírálásáról szóló értesítés kézbesítését követően nyújtható be.

2.4.   Pályázati szakasz

Az eljárás második, pályázati szakaszában a kiírás 6.1.1. pontjában megjelölt TVDB döntés alapján nyújtható be pályázat. A pályázat beadásra javasolt szinopszis(ok) közül párhuzamosan egy pályázó legfeljebb három pályázatot adhat be a TVDB szinopszisra vonatkozó döntéséről szóló értesítést követő 1 éven belül. További pályázat a korábban benyújtott pályázatok bármelyikének TVDB általi elbírálásáról szóló értesítés kézbesítését követően nyújtható be.

2.5.   Tartalmi elutasításban részesített pályázat ugyanazon tartalommal nem nyújtható be ismételten.

2.6.   A szinopszis/pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szinopszis/pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról (https://nfi.hu/hu) elérhető. A Támogató papíralapon szinopszist/pályázatot nem fogad be.

2.7.   A szinopszis/pályázat benyújtásának időpontja a szinopszis/pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek elektronikus felületen történő beküldésének időpontja.

2.8.   A Támogató nem határozza meg a filmalkotás időtartamát és az epizódok számát, de a kiírásra benyújtott filmalkotásnak alkalmasnak kell lennie a médiaszolgáltatásban történő bemutatásra.

III.       Szinopszis/pályázat benyújtására jogosultak és a kizártak meghatározása

3.1.   Szinopszist/pályázatot kizárólag a Szabályzat 10. pontjában szereplő feltételeknek megfelelő, a mozgóképszakmai hatóság által, az Mktv. 28. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező filmelőállítók nyújthatnak be. Magánszemély és egyéni vállalkozó a pályázati eljárásban nem vehet részt, szinopszis/pályázat benyújtására nincs lehetősége.

3.2.   Az eljárásban nem vehet részt az a pályázó, akivel kapcsolatban a Szabályzat 11. pontjában meghatározott kizárási okok fennállnak.  

IV.       A szinopszis/pályázat tartalmi és formai követelményei

4.1.   A szinopszis/pályázat benyújtásához szükséges kötelező mellékletek közös szabályait a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete, a kötelező mellékletek felsorolását a jelen pályázati kiírás 1. A) és 1. B) számú melléklete tartalmazza.

4.2.   A benyújtott szinopszis érvényes, amennyiben a szinopszis beküldésének napján:

a)       annak benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírás III. pontjában meghatározottaknak,
b)       annak benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírás II. 2.3. pontjában meghatározottaknak,
c)       valamennyi, jelen kiírás 1. A) számú mellékletében meghatározott dokumentumot becsatolta.

4.3.   A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben a pályázat beküldésének napján, illetve a hiánypótlási eljárás során a hiánypótlás beküldésének napján

a)       annak benyújtója megfelel a jelen kiírás III. pontjában meghatározottaknak,
b)       annak benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírás II. 2.4. pontjában meghatározottaknak,
c)       valamennyi, jelen kiírás 1. B) számú mellékletében meghatározott dokumentumot becsatolta, illetve azt a hiánypótlás keretében pótolta.

4.4.   A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet közvetlen filmgyártási támogatásban, amennyiben az Mktv. 26/B. §-ában, valamint a 31/B. §-ában és 2. sz. mellékletében szereplő követelményeknek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést és a magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárást a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés d) és e) pont alapján.

4.5.   A támogatott köteles a támogatással megvalósult filmalkotás médiaszolgáltatásban történő bemutatására az alábbi médiaszolgáltatók valamelyikében:

a)       1 magyarországi országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató,
b)       12 magyarországi helyi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató,
c)       3 magyarországi körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató.

A bemutatást vállaló médiaszolgáltatóval kötött megállapodás nem foglalhatja magában a kizárólagos lekérhető nyilvánossághoz való közvetítési (VOD) jogokat.

4.6.   A Támogató a pályázat beadásához az általa kiadott, és a honlapjáról, valamint a TVPR felületről letölthető mintaszerződések használatát javasolja.
 

V.        Hiánypótlás lehetősége és feltételei

5.1.   A szinopszis szakaszban benyújtott szinopszis hiánypótlására nincs lehetőség.

5.2.   A pályázati szakaszban a Támogató kizárólag az érvényes és hiánytalanul benyújtott pályázatot értékeli, ennek érdekében a jelen kiírás alapján benyújtott pályázatok esetében hiánypótlási lehetőséget biztosít a Szabályzat 15. pontja rendelkezései szerint.

