Televíziós pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázati kiírás médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások gyártásának támogatására TVFGY2021

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés b) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt televíziófilm és televíziófilm sorozat (a továbbiakban: filmalkotás) gyártásának közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.

A pályázatokat a Támogató Televíziós Döntőbizottsága (a továbbiakban: TVDB) bírálja el.  

I.       A rendelkezésre álló forrás megnevezése

1.1.   Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.

1.2.   A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

II.      A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja

2.1.   Pályázat benyújtására 2021. április 20-ától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan van lehetőség.

2.2.   A jelen pályázati eljárásban televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártására lehet pályázatot benyújtani.

2.3.   A jelen pályázati eljárásban párhuzamosan egy pályázó legfeljebb három filmalkotás gyártására nyújthat be pályázatot, újabb pályázat ezek bármelyikének a Támogató döntéséről szóló értesítését követően nyújtható be.

2.4.   Tartalmi elutasításban részesített pályázat ugyanazon tartalommal nem nyújtható be ismételten.

2.5.   A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról (https://nfi.hu/hu) elérhető. A Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be.

2.6.   A pályázat benyújtásának időpontja a pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek elektronikus felületen történő beküldésének időpontja.

2.7.   A Támogató nem határozza meg a tervezett filmalkotás időtartamát és epizódjainak számát, de a támogatott filmalkotásnak alkalmasnak kell lennie a médiaszolgáltatásban történő bemutatásra.  

III.     A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása

3.1.   Pályázatot kizárólag a Szabályzat 10. pontjában szereplő feltételeknek megfelelő, a mozgóképszakmai hatóság által, az Mktv. 28. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező filmelőállítók nyújthatnak be. Magánszemély és egyéni vállalkozó a pályázati eljárásban nem vehet részt, pályázat benyújtására nincs lehetősége.

3.2.   A pályázati eljárásban megfelelő referenciával rendelkező pályázó, megfelelő referenciával rendelkező rendező, illetve megfelelő referenciával rendelkező producer részvétele nem kötelező. Amennyiben a TVDB a filmalkotásra tekintettel úgy ítéli meg, a támogatásról szóló döntésében kérheti az általa meghatározott megfelelő referenciával rendelkező rendező, vagy producer bevonását.

3.3.   Amennyiben a pályázó a Támogató bármely forgatókönyv fejlesztési vagy bármely gyártás előkészítési pályázati eljárásában támogatásban részesült, jelen eljárásban csak akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben az ott megítélt támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolását a TVDB elfogadta.

3.4.   Az eljárásban nem vehet részt az a pályázó, akivel kapcsolatban a Szabályzat 11. pontjában meghatározott kizárási okok fennállnak.  

IV.    A pályázat tartalmi és formai követelményei

4.1.   A pályázat benyújtásához szükséges kötelező mellékletek felsorolását a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete tartalmazza.

4.2.   A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben a pályázat beküldésének napján, illetve a hiánypótlási eljárás során a hiánypótlás beküldésének napján

a)       annak benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírás III. pontjában meghatározottaknak,
b)       annak benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírás II. 2.3. pontjában meghatározottaknak,
c)       a pályázó valamennyi, jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletében meghatározott dokumentumot becsatolta, illetve azt a hiánypótlás keretében határidőben pótolta.

4.3.   A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet közvetlen filmgyártási támogatásban, amennyiben az Mktv. 26/B. §-ában, valamint a 31/B. §-ában és 2. sz. mellékletében szereplő követelményeknek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést és a magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárást a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés d) és e) pont alapján.

4.4.   A támogatott köteles a támogatással megvalósult filmalkotás médiaszolgáltatásban történő bemutatására az alábbi médiaszolgáltatók valamelyikében:

a)       1 magyarországi országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató,
b)       12 magyarországi helyi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató,
c)       3 magyarországi körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató.

A bemutatást vállaló médiaszolgáltatóval kötött megállapodás nem foglalhatja magában a kizárólagos lekérhető nyilvánossághoz való közvetítési (VOD) jogokat.

4.5.   A támogatott köteles legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Támogató. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételekről a Támogató a támogatási döntéssel egyidejűleg tájékoztatást nyújt és azokat a támogatási szerződés tartalmazza. Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a Támogatott legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkezik, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesíti.

4.6.   A filmgyártás költségvetésére és a támogatás mértékére tekintettel a Támogató a támogatási szerződésben befejezési garanciát követelhet meg.

4.7.   A Támogató a pályázat beadásához az általa kiadott, és a honlapjáról, valamint a TVPR felületről letölthető mintaszerződések használatát javasolja.  

V.      Hiánypótlás lehetősége és feltételei

5.1.   A Támogató kizárólag az érvényes és hiánytalanul benyújtott pályázatot értékeli, ennek érdekében a jelen pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatok esetében hiánypótlási lehetőséget biztosít a Szabályzat 15. pontja rendelkezései szerint.

5.2.   Amennyiben a pályázó által benyújtott pályázat vagy annak mellékletei a vonatkozó jogszabályoknak, a Szabályzatnak vagy jelen pályázati kiírásnak nem felelnek meg, úgy a Támogató – a hiányok és érvénytelenségi okok megjelölésével – írásban legfeljebb 30 napos hiánypótlási határidőt szab. A hiánypótlási értesítést a Támogató elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a pályázónak.

5.3.   A Támogató a hiánypótlásra felhívó levelében tájékoztatja a pályázat benyújtóját a hiánypótlással érintett dokumentumokról, a hiánypótlás módjáról és határidejéről.

5.4.   A hiánypótlással érintett dokumentumokat a pályázó köteles legkésőbb az értesítésről szóló levélben megjelölt hiánypótlási határidő végéig megküldeni az értesítésben megjelölt módon.

5.5.   Amennyiben a pályázó a hiánypótlást az értesítésben foglaltaknak megfelelően teljesítette, úgy a benyújtott pályázatot úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is hiánytalan lett volna. Amennyiben a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, vagy a pótlást követően sem felel meg a feltételeknek, úgy a benyújtott pályázat érvénytelen.

5.6.   A pályázat érvénytelenségről a Támogató dönt.  

VI.    Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje

6.1.   Az eljárásban beérkezett, érvényes és hiánytalanul benyújtott pályázatokat a kijelölt bírálóbizottság – a jelen pályázati kiírásban meghatározott szempontok szerint – értékeli, és indoklással ellátott döntési javaslatot készít a TVDB számára azok támogathatóságáról. A TVDB-t a bírálóbizottság javaslata nem köti, attól eltérhet.

6.2.   A TVDB a pályázat támogathatóságról szóló döntését a pályázat benyújtását követő 60 napon belül hozza meg. Hiánypótlás esetén ez a határidő a hiánypótlás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Indokolt esetben az elbírálási határidő újabb 60 nappal meghosszabbítható, melyről a pályázat benyújtója elektronikus levélben kap tájékoztatást.

6.3.   A Támogató a TVDB döntésének meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül a pályázatban megadott email címre küldött levélben tájékoztatja a pályázat benyújtóját a döntésről, valamint gondoskodik a kedvezményezettek, valamint a támogatás összegének közzétételéről Támogató honlapján.

6.4.   A pályázatok elbírálása során a bírálóbizottság és a TVDB az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:

a)       a forgatókönyv alapötlete, története, struktúrája, karakterei, dialógusai,
b)       a megközelítésmód eredetisége, az alkalmazni kívánt technikai megoldások, valamint a mozgóképi kivitelezés újszerűsége, egyedisége,
c)       a tervezett filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
d)       értéknövelő szempontok: a tervezett filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-, illetve európai kulturális értékek felmutatása,
e)       a megcélzott közönség reális felmérése, a várható nézői fogadtatás/tetszés,
f)        a tervezett filmalkotás szerzőinek, alkotóinak és szereplőinek személye, szakmai felkészültsége, gyakorlata,
g)       a tervezett kiadások közvetlenül a filmalkotás megvalósítását szolgálják-e,
h)       a költségvetés megalapozottsága, tervezése, következetessége,
i)        a filmalkotás gyártását más magyar finanszírozó, illetve külföldi filmalapok, alapítványok, intézetek, külföldi koprodukciós partnerek igazoltan támogatják.
j)        a harmadik féllel/felekkel kötött szerződések/előszerződések/ szándéknyilatkozatok megfelelő biztosítékot nyújtanak-e a filmalkotás elkészítéséhez;
k)       biztosítható-e a filmalkotás folyamatos finanszírozása és határidőben történő befejezése;
l)        a filmalkotás megvalósítása során a nyújtott támogatási összeghez képest, az Mktv.-ben kötelezően meghatározott mértéket meghaladó pénzösszeg közvetlen magyar filmgyártási költségként kerül-e Magyarországon elköltésre;
m)     médiaszolgáltatásban történő bemutatásra alkalmas.  

VII.   A maximális támogatási intenzitás mértéke

7.1.   A jelen pályázati kiírás alapján a filmalkotás megvalósítására igényelni kívánt támogatás összege legfeljebb az elszámolható költségek 70%-a, valamint

a)       televíziófilm esetén legfeljebb 300.000.000 Ft,
b)       televíziófilm sorozat esetén legfeljebb epizódonként 150.000.000 Ft.

A teljes közvetlen támogatási összeg – valamennyi állami támogatással együtt – nem haladhatja meg a támogatandó filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás 50 %-át, 60%-át, illetve 100%-át, az Mktv. 13. §-ában foglaltak figyelembevételével.

7.2.   A tervezett filmalkotás egyedi sajátosságaira tekintettel a 7.1. pontban megjelölt maximálisan igényelhető támogatási igénytől való eltérés esetén kötelező a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni a Gyártás Támogatási igazgatósággal.

7.3.   A tervezett filmalkotás nem állami támogatásból finanszírozott részét a pályázónak önrészként kell igazolnia. Önrész lehet a Szabályzat Értelmező rendelkezéseiben meghatározott pénzeszköz.

Az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor, rendelkezésre álló pénzeszköz esetén legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor hitelt érdemlően, okiratokkal (pl. banki igazolással) alátámasztva igazolni kell.

7.4.   A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási költségekre köteles fordítani. A támogató ennél magasabb arányt is előírhat, de az nem haladhatja meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.

7.5.   A támogatási intenzitás meghatározása során a Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

VIII.  A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

8.1.   A támogatás alapjául szolgáló költségek elszámolásakor kizárólag az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a Támogatott által bizonylattal igazolt költség számolható el, amely megfelel az Mktv. 31/E. § (1)-(10). bekezdésében – valamint a 8.5. pontban – meghatározott közvetlen filmgyártási költségek feltételeinek. Az elszámolhatóság tekintetében a támogatási döntés időpontjában hatályos szabályozás az irányadó.

8.2.   A Támogató által az érintett filmalkotás vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). A döntést követően létrehozott projekttársaság esetén a társaság megalapítását követően felmerült költségek számolhatóak el.

8.3.   A pályázati eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe a Támogató. A visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható áfa) az összköltség részeként nem számolhatók el.

8.4.   A támogatott a Támogató által megítélt támogatás 1,5%-a (+áfa) összegű adminisztrációs díjat köteles megfizetni a Támogató részére, amely a támogatás terhére elszámolható. Az adminisztrációs díj a megítélt támogatási összeg első részletéből kerül levonásra, amelyről a Támogató számlát állít ki.

8.5.   Az Mktv.-ben foglaltakon túl valamennyi támogatási cél esetében elszámolható költségnek minősül:

a)       a film gyártásához szükséges szerzői jogok megszerzésének költsége, az Mktv.-ben foglalt legfeljebb 4%-os korlátozástól függetlenül,
b)      a filmgyártásban közreműködő magánszemélyek – így különösen az előadóművészek és stábtagok – javadalmazásának teljes összege, beleértve Mktv. 31/E. § (12) bekezdésében foglalt hárommillió és 31/F. § (1a) bekezdésében foglalt tizenkettőmillió forintot meghaladó azon összeget is, amely a filmszakmai közvetett támogatás megállapítása szempontjából közvetlen filmgyártási költségként 50 %-ban számolható el,
c)       Támogató adminisztrációs díja (1,5 %),
d)       ügyleti kamat (így pl. az áfa és a közvetett állami támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó banki, pénzintézeti hitelek/kölcsönök után fizetendő kamatok, hitelfelvételi díjak és kezelési költségek),
e)       a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
f)        a Támogató által delegált szakmai és pénzügyi ellenőr díja,
g)       a projekttársaság létrehozásának költségei,
h)       a filmgyártási támogatási szerződésben meghatározott, a beszámolóhoz leadandó anyagok előállítási költségei.

A filmgyártás keretében elszámolható költségekre az Mktv. közvetlen magyar filmgyártási költségekre vonatkozó szabályai, valamint a 31/E-31/G. §-ában foglaltak irányadók.

8.6.   Nem számolhatók el az alábbi költségek:

a)       a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
b)       beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
c)       támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
d)       késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
e)       olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
f)        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra,
g)       a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos költségek.

8.7.   A támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók fel. 

IX.    A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

9.1.   A kedvezményezettekkel a Támogató támogatási szerződést köt a Szabályzat VI. fejezetében foglalt rendelkezések szerint a jelen pályázati kiírásban foglalt eltérésekkel.

9.2.   A kedvezményezett projekttársaság létrehozására köteles legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kivéve, ha a pályázó projekttársaság, amelyről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell. A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

a)       a pályázó filmelőállító társaság,
b)       a pályázó filmelőállító társaságban közvetlen vagy közvetett módon többségi tulajdonrésszel rendelkező természetes személy(ek), vagy az általuk alapított gazdasági társaság,
c)       a támogatott filmalkotás producere.

Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

9.3.   Projekttársaság hiányában a támogatási szerződés nem köthető meg és támogatás nem folyósítható kivéve, ha a TVDB a jelen pályázati kiírás 9.5. pontja alapján mentesíti a kedvezményezettet a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

9.4.   A támogatott a támogatási szerződésben meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni.

9.5.   A TVDB – a kedvezményezett kérelme alapján – a támogatásról szóló döntésében mentesítheti a kedvezményezettet a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól, amennyiben a támogatási összeg és a költségvetés mértékét figyelembe véve a projekttársaság létrehozatala a kedvezményezett számára aránytalan nehézséggel járna.

9.6.   A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírására legkésőbb a TVDB döntésének a kedvezményezett részére történő megküldésétől számított 60 napon belül jogosult.

9.7.   Ha a kedvezményezett mulasztásából a meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a TVDB megítélése szerint méltányolható okból származik, – a kedvezményezett kérelmére – a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. Ha a támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából a meghosszabbított határidőben sem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

9.8.   A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő dokumentumokat hiánytalanul, eredetben benyújtsa. A kedvezményezett a dokumentumok megküldésére – a hiánypótlással együtt – legkésőbb a határidő lejártát megelőző 7. napig köteles.

9.9.   A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíti.

9.10. Projekttársaság alapításának hiányában a támogatott az Mktv. 31/E. (2) bekezdésének megfelelően köteles munkaszámos főkönyvi könyvelést vezetni a teljes filmgyártási költségvetéséről és a támogatás felhasználásáról.

9.11. A filmgyártás költségvetésére és a támogatás mértékére tekintettel a Támogató a támogatási szerződésben befejezési garanciát követelhet meg.

9.12. A filmgyártási támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a)       az elkészített filmalkotás elektronikus adathordozón a Támogató részére leadásra került,
b)       a filmalkotás elkészült, és annak végső változatát valamennyi filmelőállító és a Támogató elfogadta,
c)       a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével – nemzetközi koprodukció esetében a magyar hozzájárulással – elszámolt, és azt a TVDB elfogadta, valamint a Támogató általi auditálása megtörtént,
d)       a támogatott a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének eleget tett és ezt a Támogató felé igazolja,
e)       a támogatott által benyújtott szakmai beszámolót a TVDB elfogadta.

9.13. Az elkészült filmalkotások médiaszolgáltatásban kerülnek bemutatásra. A TVDB a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmalkotás bemutatására lekérhető médiaszolgáltatásban kerüljön sor.

9.14. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a Támogató – a jelen pályázati kiírásban foglalt eltérésekkel – Szabályzat 22. pontja rendelkezései szerint végzi.

9.15. A támogatással megvalósított filmalkotás médiaszolgáltatónak történő átadására, és a filmalkotás médiaszolgáltató általi bemutatására kizárólag annak TVDB általi elfogadását követően kerülhet sor.

9.16. A TVDB által megítélt gyártási támogatásban részesülő filmalkotások esetében a Támogató a film hasznosításából származó bevételekből részesedésre jogosult a Szabályzat 8.1. pontja rendelkezései szerint. A TVDB határozatában a Szabályzatban foglalt rendelkezésektől eltérhet. A filmgyártási támogatásban részesülő filmalkotások nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Támogató jogosult, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.

9.17. Amennyiben a pályázó nemzetközi koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia és szavatolnia kell, hogy a produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:

a)       eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga vagy az ahhoz való hozzáférési jog bemutatásra alkalmas műpéldány készítése céljából;
b)       vagyoni hozzájárulásának és a filmalkotás teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni és szomszédos – jogokból és bevételekből;
c)       Magyarország és a filmelőállító megnevezése a filmalkotásban részt vevők között;
d)       folyamatos információkérés a filmalkotás gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak az átadása a Támogatónak;
e)       territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog Magyarország területére és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
f)        a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
g)       a filmalkotás bemutatási joga Magyarországon;
h)       a koprodukciós szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

9.18. Koprodukció esetén a pályázó teljes bizonyító erejű okiratokkal köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek, és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Az eredeti okiratot és annak egyszerű magyar fordítását a támogatási szerződés megkötésekor a Támogató részére át kell adni.

9.19. A filmgyártási támogatásban részesült és médiaszolgáltatásban bemutatott filmalkotásokat a támogatott köteles regisztrálni a Magyar Mozgókép Fesztiválra és nevezni a Magyar Mozgókép Díjra. Amennyiben ezen kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a Támogató jogosult helyette és nevében a regisztrációt kezdeményezni és a nevezést benyújtani. 

X.      A folyósítás részletei

10.1. A Támogató a támogatást – a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően – a támogatási szerződéshez benyújtott mellékletben megjelölt elkülönített pénzintézeti számlaszámára utalja át, amennyiben a támogatott megfelel a folyósítási feltételeknek.

10.2. A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

a)       a támogatási szerződés aláírását követő 15 banki napon belül a megítélt támogatás legfeljebb 30%-a,
b)       az első forgatási napot követően a megítélt támogatás legfeljebb 45%-a,
c)       a forgatási időszak lezárásakor a megítélt támogatás legfeljebb 20%-a,
d)       az elszámolás TVDB általi elfogadását követően a teljes támogatási összeg fennmaradó része (legalább 5%).

10.3. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

10.4. A támogatás valamennyi részletének folyósítási feltétele, hogy a támogatott nem áll csőd- felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt. A támogatás egyes fizetési részleteinek ütemezését és az egyes folyósítási részletekhez kapcsolódó további feltételeket a támogatási szerződés is tartalmazza.  

XI.    A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás

11.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Szabályzatban meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

11.2. Amennyiben a TVDB indokoltnak tartja, a támogatási cél megvalósulásával kapcsolatban a Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti ellenőrzési jogosultságait fokozottabban érvényesítheti akként, hogy ennek végrehajtására kiemelt filmszakmai ellenőrt jelöl ki. A Támogató által kijelölt filmszakmai ellenőr ennek érdekében a támogatási szerződés rendelkezései szerint a támogatási cél megvalósításának teljes időszakában eljár.

11.3. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XII.   A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja

12.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatási részletek folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Szabályzatba, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

12.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

12.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás a tvinfo@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIII.  Felvilágosítás lehetősége

13.1. A Támogató a pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát honlapján (https://nfi.hu) teljesíti.

13.2. A hatékony és gyors kommunikáció érdekében a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A pályázat benyújtását követően a Támogató a pályázó által – a pályázati adatlapon – megjelölt e-mail címre küldött levélben nyújt tájékoztatást. Ezen e-mail címre küldött elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) az elküldéstől számított 5. napon kézbesítettnek tekintendő. Az e-mailben közölt tájékoztatások, határidők, határnapok elmulasztásából eredő bármely kárért, valamint a pályázó által hibásan közölt e-mail cím miatti, továbbá a pályázó levelezőrendszeréből adódó téves kézbesítés következményeiért a felelősség kizárólag a pályázót terheli.

13.3. A pályázó a pályázat beadásával kapcsolatos, valamint egyéb kérdéseit kizárólag írásban a tvinfo@nfi.hu címre küldött e-mailben teheti fel. A Támogató legkésőbb 8 napon belül e-mailben ad választ a pályázónak.  

XIV.  Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen pályázati kiírás 2021. április 20. napjától visszavonásig érvényes.

14.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.

14.3. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.

14.4.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrtadatkezekesi-tajekoztatoja-a-mediaszolgaltatasban-bemutatasra-szant-filmalkotasok-es-filmsorozatok-gyartasanak-tamogatasaval-osszefuggo-palyazatkezelessel-kapcsolatos-adatkezeleserol

   

1. számú melléklet  

A pályázat kötelező mellékleteit legfeljebb 20 MB terjedelemben, .pdf vagy .jpeg formátumban kell csatolni úgy, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak.

A Támogató által kiadott kötelező formanyomtatványok és minta dokumentumok a támogató honlapjáról (https://nfi.hu/hu) és a TVPR felületről letölthetőek.

A pályázati adatlaphoz elektronikusan csatolandó dokumentumok

1.       Komplex pályázói nyilatkozat a pályázó által cégszerűen aláírva (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

2.       Referenciák: a pályázó, a producer, a rendező és a forgatókönyvíró szakmai előéletének bemutatása, szakmai életrajza, filmográfiája, filmszakmai elismerések és díjak, a fontosabb fesztiválrészvételek és eredmények;

3.       A tervezett filmalkotás végleges forgatókönyve;

4.       Rendezői koncepció, mely tartalmazza a tervezett filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, forgatási megoldásokat;

5.       Produceri koncepció;

6.       A tervezett filmalkotás gyártási költségvetési terve (Movie Magic formátumban);

7.       A filmalkotás megvalósításához szükséges források feltüntetését tartalmazó gyártási finanszírozási terv (a minta a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

8.       Önrész esetén, annak rendelkezésre állását tanúsító dokumentum(ok);

9.       A tervezett filmalkotás elkészítésének lépéseit tartalmazó megvalósítási ütemterv;

10.    Amennyiben a pályázó a forgatókönyv felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés; saját ötlet esetén a pályázó nyilatkozata (a mintaszerződés(ek) a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthetőek);

11.    A pályázónak az alkotókkal (a rendezővel és a producerrel) kötött szerződései/megállapodásai a filmalkotás jelen pályázati kiírás szerinti megvalósítására (a mintaszerződés(ek) a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthetőek);

12.    A tervezett filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása és a kulturális követelményeknek való megfelelés igazolásáról szóló hatósági határozat (Nemzeti Filmiroda);

13.    Amennyiben a gyártás más magyar vagy külföldi filmelőállítókkal való együttműködésben valósul meg, az erre vonatkozó dokumentumok, szerződések vagy előszerződések;

14.    Egyéb, a pályázó választása szerint az értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok).

    

2. számú melléklet

A támogatási szerződéshez eredetben csatolandó iratok
(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL!)  

1.       Komplex szerződéskötési nyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

2.       Tartozásmentességről kiállított, a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolások:

a1)  a kedvezményezett nevére kiállított, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott nyomtatott vagy elektronikus nemleges adóigazolás, vagy

a2)  a kedvezményezett nevére kiállított, a NAV által kiadott köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, vagy

a3)  a NAV adózók köztartozásmentes adatbázisából lekérhető és kinyomtatott, a kedvezményezett nevére kiállított kivonat a köztartozás mentességéről úgy, hogy a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésének napja az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül legyen;

b)    a kedvezményezett nevére kiállított, a kedvezményezett székhelye és telephelye szerinti helyi önkormányzat (budapesti pályázó esetén a kerületi és Fővárosi Önkormányzat igazolása is szükséges) által kiadott adóigazolás(ok);

3.       A kedvezményezett magyarországi számlavezető pénzintézete által kiadott, a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolás az elkülönített pénzintézeti számlaszám meglétéről, melyre a támogatási összeg utalása történik;

4.       A kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a fenti pontban megjelölt számlát elkülönítetten fogja kezelni (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

5.       A kedvezményezett valamennyi bankszámlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

6.       Aláírt biztosítási ajánlat vagy a támogatott által kötött biztosítási szerződés a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a támogatás erejéig a Támogató;

7.       Az önrész rendelkezésre állását tanúsító, a kedvezményezett magyarországi számlavezető pénzintézete által kibocsátott, a szerződéskötési dokumentumok TVPR felületen történő beküldésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolás vagy számlakivonat;

8.       ÁFA-nyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

9.       Aláírási címpéldány/aláírás-minta másolata;

10.    Az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató képviselője által aláírt bemutatási szándéknyilatkozat (a formanyomtatvány a Támogató honlapjáról és a TVPR felületről letölthető);

11.    Amennyiben a kedvezményezett nem gazdasági társaság, úgy a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;

12.    Amennyiben a pályázó nem a projekttársaság volt, úgy a projekttársaság és a kedvezményezett közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem