Gyakori kérdések

 

A kérelem visszavonására a hatósági szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) van lehetőség, erre irányuló kérelem benyújtásával. A kérelem formanyomtatványon a kérelem típusánál a visszavonó kérelmet kell aláhúzni. Ezesetben a Location Office Kft. végzést hoz az eljárás megszüntetéséről, melyről tájékoztatja kérelmezőt és az illetékes önkormányzatot. A már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

A Kérelmező köteles érthetően és átláthatóan tájékoztatni a filmforgatási célú közterület-használattal érintett terület lakóit, gépjárművek tulajdonosait, a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosait, üzemeltetőit előzetesen, írásban a forgatás időpontjáról, nagyságáról és az esetleges lezárásokról, mely értesítésen Kérelmező köteles egyértelműen feltüntetni a Kérelmező teljes nevét és elérhetőségét.

A Kérelmező köteles az értesítéseket legalább a forgatással érintett területeken található társasházak bejárati kapujára mindenki számára jól látható helyen és módon kifüggeszteni, valamint azokat a gépjárművek szélvédőin, továbbá megállni tilos táblák használata esetén azok mellett is elhelyezni. Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a fentieken kívül a Kérelmező a tájékoztatási kötelezettségének az értesítések postaládákba való elhelyezése, valamint a közös képviselő közvetlen tájékoztatása útján is eleget tesz. Az írásbeli tájékoztatásnak legkésőbb a forgatás megkezdése előtti napon kell megtörténnie, melynek elmaradása esetén a Kérelmező a Közterület használatát nem jogosult megkezdeni. 

A lakossági tájékoztatás elvégzéséről készített képfelvétel(eke)t Kérelmező köteles a közterület-használat megkezdése előtt a Szerződés számra hivatkozva az illetékes önkormányzat részére, valamint az Location Office Kft. felé a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címére megküldeni. A képfelvétel(ek) megküldése hiányában a Közterület használatát Kérelmező nem jogosult megkezdeni.

Ha a BKK a megadott határidőn belül válaszol és nem hagyja jóvá a forgalomtechnikai térképet, kérelmezőnek lehetősége van módosítani a helyszínt, amennyiben a határidő lehetővé teszi a forgatás megkezdéséig. Ennek hiányában a Location Office Kft. határozatot hoz a kérelem elutasításáról.

Ha az önkormányzat a megadott határidőn belül válaszol és nem engedélyezi a közterület-használatot a Location Office Kft. határozatot hoz a kérelem elutasításáról, melyről tájékoztatja a kérelmezőt és az illetékes önkormányzatot. A már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

Az elkészült hatósági szerződések átvétele személyesen a kérelmező cég törvényes képviselője vagy ügyintézésre meghatalmazott személy útján fenti a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1 épület, II. emelet címen, ügyfélfogadási időben lehetséges a filmforgatási célú közterület-használat kezdetét megelőzően.

Abban az esetben, ha nincs mód a forgatás megkezdése előtt a hatósági szerződés felmondására, de a közterület igénybevételére nem került sor, kérelmező kérheti a szerződés felbontását.

Az eljárást az ügyfél a szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) jogosult szüneteltetni, ha erre irányuló nyilatkozatot terjeszt elő. A Location Office Kft. az eljárás szüneteléséről végzést hoz, melyet megküld az illetékes önkormányzatnak és tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben az ügyfél az eljárás folytatását kéri a Location Office Kft. végzésben határoz az eljárás szünetelésének megszűnéséről, melyet megküld az illetékes önkormányzatnak és a kérelmezőnek.

Az eljárás szünetelése iránti nyilatkozat és az eljárás szünetelésének megszüntetése iránti nyilatkozat letölthető a honlapról.

A hatósági szerződés felmondása esetén a már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

A hatósági szerződés aláírását követően lehetőség van a hatósági szerződés felmondására, ha kérelmező erre irányuló nyilatkozatot terjeszt elő legkésőbb a forgatás megkezdése előtt egy munkanappal. A felmondáshoz szükséges nyilatkozat minta megtalálható a honlapon.

A hatósági szerződés aláírását követően lehetőség van a szerződés módosítására. Az erre vonatkozó igényt a forgatás megkezdése előtt 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén 2 munkanappal lehet kezdeményezni. A szerződésmódosításhoz szükséges formanyomtatvány megtalálható a honlapon. A szerződésmódosításért külön díjat nem kell fizetni.

Kérelem visszavonása esetén a már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

Nem.

A Location Office Kft. eljárása során kérelmet csak filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be.

  • filmelőállító: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.
  • filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak.

Kérelem módosítására a hatósági szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) van lehetőség – amennyiben a határidő lehetővé teszi a forgatás megkezdéséig – erre irányuló kérelem benyújtásával. A módosításokat a kérelem formanyomtatványon szükséges jelezni és a kérelem típusánál a módosító kérelmet kell aláhúzni. A módosításért külön díjat nem kell fizetni.

A közterület-használati kérelmeket a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt külön-külön e-mailben a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu címre kérjük benyújtani.

Igen, javasolt a tervezett forgatás helye szerint illetékes önkormányzattól előzetesen tájékoztatást kérni a helyi önkormányzati rendelet(ek)ben rögzített filmforgatások esetleges korlátozására vonatkozó szabályokról.Az önkormányzatok elérhetőségeit a honlapon megtalálható „Budapest fővárosi és kerületi önkormányzatainak filmforgatási ügyekben használt kapcsolati listája” tartalmazza.

A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai térképet.  

Az eljáráshoz szükséges forgalomtechnikai helyszínrajzokat ingyenesen a Budapest Közút Zrt. térképészeti irodájától lehetséges elsődlegesen e-mailen vagy személyesen igényelni:

Forgalomtechnikai térképmásolat kiadás:

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)
Telefonszám: +36 1 776 6103
E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől – Csütörtökig: 8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 – óráig 

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként szükséges szinopszist, illetve jelenetleírást csatolni egy dokumentumba foglalva (ld. Nyilatkozat_jelenetleírás_szinopszis_minta20200226_end) vagy külön-külön iratként csatolva (ld. Nyilatkozat_jelenetleírás_minta_20200226_end).  A Location Office Kft. által közzétett mintadokumentumok használata – jogszabályban rögzített kérelem formanyomtatványon kívül – nem kötelező, ugyanakkor a munka megkönnyítése érdekében javasolt ezeket a sztenderdizált nyilatkozatokat alkalmazni.

Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be. Javasoljuk a honlapon elérhető „meghatalmazás minta” használatát, minden olyan esetben, amikor a kérelmező cég képviseletét nem a cégkivonatban is ellenőrizhető személy látja el.

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként pdf formátumban kötelező a következő dokumentumok csatolása:

  1. Kérelem formanyomtatvány, pontosan kitöltve, aláírva
  2. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről igazolás
  3. Filmalkotás rövid bemutatása (szinopszis) és jelenetleírás
  4. Budapesten történő forgatás esetén a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai térkép, vidéken történő forgatás esetében bármilyen térkép elfogadható
  5. Meghatalmazás, amennyiben a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be
  6. Aláírási címpéldány
  7. Közérdekű célt szolgáló (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum

 

 

Filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a filmforgatás tervezett megkezdése előtt alap eljárás esetén legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal kell előterjeszteni a Location Office Kft. részére.

Egy kérelemben csak azonos kerületben lévő közterületek szerepelhetnek. Ennek értelmében például egy kérelemben nem kerülhet feltüntetésre II. és V. kerületi közterület. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket szintén külön kérelemben kell benyújtani.

A kérelmeket a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt elektronikus úton a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címre megküldve, vagy személyesen a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1 épület, II. emelet címen lehet benyújtani.