5.3.   Amennyiben a pályázó által benyújtott pályázat vagy annak mellékletei a vonatkozó jogszabályoknak, a Szabályzatnak vagy jelen kiírásnak nem felelnek meg, úgy a Támogató – a hiányok és érvénytelenségi okok megjelölésével – írásban legfeljebb 30 napos hiánypótlási határidőt szab. A hiánypótlási értesítést a Támogató elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a pályázónak.

5.4.   A Támogató a hiánypótlásra felhívó levelében tájékoztatja a pályázat benyújtóját a hiánypótlással érintett dokumentumokról, a hiánypótlás módjáról és határidejéről.

5.5.   A hiánypótlással érintett dokumentumokat a pályázó köteles legkésőbb az értesítésről szóló levélben megjelölt hiánypótlási határidő végéig megküldeni az értesítésben megjelölt módon.

5.6.   Amennyiben a pályázó a hiánypótlást az értesítésben foglaltaknak megfelelően teljesítette, úgy a benyújtott pályázatot úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is hiánytalan lett volna. Amennyiben a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, vagy a pótlást követően sem felel meg a feltételeknek, úgy a benyújtott pályázat érvénytelen.

5.7.   A szinopszis/pályázat érvénytelenségéről a Támogató dönt.  

VI.       Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje

6.1.   Szinopszis szakasz

6.1.1. A pályázati kiírás alapján beérkező szinopszisokat a kijelölt bírálóbizottság – a jelen pályázati kiírásban meghatározott szempontok szerint – legkésőbb a beérkezést követő 60 napon belül értékeli, és javaslatot készít a TVDB számára a pályázat benyújtására vonatkozóan. Indokolt esetben az elbírálási határidő 30 nappal meghosszabbítható. A TVDB-t a bírálóbizottság javaslata nem köti, attól eltérhet. A TVDB döntést hoz pályázat benyújtására vonatkozóan.

6.1.2. Amennyiben a pályázó ugyanazon filmalkotás megvalósítására vonatkozó szinopszisát párhuzamosan több alkalommal is megküldi, úgy az elsőként beérkezett szinopszis tekinthető végső változatnak, a később beérkezettek érvénytelennek minősülnek.

6.1.3. A bírálóbizottság szinopszisokra vonatkozó értékeléséhez lehetőséget biztosíthat az általa kiválasztott pályázóknak konzultáción való részvételre. A konzultáció módjáról, időpontjáról és szabályairól a pályázó e-mailben kap értesítést.

6.1.4. A bírálóbizottság értékeléséről – a TVDB döntését követően – valamennyi pályázó e-mailben kap értesítést, megjelölve a pályázat benyújtásának lehetőségét vagy a szinopszis elutasítását.

6.2.   Pályázati szakasz

6.2.1. Az eljárásban beérkezett érvényes és hiánytalanul benyújtott pályázatokat a kijelölt bírálóbizottság – a jelen kiírásban meghatározott szempontok szerint – értékeli, és azokról indoklással ellátott döntési javaslatot készít a TVDB számára azok támogathatóságáról. A Televíziós Döntőbizottságot a bírálóbizottság javaslata nem köti, attól eltérhet.

6.2.2. A TVDB a pályázat támogathatóságról szóló döntését a pályázat benyújtását követő 60 napon belül hozza meg. Hiánypótlás esetén ez a határidő a hiánypótlás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Indokolt esetben az elbírálási határidő újabb 60 nappal meghosszabbítható, melyről a pályázat benyújtója elektronikus levélben kap tájékoztatást.

6.2.3. A Támogató a TVDB döntésének meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül a pályázatban megadott email címre küldött levélben tájékoztatja a pályázat benyújtóját a döntésről, valamint gondoskodik a kedvezményezettek, valamint a támogatás összegének közzétételéről Támogató honlapján.

6.3.   A szinopszisok/pályázatok elbírálása során a bírálóbizottság és a TVDB az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat vizsgálja:

a)       a tervezett filmalkotás megfelel-e a műfaji sajátosságoknak,
b)       a szinopszis, a treatment és a rendezői koncepció kreatív tartalma és megvalósíthatósága,
c)       a tervezett filmalkotás alapötlete, története, struktúrája, karakterei,
d)       mennyire tekinthető eredetinek a megközelítésmód és az alkalmazni kívánt technikai megoldások, valamint a mozgóképi kivitelezés mennyire újszerű, egyedi
e)       milyen a tervezett filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
f)         értéknövelő szempontok: a tervezett filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-illetve európai kulturális értékek felmutatása,
g)       a megcélzott közönség reális felmérése, a várható nézői fogadtatás/tetszés,
h)       a tervezett filmalkotás szerzőinek, alkotóinak és szereplőinek személye, szakmai felkészültsége, gyakorlata,
i)        a költségvetés megalapozottsága, tervezése, következetessége, realitása,
j)        a finanszírozási terv alapján biztosított-e a filmalkotás finanszírozása,
k)       médiaszolgáltatásban történő bemutatásra alkalmas,
l)        a támogatott filmalkotás gyártása során koprodukciós partner vagy egyéb támogató részvételének lehetősége.  


VII.   A maximális támogatási intenzitás mértéke

7.1.   A jelen pályázati kiírás alapján a filmalkotás megvalósítására igényelni kívánt közvetlen támogatás összege legfeljebb az elszámolható költségek 70%-a azzal, hogy

a)       önálló filmalkotás esetén legfeljebb 25.000.000 Ft,
b)       sorozat esetén legfeljebb epizódonként 5.000.000 Ft igényelhető.

7.2.   A tervezett filmalkotás egyedi sajátosságaira tekintettel a 7.1. pontban megjelölt maximálisan igényelhető támogatási igénytől való eltérés esetén kötelező a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni a Támogató Gyártás Támogatási Igazgatójával.

7.3.   A tervezett filmalkotás nem állami támogatásból finanszírozott részét a pályázónak önrészként kell igazolnia. Önrész lehet a Szabályzat 5. pontjának Értelmező rendelkezéseiben meghatározott pénzeszköz. Az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor hitelt érdemlően, okiratokkal (pl. banki igazolással) alátámasztva igazolni kell.

7.4.   A támogatási intenzitás meghatározása során a Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

7.5.   A támogatás nyújtása során az Mktv. 13. § szerinti arányokat is figyelembe kell venni.  

VIII.  A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

8.1.   A támogatás alapjául szolgáló költségek elszámolásakor kizárólag az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a támogatott által bizonylattal igazolt költség számolható el, amely megfelel az Mktv. 31/E. § (1)-(10). bekezdésében – valamint a jelen kiírás 8.5. pontjában – meghatározott közvetlen filmgyártási költségek feltételeinek. Az elszámolhatóság tekintetében a támogatási döntés időpontjában hatályos szabályozás az irányadó.

8.2.   A Támogató által az érintett filmalkotás vonatkozásában hozott támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók).

8.3.   A pályázati eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe a Támogató. A visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható áfa) az összköltség részeként nem számolhatók el.

8.4.   A támogatott a Támogató által megítélt támogatás 1,5%-a (+áfa) összegű adminisztrációs díjat köteles megfizetni a Támogató részére, amely a támogatás terhére elszámolható. Az adminisztrációs díj a megítélt támogatási összeg első részletéből kerül levonásra, amelyről a Támogató számlát állít ki.

8.5.   Az Mktv.-ben foglaltakon túl támogatási cél esetében elszámolható költségnek minősül:

a)       a film gyártásához szükséges szerzői jogok megszerzésének költsége, az Mktv.-ben foglalt legfeljebb 4%-os korlátozástól függetlenül,
b)       a filmgyártásban közreműködő magánszemélyek – így különösen az előadóművészek és stábtagok – javadalmazásának teljes összege, beleértve Mktv. 31/E. § (12) bekezdésében foglalt hárommillió és 31/F. § (1a) bekezdésében foglalt tizenkettőmillió forintot meghaladó azon összeget is, amely a filmszakmai közvetett támogatás megállapítása szempontjából közvetlen filmgyártási költségként 50 %-ban számolható el,
c)       Támogató adminisztrációs díja (1,5 %),
d)       ügyleti kamat (így pl. az áfa és a közvetett állami támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó banki, pénzintézeti hitelek/kölcsönök után fizetendő kamatok, hitelfelvételi díjak és kezelési költségek),
e)       a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
f)        a filmszakmai hozzájárulás összege
g)       a Támogató által delegált szakmai és pénzügyi ellenőr díja (2%),
h)       a projekttársaság létrehozásának költségei,
i)        a filmgyártási támogatási szerződésben meghatározott, a beszámolóhoz leadandó anyagok előállítási költségei.

A filmgyártás keretében elszámolható költségekre az Mktv. közvetlen magyar filmgyártási költségekre vonatkozó szabályai, valamint a 31/E-31/G. §-ában foglaltak irányadók.

8.6.   Nem számolhatók el az alábbi költségek:

a)       a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
b)       beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
c)       támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
d)       késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
e)       olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
f)        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra,
g)       a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos költségek.

8.7.   A támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók fel.  

IX.    A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

9.1.   A kedvezményezettekkel a Támogató támogatási szerződést köt a Szabályzat VI. fejezetében foglalt rendelkezések szerint a jelen kiírásban foglalt eltérésekkel.

9.2.   A TVDB a pályázó kérelmére lehetőséget adhat, illetve támogatási döntésében előírhatja a pályázó számára, hogy a filmalkotás megvalósítására és a támogatási szerződés megkötésére projekttársaságot hozzon létre. A projekttársaságra vonatkozó rendelkezéseket a Szabályzat 18.2. pontja határozza meg.

A döntést követően létrehozott projekttársaság esetén a társaság megalapítását követően felmerült filmgyártási költségek számolhatóak el.

9.3.   Amennyiben a kedvezményezett projekttársaság létrehozásával köti meg a támogatási szerződést és valósítja meg a támogatott filmalkotást, úgy a támogatási szerződésben meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni.

9.4.   A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírására legkésőbb a TVDB döntésének a kedvezményezett részére történő megküldésétől számított 60 napon belül jogosult.

9.5.   Ha a kedvezményezett mulasztásából a meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a TVDB megítélése szerint méltányolható okból származik, – a kedvezményezett kérelmére – a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. Ha a támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából a meghosszabbított határidőben sem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

9.6.   A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő dokumentumokat hiánytalanul benyújtsa. A kedvezményezett a dokumentumok megküldésére – a hiánypótlással együtt – legkésőbb a határidő lejártát megelőző 7. napig köteles.

9.7.   A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíti.

9.8.   A támogatott az Mktv. 31/E.  (2) bekezdésének megfelelően köteles munkaszámos főkönyvi könyvelést vezetni a teljes filmgyártási költségvetéséről és a támogatás felhasználásáról.

9.9.   A filmgyártási támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a)       az elkészített filmalkotás elektronikus adathordozón a Támogató részére leadásra került,
b)       a filmalkotás elkészült, és annak végső változatát valamennyi filmelőállító és a Támogató elfogadta,
c)       a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével – nemzetközi koprodukció esetében a magyar hozzájárulással – elszámolt, és azt a TVDB elfogadta, valamint a Támogató általi auditálása megtörtént,
d)       a támogatott a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének eleget tett és ezt a Támogató felé igazolja,
e)       a támogatott által benyújtott szakmai beszámolót a TVDB elfogadta.

9.10. Az elkészült filmalkotások médiaszolgáltatásban kerülnek bemutatásra. A TVDB a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmalkotás bemutatására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) nyilvántartásában szereplő lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató kínálatában kerüljön sor.

9.11. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a Támogató – a jelen pályázati kiírásban foglalt eltérésekkel – Szabályzat 22. pontja rendelkezései szerint végzi.

9.12. A támogatással megvalósított filmalkotás médiaszolgáltatónak történő átadására, és a filmalkotás médiaszolgáltató általi bemutatására kizárólag annak TVDB általi elfogadását követően kerülhet sor.

9.13. A TVDB által megítélt gyártási támogatásban részesülő filmalkotások esetében a Támogató a film hasznosításából származó bevételekből részesedésre jogosult a Szabályzat 8.1. pontja rendelkezései szerint. A TVDB döntésében a Szabályzatban foglalt rendelkezésektől eltérhet. A filmgyártási támogatásban részesülő filmalkotások nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Támogató – a Szabályzat 8.2. pontja alapján – jogosult, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.

9.14. Amennyiben a pályázó nemzetközi koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia és szavatolnia kell, hogy a produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:

a)       eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga vagy az ahhoz való hozzáférési jog bemutatásra alkalmas műpéldány készítése céljából;
b)       vagyoni hozzájárulásának és a filmalkotás teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni és szomszédos – jogokból és bevételekből;
c)       Magyarország és a filmelőállító megnevezése a filmalkotásban részt vevők között;
d)       folyamatos információkérés a filmalkotás gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak az átadása a Támogatónak;
e)       territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog Magyarország területére és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
f)        a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
g)       a filmalkotás bemutatási joga Magyarországon;
h)       a koprodukciós szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

9.15. Koprodukció esetén a pályázó teljes bizonyító erejű okiratokkal köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek, és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Az eredeti okiratot és annak egyszerű magyar fordítását a támogatási szerződés megkötésekor a Támogató részére át kell adni.

9.16. A filmgyártási támogatásban részesült és médiaszolgáltatásban bemutatott filmalkotásokat a támogatott köteles regisztrálni a Magyar Mozgókép Fesztiválra és nevezni a Magyar Mozgókép Díjra. Amennyiben ezen kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a Támogató jogosult helyette és nevében a regisztrációt kezdeményezni és a nevezést benyújtani.

9.17. A támogatott köteles a támogatás tényének feltüntetésére a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően.  

X.      A folyósítás részletei

10.1. A Támogató a támogatást – a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően – a támogatási szerződéshez benyújtott mellékletben megjelölt elkülönített pénzintézeti számlaszámra utalja át, amennyiben a támogatott megfelel a folyósítási feltételeknek.

10.2. A Támogató a támogatást az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

a)       a támogatási szerződés aláírását követő 15 banki napon belül a megítélt támogatás legfeljebb 90%-a,
b)       a záró elszámolás TVDB általi elfogadását követően a teljes támogatási összeg fennmaradó része (legalább 10%).

10.3. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

10.4. A támogatás valamennyi részletének folyósítási feltétele, hogy a támogatott nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt. A támogatás egyes fizetési részleteinek ütemezését és az egyes folyósítási részetekhez kapcsolódó további feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

10.5. A támogatás időszerű részletének jogosultsága elvész, amennyiben annak folyósítási feltételei az esedékességtől számított 15 banki napon belül nem teljesülnek, kivéve, ha a támogatás folyósításának elmaradásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatott késedelmét kimenti és a folyósítási feltételeknek eleget tesz, melyről a Támogatót írásban értesíti.
 

XI.       A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás

11.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Szabályzatban meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

11.2. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XII.      A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja

12.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatási részletek folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Szabályzatba, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

12.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

12.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás a tvinfo@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIII.    Felvilágosítás lehetősége

13.1. A Támogató a pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát honlapján (https://nfi.hu) teljesíti.

13.2. A hatékony és gyors kommunikáció érdekében a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A szinopszis/pályázat benyújtását követően a Támogató a pályázó által – a szinopszis adatlapon vagy a pályázati adatlapon – megjelölt e-mail címre küldött levélben nyújt tájékoztatást. Ezen e-mail címre küldött elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) az elküldéstől számított 5. napon kézbesítettnek tekintendő. Az e-mailben közölt tájékoztatások, határidők, határnapok elmulasztásából eredő bármely kárért, valamint a pályázó által hibásan közölt e-mail cím miatti, továbbá a pályázó levelezőrendszeréből adódó téves kézbesítés következményeiért a felelősség kizárólag a pályázót terheli.

13.3. A pályázó a szinopszis/pályázat beadásával kapcsolatos, valamint egyéb kérdéseit kizárólag írásban a tvinfo@nfi.hu címre küldött e-mailben teheti fel. A Támogató legkésőbb 8 napon belül e-mailben ad választ a pályázónak.  

XIV.    Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen pályázati kiírás 2021. július 7. napjától visszavonásig érvényes.

14.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.

14.3. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.

14.4. A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrtadatkezekesi-tajekoztatoja-a-mediaszolgaltatasban-bemutatasra-szant-filmalkotasok-es-filmsorozatok-gyartasanak-tamogatasaval-osszefuggo-palyazatkezelessel-kapcsolatos-adatkezeleserol

 

MELLÉKLETEK  

1. számú melléklet

A szinopszis/pályázat kötelező mellékleteit legfeljebb 20 MB terjedelemben, .pdf vagy .jpeg formátumban kell csatolni úgy, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak.

A Támogató által kiadott kötelező formanyomtatványok és minta dokumentumok a támogató honlapjáról (https://nfi.hu/hu) és a TVPR felületről letölthetőek.  

1. A) számú melléklet  

A szinopszis adatlaphoz elektronikusan csatolandó dokumentumok

1.       A filmalkotás dramaturgiai leírását tartalmazó, a rendező és a producer által aláírt szinopszis legfeljebb két oldal terjedelemben;

2.       A rendező által aláírt rendezői koncepció, mely tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, forgatási megoldásokat;

3.       Nyilatkozat adatkezelés végzéséről (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

4.       Egyéb, a pályázó választása szerint az értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok).  

1. B) számú melléklet  

A pályázati adatlaphoz elektronikusan csatolandó dokumentumok

1.       Komplex pályázói nyilatkozat a pályázó által cégszerűen aláírva (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

2.      Referenciák: a pályázó, a producer, a rendező és a forgatókönyvíró szakmai előéletének bemutatása, szakmai életrajza, filmográfiája, filmszakmai elismerések és díjak, a fontosabb fesztiválrészvételek és eredmények;

3.       A tervezett filmalkotás treatmentje;

4.       Produceri koncepció;

5.       A tervezett filmalkotás gyártási költségvetési terve (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

6.       A filmalkotás megvalósításához szükséges források feltüntetését tartalmazó finanszírozási terv (a minta a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető),

7.       A tervezett filmalkotás elkészítésének lépéseit tartalmazó megvalósítási ütemterv;

8.       Amennyiben a pályázó a tervezett filmalkotás megfilmesítési jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok; amennyiben a pályázó a tervezett filmalkotás megfilmesítési jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés, vagy saját ötlet esetén a pályázó nyilatkozata (a mintaszerződés a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

9.       A pályázónak az alkotókkal (a producerrel, a forgatókönyvíróval és a rendezővel) kötött szerződései/megállapodásai a filmalkotás jelen kiírás szerinti megvalósítására (a mintaszerződés(ek) a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthetőek);

10.    A tervezett filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárás, és a kulturális követelmények teljesítéséről szóló eljárás (Nemzeti Filmiroda) megindításának igazolása (postai feladóvevénnyel vagy pályázói nyilatkozattal)

11.    Önrész esetén, annak rendelkezésre állását tanúsító dokumentum(ok);

12.    Egyéb, a pályázó választása szerint az értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok).      

 

2. számú melléklet

  A támogatási szerződéshez eredetben csatolandó iratok
(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL!)  

Kérjük, hogy a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok minden oldalát a kedvezményezett képviselője írja alá!  

1.       Komplex szerződéskötési nyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

2.       Tartozásmentességről kiállított, a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolások:

a1)  a kedvezményezett nevére kiállított, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott nyomtatott vagy elektronikus nemleges adóigazolás, vagy

a2)  a kedvezményezett nevére kiállított, a NAV által kiadott köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, vagy

a3)  a NAV adózók köztartozásmentes adatbázisából lekérhető és kinyomtatott, a kedvezményezett nevére kiállított kivonat a köztartozás mentességéről úgy, hogy a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésének napja az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül legyen;

b)    a kedvezményezett nevére kiállított, a kedvezményezett székhelye és telephelye szerinti helyi önkormányzat (budapesti pályázó esetén a kerületi és Fővárosi Önkormányzat igazolása is szükséges) által kiadott adóigazolás(ok);

3.       A tervezett filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása és a kulturális követelményeknek való megfelelés igazolásáról szóló hatósági határozat (Nemzeti Filmiroda);

4.       A kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatást fogadó számlát elkülönítetten fogja kezelni (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

5.       Az önrész rendelkezésre állását tanúsító, a kedvezményezett magyarországi számlavezető pénzintézete által kibocsátott, a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolás vagy számlakivonat;

6.       Az első bemutatást vállaló, a jelen kiírás 4.5. pontja szerinti médiaszolgáltató(k) képviselője által aláírt bemutatási szándéknyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

7.       ÁFA-nyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató holnapjáról és a TVPR felületről letölthető);

8.       A pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;

9.       Amennyiben a kedvezményezett nem gazdasági társaság, úgy a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;

10.    Amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 20.000.000 Ft-ot, úgy a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

11.    Amennyiben a megítélt támogatási összeg meghaladja a 100.000.000 Ft-ot, úgy a produkciós biztosítási szerződés a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a támogatás erejéig a Támogató;

12.    Amennyiben a kedvezményezett kérelmére a TVDB hozzájárult, úgy a projekttársaság és a kedvezményezett közötti koprodukciós szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;

13.    A kedvezményezett és a producer (nemzetközi koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) aláírásával ellátott véglegesített gyártási költségvetés (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

14.     A kedvezményezett és a producer (nemzetközi koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) aláírásával ellátott finanszírozási terv (a minta a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

15.    A kedvezményezett és a producer (nemzetközi koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) aláírásával ellátott, a filmalkotás megvalósításának lépéseit tartalmazó véglegesített és részletes gyártási ütemterv;

16.    Kisadózói jogállásról szóló nyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető)  

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem