Koprodukciók

 

 „A Nemzeti Filmintézet (NFI) a magyar mozgóképszakma irányításért felelős szervezetként elkötelezett abban, hogy sikeres, minőségi alkotások készüljenek, amelyek a nézők számára különleges élményt nyújtanak, szórakoztatnak, és hozzájárulnak a magyar mozgóképkultúra terjesztéséhez. Az NFI nyitott arra, hogy a központi költségvetésből rendelkezésre álló keretből magyar részvételű koprodukciós tartalmak is szülessenek.”

Filmgyártás előkészítési és filmgyártási pályázatok esetében a Döntőbizottság az általa meghatározott feltételek mellett a támogatásra érdemesnek tartott pályázatok esetében, a nemzetközi koprodukciókhoz szükséges külföldi források megszerzésének elősegítése érdekében a Döntőbizottság által meghatározott időszakra érvényes SZÁNDÉKNYILATKOZATot adhat ki a pályázati cél támogatásának szándékáról, melyet indokolt esetben meghosszabbíthat. A szándéknyilatkozatban a Döntőbizottság közli a pályázóval a támogatás odaítélésének feltételeit (szándéknyilatkozatról szóló döntés).

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE bármely filmalkotás esetén a filmalkotás magyarországi gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának az 50%-áig terjedhet.  

A Döntőbizottság által megítélt gyártási támogatásban részesülő filmalkotások esetében a Támogató a film hasznosításából származó bevételekből részesedésre jogosult. Ennek mértékét a következő módon kell meghatározni a filmalkotás (nemzetközi koprodukciós filmalkotás) teljes költségvetésének alapul vételével:

 Támogató és a filmelőállító a filmalkotás hazai és nemzetközi forgalmazásának, nettó (azaz forgalmazói jutalékokkal és költségekkel csökkentett) bevételeiből 50-50 %-os arányban részesednek (exkluzív területek megállapítását a Támogató csak indokolt esetben, így különösen a koproducerek országai tekintetében fogad el). A koproducerek és az egyéb, nem pénzbeli szolgáltatásokat nyújtó partnerek, alkotók a filmelőállítót illető 50%-ból jogosultak részesedni. A tényleges pénzbeli támogatást a bevételekből való részesedés fejében nyújtó befektetők a teljes FORGALMAZÁSI BEVÉTELből pénzügyi befektetésük arányában a Támogatóval és a filmelőállítóval azonos ranghelyen részesednek, ebben az esetben a Támogató és a filmelőállító közötti 50-50%-os megosztás a fennmaradó hányadra korlátozódik. Nemzetközi koprodukció esetén fenti 50-50%-os megosztás a magyar hozzájárulásra eső bevételek tekintetében érvényesül, egyebekben a nemzetközi bevételeken minden koproducer és támogató/befektető saját hozzájárulása arányában osztozik (figyelembe véve az Eurimages visszatérítési szabályait is).

Nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a támogatás folyósításának feltételeként a Támogató kikötheti, hogy a támogatott által kötött koprodukciós szerződésben biztosított legyen a Támogató részére a fenti ELLENŐRZÉSI JOG a koprodukciós partner vonatkozásában is. Ezen ellenőrzési jog azonban csak a filmalkotás költségvetésének fő oldalán szereplő tételekre terjedhet ki. A Támogató továbbá kikötheti, hogy az ellenőrzés kizárólag a Támogató által nyújtott támogatásra terjedjen ki.

INTENZITÁS

A Filmintézet által meghirdetett filmgyártási pályázati kiírás alapján a filmalkotás megvalósítására igényelni kívánt közvetlen támogatás összege legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig terjedhet.

A teljes támogatási összeg (minden állami támogatást – ide értve a közvetett támogatást is – együttvéve) nem haladhatja meg a támogatandó filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás 50 %-át, 60%-át, illetve 100%-át, az Mktv. 13. §-ában foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint.  

 • A támogatás mértéke bármely filmalkotás esetén a filmalkotás magyarországi gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának az 50%-áig terjedhet.  
 • Ha a nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli filmelőállító is részt vesz, az Mktv. szerinti támogatás mértéke a magyar hozzájárulás arányának 60%-áig terjedhet.  
 •  A támogatás mértéke a mozibemutatásra készült – játékfilm, egész estét betöltő dokumentumfilm, népszerű tudományos és animációs film műfajba tartozó – magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a filmalkotás gyártási költségvetése nem haladja meg a költségvetési törvényben a magyar filmalkotásokra és a magyar részvételű nemzetközi koprodukciós filmalkotásokra évente megállapított értékhatárokat. (Ezeket az értékhatárokat a Támogató a honlapján évente közzéteszi).  
 • A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül meg. Ha a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés során megtérül, a gyártási költségvetést meghaladó összeget a Támogató részére vissza kell fizetni.  
 •  A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján felsorolt valamely állambeli filmelőállító is részt vesz.  
 • A támogatás mértéke dokumentumfilm, animációs film műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. Ez a szabály a mozibemutatásra készült játékfilmek esetén nem alkalmazható.  

A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási költségekre köteles fordítani. A támogató ennél magasabb arányt is előírhat, de az nem haladhatja meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.  

A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

JOGOK

Amennyiben a pályázó nemzetközi koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia és szavatolnia kell, hogy a produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:  

 1. a)     eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga vagy az ahhoz való hozzáférési jog bemutatásra alkalmas műpéldány készítése céljából;
  b)     vagyoni hozzájárulásának és a filmalkotás teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni és szomszédos – jogokból és bevételekből kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
  c)     Magyarország és a filmelőállító megnevezése a filmalkotásban részt vevők között;
  d)     folyamatos információkérés a filmalkotás gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak az átadása a Támogatónak;
  e)     territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog Magyarország területére és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
  f)      a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
  g)     a filmalkotás (mozi)bemutatási joga Magyarországon;
  h)     a koprodukciós szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.  

9.7.    Koprodukció esetén a pályázó teljes bizonyító erejű okiratokkal köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek, és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Az okirat másolatát és annak egyszerű magyar fordítását a támogatási szerződés megkötésekor a Támogató részére át kell adni.