Location Office Kft

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Location Office Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.
Postai címe: Budapest 1365 Pf. 748.
Telefonszáma: +36 1 461 13 03, +36 1 461 13 06
E-mail címe: kozteruleti.iroda@filmlocation.hu
Honlapja: https://nfi.hu/hu/location-office

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ügyvezető

Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a tag(gyűlés) határozatai által megszabott keretek között. Általános jelleggel önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve más hatóság előtt. Képviseleti jogosultságát eseti jelleggel vagy ügykörre korlátozva állandó jelleggel delegálhatja. A társaság dolgozói tekintetében az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört.          

Location Office Kft.

A Location Office Kft. ellátja a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú közterület-használatára vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos hatósági eljárások koordinálását, lebonyolítását, illetékessége az ország egész területére kiterjed.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)          

Location Office Kft.
- Ügyvezető:
dr. Radványi Réka (+36 1 461 1401; radvanyi.reka@filmlocation.hu)  


4. Az ügyfélfogadási rend          

Ügyfélfogadás rendje          

hétfő – csütörtök: 8:30-17:00-ig,
pénteken: 8:30-15 óráig  

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége          
-

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
-

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke          
-

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai          
-

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye          
-

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
-

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai  

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postai címe: 1363 Pf. 17
Telefonszáma: +36 1 354 4800
E-mail címe: -
Honlapja: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2004. ÉVI II. TÖRVÉNY A MOZGÓKÉPRŐL (IV. FEJEZET)

302/2016. (X. 13.) KORMÁNYRENDELET

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven          

https://nfi.hu/hu/location-office/altalanos-tajekoztato

https://nfi.hu/en/location-office/information

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai          
-

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

https://nfi.hu/hu/location-office/altalanos-tajekoztato

https://nfi.hu/en/location-office/information


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények          
-


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei      

Közterületi nyilvántartás

Formátum: xml

Adatkezelés célja: nyilvántartás vezetése a települési önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről Jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés alapján

Érintettek köre: személyes adat kezelésére nem kerül sor

Adatok forrása: települési önkormányzatok  

- A Location Office Kft. az alábbi informatikai rendszert a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. közreműködésével tartja fenn:         

Irat- és dokumentumkezelő rendszer (Andoc)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben; A szerződés teljesítésével és kapcsolattartási célból történő adatkezelés; szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése

Jogalapja: szerződés teljesítése (amennyiben a szerződő fél maga az érintett) vagy a Location Office Kft. szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (amennyiben az érintett nem szerződő fél)

Érintettek köre: a Location Office Kft. szerződéses partnerei  

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke          
-

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza          
-

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától          
-

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények          
-

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk          
-

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai          
-

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

- Adatigénylési tájékozható az alábbi linken az adatigénylési tájékoztató fül alatt elérhető:

https://nfi.hu/hu/location-office/kozerdeku-adatok

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Megfelelést támogató szervezeti egység (1145 Budapest, Róna utca 174.)

Dr. Bottyán Béla, adatvédelmi tisztviselő

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk          
-

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai          
-

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél          
-

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek          
-

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://nfi.hu/hu/location-office/kozerdeku-adatok

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével          
-

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata          
-

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen          
-

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás          
-

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése          
-

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege          
-

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére          
-


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója          

Location Office Kft egyszerűsített éves beszámolója 2020.

Location Office Kft egyszerűsített éves beszámolója 2021.

Location Office Kft egyszerűsített éves beszámolója 2022.

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve          
-

Létszám adatok (össz.: 6 fő)       

   
1 fő ügyvezető          

5 fő munkavállaló

letöltés


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 
-

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani          
-

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)          
-

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések          
-

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések         
-


8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) - Az éves terv és az ajánlatok vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezés a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben elérhető az Ajánlatkérő nevére történő kereséssel.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

és https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista  

A közbeszerzés útján kötött szerződések a Kbt. rendelkezései alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Core-rendszerben elérhetők: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA  

I. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti közzététel

A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókra vonatkozó közérdekű adatok közzététele.

2019

2021

2022

2023


II. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti közzététel

A köztulajdonban álló gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzététele.
-  

KÖZADATKERESŐ

TOVÁBB  

ADATIGÉNYLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

LETÖLTÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKEZELÉSSEL ÉS HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

LETÖLTÉS