Televíziós pályázatok

Nyertes pályázatok

Televíziós bemutatásra készülő animációsfilm pályázat

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Támogató, illetve NFI) a Támogatási Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet két fordulóban animációs filmalkotások gyártásának vissza nem térítendő támogatására.

1.    A pályázati eljárás

1.1.       Az eljárás célja

1.1.1.      A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja maradandó kulturális értéket képviselő animációs filmalkotások (a továbbiakban: filmalkotások) gyártásának támogatása.

1.1.2.      A támogatás nyújtásával összefüggésben a támogatott filmalkotás filmelőállítót megillető szerzői vagyoni és szomszédos jogai a Támogatóra szállnak át a filmalkotás bemutatását követő 7 naptári év elteltével a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Az Mktv. 9/A. § (5) bekezdésére tekintettel a Támogató közvetlenül jogosult filmterjesztési tevékenységet folytatni. A Televíziós Döntőbizottság a támogatott filmalkotás végleges változatának elfogadásáról szóló döntésében rendelkezhet arról, hogy a filmalkotás terjesztésére, illetve a filmalkotáshoz kapcsolódó merchandising és a filmalkotás közvetlen felhasználásán kívüli egyéb (pl. multimédia termékek, applikációk, nyomtatott kiadványok stb.) jogok hasznosítására a Támogató legyen jogosult. A filmalkotás hazai és nemzetközi forgalmazásáról és az ebből eredő bevételekből való részesedésről a döntés alapján, annak megfelelően kerül sor szerződéskötésre. 

1.1.3.      A Támogató célja, hogy a támogatás révén megszülető értékes és magas színvonalú filmalkotások első bemutatása a Szabályzat 44.1. pontja szerinti médiaszolgáltató műsorában történjen.

1.1.4.      A jelen eljárásban
a)    legfeljebb 25 perc hosszúságú, gyermekeknek szóló önálló animációs filmalkotások, vagy
b)    gyermekeknek szóló animációs filmsorozatok egyes epizódjai – epizódonként maximum 15 perc hosszúságú -, vagy
c)    legfeljebb 25 perc hosszúságú – magas szakmai és művészi színvonalon elkészített – egyedi, szerzői animációs filmalkotások gyártása részesülhet támogatásban. A filmalkotásokat legkésőbb a támogató döntés meghozatalát követő 18 hónapon belül (befejezési határidő) kell elkészíteni. Az elkészült filmalkotás a bemutatást vállaló médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) részére a Támogató előzetes hozzájáruló nyilatkozatát követően kerülhet átadásra.

1.2.       Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok

1.2.1.      A Támogató a jelen eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására az első fordulóban 100.000.000 Ft-ot, a második fordulóban 100.000.000 Ft-ot, mindösszesen 200.000.000 Ft-ot különít el.

1.2.2.      A támogatást a Támogató a pályázati kérelem adatlapon rögzített tervezett összköltség (közvetlen filmgyártási költségek) arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 70%-át (támogatott ráfordítási arány), valamint

a)    gyermekeknek szóló önálló animációs filmek esetében a 20.000.000 Ft-ot,
b)    gyermekeknek szóló animációs filmsorozatok egyes epizódjai esetében epizódonként a 15.000.000 Ft-ot,
c)    egyedi, szerzői filmek esetében a 25.000.000 Ft-ot.

1.2.3.   A támogatás nyújtása során az Mktv. 13. § szerinti arányokat is figyelembe kell venni.

1.3.       Az eljárás időbeli ütemezése Az eljárás egyes fordulóihoz tartozó eljárási időpontok, határidők a következők:

 

a pályázati eljárás elnevezése ANIMÁCIÓ2020
1. forduló 2. forduló
a szinopszis beadási időszaka/határideje (1. szakasz) 2020. február 17. – március 17. 16:00:00 2020. augusztus 31. – szeptember 30. 16:00:00
a szinopszis bírálóbizottsági értékelésének határideje 2020. április 17. 2020. november 13.
a konzultáció időszaka (2. szakasz) 2020. április 20. – április 30. 2020. november 16. – november 27.
pályázat beadási időszaka/határideje (3. szakasz) 2020. május 4. – május 21. 16:00:00 2020. november 30. – 2021. január 7. 16:00:00
a bírálóbizottsági ajánlás elkészítésének határideje 2020. június 26. 2021. február 5.
a Televíziós Döntőbizottság döntésének határideje 2020. július 3. 2021. február 19.
a filmalkotás befejezési határideje 2021. december 31. 2022. augusztus 31.
a beszámoló benyújtásának határideje 2022. március 1. 2022. október 29.
a filmalkotás bemutatásának határideje 2022. augusztus 30. 2023. április 30.

