Általános tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Filmtörvény”) közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a Location Office Kft. (a továbbiakban: „Hatóság”) látja el.

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó részletszabályokat a 302/2016 (X.13.) Kormányrendelet rögzíti.

Hatályos jogszabályok:

• A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: „Filmtörvény”) IV. fejezete a közterületek és az állam tulajdonában álló egyéb ingatlanok filmforgatási célú használatáról.

• A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016 (X.13.) Korm. rendelet.

Filmforgatási célú közterület-használati kérelem benyújtása:

Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet.

A fent felsorolt kivételek esetében (hírműsor, aktuális és szolgáltató magazinműsor, sportközvetítés, beszélgetőműsor (talk-show), játék- és vetélkedőműsor és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm) a Hatóság részére filmforgatási célú közterület-használati kérelmet nem kell benyújtani, javasoljuk, hogy közvetlenül az illetékes önkormányzatot szíveskedjenek megkeresni.

A Hatóság eljárása során kérelmet csak filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be.

filmelőállító: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.

filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak.

Filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a filmforgatás tervezett megkezdése előtt alap eljárás esetén legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal kell előterjeszteni a Hatóság részére.

Budapest Főváros területén a kérelem formanyomtatványa kerületenként, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületenként külön töltendő ki. Az ide tartozó közterületekről „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek listája” menüpontban lehet tájékozódni.

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként pdf vagy doc formátumban kötelező a következő dokumentumok csatolása:

-         Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: az alap eljárás iránti kérelem esetében 12.000,- forint, sürgős eljárás iránti kérelem esetében 55.000,- forint.

A díjat a Hatóság 10300002-10703208-00024900 számú bankszámlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.

Amennyiben nem a kérelmező fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizető nevét is fel kell tüntetni a beazonosítás megkönnyítése érdekében.

-        Közérdekű célt szolgáló (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.

-      Filmalkotás rövid bemutatása (szinopszis).

-      A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.

-      Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy meghatalmazása.

Javasoljuk a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt a „Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek” fülön elérhető meghatalmazás minta használatát, minden olyan esetben, amikor a kérelmező cég képviseletét nem a cégkivonatban is ellenőrizhető személy látja el.

-      Forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű, Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai helyszínrajz, vidéken történő forgatás esetében bármilyen térkép elfogadható

Az eljáráshoz szükséges forgalomtechnikai helyszínrajzokat ingyenesen a Budapest Közút Zrt. térképészeti irodájától lehetséges elsődlegesen e-mailen vagy személyesen igényelni:

Forgalomtechnikai térképmásolat kiadás:

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)
E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu
Telefonszám: +36 1 776 6103
Ügyfélfogadás:         
Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 – óráig  

A kérelmeket a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt elektronikus úton a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címen, személyesen a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1. épület, II. emelet címen lehet benyújtani.

A benyújtott kérelmekhez csatolt helyszínrajzok forgalomtechnikai véleményezés céljából megküldésre kerülnek a főváros esetében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., míg vidéken a terület szerint illetékes közútkezelő részére.

A kérelmek további tájékoztatás céljából az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Rendőrfőkapitányságnak is megküldésre kerülnek.

A Filmtörvény által meghatározott aktuális közterület-használati díjak (melyek a közterület tulajdonosa részére fizetendők) településrészekre, illetve kategóriákra lebontott kalkulációja a hatósági szerződések részét képezik. Az aktuális évi díjtáblázat a honlapon a „Díjszámítás” menüpont alatt érhető el.

Az elkészült hatósági szerződések átvétele személyesen a kérelmező cég törvényes képviselője vagy ügyintézésre meghatalmazott személy útján fenti címen, ügyfélfogadási időben lehetséges a filmforgatási célú közterület-használat kezdetét megelőzően.

A Hatóság biztosítja az állami tulajdonban lévő ingatlanok (a kiemelt nemzeti emlékhelynek minősülő helyszínek kivételével) vonatkozásában a közterület-használati kérelmeknek a vagyonkezelő felé történő továbbítását.

A Hatóságnál lehetőség nyílik az alábbi filmforgatásokkal kapcsolatos egyéb eljárások kezdeményezésére is.
-      behajtási engedély kiadására irányuló eljárás
-      közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás
-      dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás
-      a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem
-      színházi fegyverek alkalmazásához rendőrhatósági engedély (Filmtörvény 35. § (3) bek.)
-      helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi eljárás (Filmtörvény 35. § (4) bek.)

Az egyéb eljárásra irányuló kérelmeket a Hatóság az illetékes szakigazgatási szervek részére továbbítja a szükséges intézkedések megtétele céljából.