 

1.4.       A pályázók köre

1.4.1.      A jelen eljárásban szinopszist, illetve pályázatot – az 1.4.2. pontban foglalt kivétellel – kizárólag a Szabályzat 35.1. pontjában részletezett pályázói kör nyújthat be. Az eljárásban nem vehet részt, akivel kapcsolatban az Mktv. 14. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb kizárási okok fennállnak.

1.4.2.      Az eljárásban olyan, a szomszédos államokban élő magyarokról rendelkező törvény (2001. évi LXII. számú törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (Szátv.)) szerinti, EGT-államnak is minősülő országok területén székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület, alapítvány (határon túli pályázó) is nyújthat be önállóan szinopszist, illetve pályázatot, mely az Mktv. 2. § 27. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelel. A pályázónak továbbá az Mktv. 14. § (3) bekezdés i) pontja alapján legkésőbb az állami támogatás folyósításkor magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

1.4.3.      A jelen eljárásban egy pályázó legfeljebb három szinopszist nyújthat be.

1.4.4.      A jelen eljárásban a pályázatbeadási szakaszban egy rendező kizárólag egy filmalkotás létrehozásában vállalhat szerepet.

1.5.       Az eljárás menete

1.5.1.      Az eljárás pályáztatási periódusa három egymásra épülő szakaszból áll. Az első szakaszban a pályázó a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis adatlap és a filmalkotás dramaturgiai leírását tartalmazó szinopszis (a továbbiakban együtt: szinopszis) beküldésével jelentkezhet a pályázati eljárásra a Szabályzat 38.1. pontjában és a jelen felhívásban rögzítettek szerint. A második szakaszban a konzultáció zajlik, a harmadik szakaszban pedig a pályázatot kell benyújtani a Szabályzat 41. pontjában és a pályázati felhívás 2.2. pontjában felsorolt mellékletekkel együtt, a Szabályzat 38.3. pontjában rögzítettek szerint.

1.5.2.      A pályázónak a szinopszisához a főszereplő figurák terveit és a legfontosabb helyszínek háttérterveit legfeljebb 20 Mbyte terjedelemben, valamint a film alapvető vizualitását visszaadó látványtervet kell legfeljebb 20 Mbyte terjedelemben mellékletként csatolnia.

1.5.3.      A Támogató a bírálóbizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akik szinopszisuk alapján részt vehetnek az eljárás második szakaszában tartandó konzultáción.

1.5.4.      A konzultációt megelőzően a pályázó a filmalkotás alap költségvetési tételeit magába foglaló költségvetési- és finanszírozási tervet köteles beküldeni az értesítésben foglaltak szerint.

1.5.5.      A bírálóbizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően értesítést kap minden olyan pályázó, akinek szinopszisa érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas, vagy akinek benyújtott szinopszisa alapján  a bírálóbizottság nem javasolta a konzultáción való részvételt.

1.5.6.      A konzultációt követően a pályázat benyújtásával folytatódik a pályáztatási periódus, amelynek részletes szabályait a Szabályzat 38.3. pontja tartalmazza.

1.5.7.      A bírálóbizottság a pályázók által benyújtott szinopszis, a konzultáción elhangzottak, valamint a beérkezett pályázat alapján alakítja ki véleményét, és ajánlást fogalmaz meg, amelyben döntési javaslatot dolgoz ki a Televíziós Döntőbizottság részére valamennyi pályázat támogathatóságára vonatkozóan.

1.5.8.      A bírálóbizottságnak lehetősége van a pályázó által megjelöltnél alacsonyabb összegű támogatást javasolni a Televíziós Döntőbizottságnak. Amennyiben a kedvezményezetté nyilvánított pályázó az alacsonyabb összegű támogatást elfogadja, úgy a támogatási szerződés megkötéséig módosított költségvetést és finanszírozási tervet köteles benyújtani.

1.5.9.      A Televíziós Döntőbizottság a bírálóbizottság döntési javaslata alapján hozza meg döntését a pályázatok támogatásáról. A Televíziós Döntőbizottság a bírálóbizottság javaslata nem köti, attól eltérhet.

1.5.10.  A Támogató a döntéséről 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

2.    A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók

2.1.       Adminisztrációs díj

2.1.1.      Az eljárásban a pályázat benyújtása díjmentes.

2.1.2.      Az adminisztrációs díj fizetésének szabályait a Szabályzat 42. pontja tartalmazza.

2.2.       A pályázat kötelező tartalma

2.2.1.      A pályázat tartalma vonatkozásában a jelen felhívásban rögzítetteken túl a Szabályzat 41.  pontjában foglaltakat is figyelembe kell vennie a pályázónak.

2.2.2.      A beadandó pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza:

A) pályázati kérelem adatlap
B) kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1.    kötelezettségekről szóló nyilatkozat (a pályázati dokumentáció részeként kiadott, a pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt formanyomtatványon 1 db pdf/jpeg),

 2.    részletes költségkalkulációval rendelkező produkciós költségvetés (a pályázati dokumentáció részeként kiadott formanyomtatványon (1 db xlsx),

 3.    a filmalkotás megvalósításához szükséges források feltüntetését tartalmazó finanszírozási terv (1 db pdf/jpeg),

 4.    a filmalkotás elkészítésének lépéseit tartalmazó részletes gyártási terv (1 db pdf/jpeg),

 5.    az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata (a pályázati dokumentáció részeként kiadott, a médiaszolgáltató képviselője által aláírt 1 db pdf/jpeg),  

 6.    tartozásmentességről szóló nyilatkozat (a pályázati dokumentáció részeként kiadott formanyomtatványon 1 db pdf/jpeg), valamint az abban tételesen felsorolt, a tartozásmentességről kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolások (határon túli pályázó esetén a pályázó vonatkozó nyilatkozatai):
    a)    NAV adóigazolás (1 db pdf/jpeg),
    b)   helyi önkormányzat igazolása (1 db pdf/jpeg),
    c)    a közös jogkezelő szervezetek igazolásai (annyi pdf/jpeg fájl, amennyit a pályázó a nyilatkozaton bejelöl, de legfeljebb 4 db),

 7.    nyilatkozat a pályázó korábbi alkotásaira vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján fennálló kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségről (a pályázati dokumentáció részeként kiadott formanyomtatványon, a pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt 1 db pdf/jpeg),

 8.    a rendező által aláírt rendezői koncepció, mely tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, forgatási megoldásokat, továbbá a konzultáción a bírálóbizottság által esetlegesen javasolt módosításokat is (1 db pdf/jpeg),

 9.    igazolás a filmalkotás elkészítéséhez és a megfilmesítéshez szükséges felhasználási jogokról (a pályázati dokumentáció részeként kiadott formanyomtatványon, a pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt 1 db pdf/jpeg),

 10.     a pályázónak az alkotókkal (forgatókönyvíróval, a rendezővel stb.) kötött szerződése a filmalkotás jelen pályázati felhívás szerinti megvalósítására (1 db pdf/jpeg),

 11.     a finanszírozási tervet alátámasztó dokumentumok (a Szabályzat 39.8., 39.9. és 39.10. pontjai szerint) (1 db pdf/jpeg),

 12.     referenciák: a pályázó szakmai előéletének bemutatása, filmszakmai elismerések, díjak és eredmények, fontosabb fesztiválrészvételek, illetve eredmények, továbbá a producer és a rendező szakmai életrajza, filmográfiája (a filmszakmai elismerések, díjak, fesztiválrészvételek felsorolásával) (1 db pdf/jpeg),

 13.     képes forgatókönyv (vázlatos storyboard) (1 db pdf/jpeg),

 14.     figura/háttér/látványterv (1 db pdf/jpeg),

C) további csatolandó / csatolható dokumentumok:

   1.    határon túli pályázó esetében 30 napnál nem régebbi – a saját országának joga szerinti bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörténtéről szóló – igazoló okirat magyar nyelvű fordítása, melyet a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §-a alapján erre feljogosított személy vagy a pályázó saját országának szabályai szerinti fordításra feljogosított közjegyző készíthet el (1 db pdf/jpeg),

   2.    egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok) – a pályázó választása szerint (1 db pdf/jpeg). 2.2.3.      A pályázati kérelem kötelező mellékleteit úgy kell csatolni, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak.

2.3.       A költségvetés és a finanszírozási terv elkészítése

A filmalkotás költségvetésének és finanszírozási tervének elkészítése során a Szabályzat 39.  pontjában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

3.    A szinopszisok/pályázatok ellenőrzése és értékelése

3.1.       Formai ellenőrzés

3.1.1.      Az első szakaszban a szinopszis – a Szabályzat 43.1. pontjában foglaltakon túl – érdemi vizsgálatra alkalmas, amennyiben
a)         a csatolt szinopszis terjedelme legfeljebb két oldal,
b)        a kötelezően csatolandó figuraterv-helyszínterv és látványterv legfeljebb 20-20 Mbyte terjedelmű, valamint
c)         a felhívás 1.4.3. pontjában rögzített követelménynek megfelel.

3.1.2.      A pályázóra, illetve a pályázatra vonatkozó teljességi és érvényességi ellenőrzést a Támogató a pályázat beküldésének napjára vonatkozóan a Szabályzat 43.2. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi el. Ezen túl a Támogató vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e a felhívás 1.4.1., 1.4.2. és 1.4.4. pontjaiban rögzített érvényességi követelményeknek, valamint, hogy az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató megfelel-e a Szabályzat 44. pontjában foglalt követelményeknek, és nyilatkozata a médiaszolgáltató képviselője által aláírásra került-e. Amennyiben a benyújtott pályázat e feltételeknek nem felel meg, úgy érvénytelenség miatt nem kerül a bírálóbizottság elé értékelésre.

3.1.3.      A Támogató vizsgálja továbbá a benyújtott pályázatok formanyomtatványait is. Amennyiben a pályázó nem a jelen pályázati felhíváshoz tartozó, hatályos és aktuális formanyomtatványon nyújtja be a produkciós költségvetés mellékletet, úgy a pályázata érvénytelenség miatt nem kerül a bírálóbizottság elé értékelésre.

3.1.4.      Az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatok kizárásáról a Szabályzat 43.6. pontjában rögzítetteknek megfelelően dönt a Támogató.

3.2.       A szinopszisok/pályázatok értékelése

3.2.1.      A szinopszisok és a pályázatok értékelése és bírálata a Szabályzat 45. pontjában foglalt rendelkezések szerint történik.

3.2.2.      A bírálóbizottság az érdemi értékelésre alkalmas szinopszisokat a Szabályzat 45.3.2. pontja alapján értékeli.

3.2.3.      A bírálóbizottság a pályázatok tartalmi értékelése során a Szabályzat 45.3.3. pontjában részletezett általános értékelési szempontokon túl vizsgálja, hogy
a)         a tervezett filmalkotás megfelel-e az animációs film műfaji sajátosságainak, valamint a felhívás 1.1.4. pontjában rögzítetteknek,
b)        mennyire tekinthető eredetinek a vizuális és grafikai megközelítés- illetve látásmód, valamint az alkalmazni kívánt technika mennyire újszerű, egyedi,
c)         a filmalkotás alkalmas lesz-e az oktatásban való felhasználásra.

3.2.4.      A tartalmi értékelésekor a bírálóbizottság előnyben részesíti
a)      a kortárs magyar gyermekirodalmi művek feldolgozását, valamint
b)      a támogatott filmalkotás gyártása során koprodukciós partner vagy egyéb támogató részvételét.

4.    A támogatási szerződés és a teljesítés ellenőrzése

4.1.       A támogatási szerződés és a támogatás folyósítása

4.1.1.      A Kedvezményezettekkel a Támogató támogatási szerződést köt a Szabályzat 47. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

4.1.2.      A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket, a folyósítás feltételeit és határidejét a Szabályzat 48. pontja tartalmazza.

4.1.3.      A határon túli pályázónak a támogatást fogadó számláját egy Magyarországon működő pénzintézetnél kell vezetnie, valamint az Mktv. 14. § (3) bekezdés i) pontja alapján legkésőbb az állami támogatás folyósításkor magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

4.2.    A filmalkotás megvalósítása és a támogatás felhasználásának ellenőrzése

4.2.1.   A filmalkotás gyártás gyártása során a Támogatott
a)         vállalja, hogy elkészíti a filmalkotás angol nyelvű vagy angol feliratos fesztiválszereplésre alkalmas kópiáját is az 4.2.2. pont szerinti HD minőségben,
b)        vállalja, hogy a NAVA gyűjteményében szabadon elérhető műsorszámként publikálja a filmalkotást, valamint
c)         hozzájárul, hogy a támogatott filmalkotás tekintetében a magyar állam által fenntartott vagy működtetett intézmény által szervezett vagy koordinált eseményen, kulturális, oktatási, nevelési, diplomáciai vagy az ország, illetve nemzetünk jó hírnevét szolgáló célra történő felhasználásának igénye esetén a támogatott filmalkotás vetítéséhez térítésmentes hozzáférést biztosít.

4.2.2.      A filmalkotást HD minőségben, legalább 1080i felbontásban és 16:9-es képméretarányban kell elkészíteni.

4.2.3.      A támogatásból megvalósult filmalkotások szakmai/tartalmi ellenőrzését és a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásának költségellenőrzését a Szabályzat 50. pontja szerint a Támogató végzi.

4.2.4.      A Támogatott köteles a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A filmalkotás megvalósulásáról szóló beszámoló adatlapot és annak mellékleteit a megvalósítási dokumentáció részét képező adatlapon kell beadni. A beszámoló részét képező adathordozókat postai úton vagy személyesen kell a beszámolási határidőig a Támogatóhoz eljuttatni.

4.2.5.      A támogatási cél a pályázati eljárás szempontjából megvalósult, ha a Támogatott a filmalkotást a pályázati felhívásban előírt, a pályázatban vállalt, és a Támogató által elfogadott adatoknak, a mellékletként benyújtott rendezői koncepcióban, a szinopszisban, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette, valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerint beszámolóját a Támogatóhoz benyújtotta, melyet a Támogató elfogadott.

4.2.6.      A támogatásból megvalósított filmalkotás médiaszolgáltatónak történő átadására, és a médiaszolgáltató általi bemutatásra kizárólag annak a Támogató általi szakmai/tartalmi elfogadását követően kerülhet sor.

5.  További tudnivalók

5.1.    Amennyiben a filmalkotás megvalósításához a pályázó közvetett támogatást is igénybe vesz, úgy felhívjuk figyelmét a következőkre: Közvetett támogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Kedvezményezett az Mktv. 14.§ (3) a) pontja alapján szerepel az Mktv. 28.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és emellett – figyelemmel az Mktv. 14.§ (3) i) pontjára – a közvetett támogatás folyósításakor magyarországi telephellyel rendelkezik, és megfelel az Mktv. 12.§ (10) bekezdésében rögzített követelményeknek. A Nemzeti Filmiroda a pályázó jelen pályázati eljárásban támogatott filmalkotásának gyártására vonatkozóan határozatot hoz, melyben megállapítja annak támogatásra jogosultságát és kulturális követelményeknek való megfelelését. A Filmiroda felé a Kedvezményezett csak az e határozatban rögzített gyártási időszakban keletkezett számlákat tudja elszámolni – az Mktv.-ben rögzített szabályok alapján.

5.2.    A Támogató a pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát – a Szabályzat 5. pontja alapján – honlapján (http://nfi.hu) teljesíti.

5.3.       A hatékony és gyors kommunikáció érdekében a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A szinopszis/pályázat benyújtását követően a Támogató a pályázó által – a szinopszis adatlapon vagy a pályázati kérelem adatlapon – megjelölt e-mail címre küldött levélben nyújt tájékoztatást. Ezen e-mail címre küldött elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) az elküldéstől számított 8. napon kézbesítettnek tekintendő. Az e-mailben közölt tájékoztatások, határidők, határnapok elmulasztásából eredő bármely kárért, valamint a pályázó által hibásan közölt e-mail cím miatti, továbbá a pályázó levelezőrendszeréből adódó téves kézbesítés következményeiért a felelősség kizárólag a pályázót terheli.

5.4.       A pályázó a szinopszis/pályázat beadásával kapcsolatos, valamint egyéb kérdéseit kizárólag írásban a tvinfo@nfi.hu címre küldött e-mailben teheti fel. A Támogató legkésőbb 8 napon belül e-mailben ad választ a pályázónak.

5.5.    A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban foglaltak az irányadók.

5.6.    A jelen felhívás és mellékletei az Mktv.-vel és a Szabályzattal együtt értelmezendők.

5.7.    A törvényi szabályozás változása esetén a Támogató fenntartja jogát és lehetőségét a pályázati felhívás, továbbá a jogszabályi változással érintett szabályzatok módosításra.

 

A televíziós pályázati eljárásokban a TVDB döntését előkészítő szakmai értékelő, javaslattevő bírálóbizottság tagjai:

Elnök: Varsányi Ferenc
Tagok: Kerek Béla, Szórádi Csaba

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem