Eljárásrend mozgóképszakmai tevékenységek támogatására

 

Hatályos 2022. február 1-től

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés f)-h) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt elvekkel összhangban a mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen, vissza nem térítendő támogatására vonatkozó eljárást az alábbiak szerint határozza meg.  

Az egyedi kérelmeket a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.     Támogatási célok  

1.1   Egyedi kérelem az alábbi támogatási célokra nyújtható be:

a)     mozgóképszakmai kutatás,
b)     mozgóképszakmai képzés,
c)     mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiválon való részvétel,
d)     mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása,  

1.2.      A támogatások az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősülnek.  

1.3.      Támogató az 1.1. a)-d) pont szerinti támogatásokat csekély összegű támogatásként, valamint a c) és d) pontok szerinti támogatásokat az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

1.4.      Nem nyújtható be egyedi kérelem olyan kutatásra, amely előkészítés alatt álló filmalkotáshoz kapcsolódik. Ilyen kutatásra a forgatókönyv fejlesztési vagy a gyártás előkészítési támogatás vehető igénybe és a kutatás ezen támogatási célok megvalósítása során számolható el.  

1.5.      Képzés esetében képzés szervezése, illetve képzésen történő részvétel támogatható. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2/A.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel, ha a felnőttképző - a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti. Képzés szervezése esetén a pályázat döntés-előkészítési szakaszában a Támogató Képzési igazgatósága véleményezi a képzés támogathatóságát.    

1.6.      A mozgóképipar szakemberigényének kielégítését célzó képzések támogatására a Támogató külön pályázati kiírást tesz közzé.  

1.7.      Fesztiválrészvételre vonatkozó egyedi kérelem kizárólag a 2. számú mellékletben meghatározott fesztiválokon történő részvétel támogatására irányulhat.  

 

II.       A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.

 

III.      Az egyedi kérelmek benyújtásának határideje, helye és módja  

3.1.     Az egyedi kérelmek 2022. február 1. napjától az eljárásrend visszavonásáig folyamatosan benyújthatók. Az egyedi kérelmeket a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani.  

3.2.     Az egyedi kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon egyedi kérelmet nem fogad be. Az egyedi kérelem benyújtásakor a kérelmező a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. Az egyedi kérelem benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. Az egyedi kérelmek mellékleteit a kérelmező az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére.  

 

IV.       Az egyedi kérelmek benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

4.1.      Egyedi kérelmet mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett jogi személyek nyújthatnak be.   

4.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

 

V.       Az egyedi kérelmek tartalmi és formai követelményei  

5.1.    Az egyedi kérelem egy részletes, indokolással alátámasztott leírást kell, hogy tartalmazzon a támogatási célról és annak megvalósításáról.  

5.2.    Az egyedi kérelmekhez csatolandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 1. számú melléklete határozza meg.  

VI.     A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

 

VII.      Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

7.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kérelmezőt elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

7.2.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.    

 

VIII.     A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.     Csekély összegű támogatás esetében a támogatási intenzitás 100% lehet azzal, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.  

8.2.     Egyes támogatási célokra vonatkozó támogatási intenzitások:  

a)     mozgóképszakmai kutatás esetében a csekély összegű támogatás összege a teljes költségvetés 100%-a;  
b)     mozgóképszakmai képzés esetében a csekély összegű támogatás összege a teljes költségvetés 100%-a;  
c)     a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiválon való részvétel esetében a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a;  
d)     az EMMI rendelet alapján mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása esetében a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a;  

Az elszámolható költségeknek a c)-d) pontokban meghatározott értékhatárnál magasabb mértékű támogatása az egész támogatási összeg tekintetében csekély összegű támogatásnak minősül, ebben az esetben a csekély összegű támogatás összege a teljes költségvetés 100%-a. 

8.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

IX.       A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.      A támogatás nyújtásáról szóló döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A kérelmező kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi az egyedi kérelem benyújtásának napjánál.  

9.2.      Elszámolható költségek tekintetében az EMMI rendelet az irányadó.  

9.3.      A támogatás terhére kizárólag olyan költség számolható el, amely anyagköltségnek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek minősül, illetve olyan bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, amelyek esetében a támogatott a kifizető.  

9.4.      Az egyes támogatási célok esetében elszámolható költségek:  

a)     mozgóképszakmai kutatás esetében:

1.     az utazási és szállásköltség,
2.     szállítás költsége,
3.     tiszteletdíj és járuléka,
4.     szerzői és szomszédos jogdíj.  

b)     mozgóképszakmai képzés, esetében:

1.     terem- és eszközbérlet,
2.     oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka,
3.     hang- és képfelvétel költsége,
4.     hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,
5.     utazási és szállásköltség,
6.     napidíj és járuléka,
7.     szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség,
8.     reklám-, PR- és marketing költség,
9.     képzés részvételi díja,
10.  bankköltségek, regisztrációs költségek.  

c)     mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiválon való részvétel esetében:

1.     utazási költség, szállásköltség, mozgóképszakmai rendezvény részvételi díja, napidíj és járuléka,
2.     a meghívott művész, előadó, előzsűri, zsűri tiszteletdíja és járuléka,
3.     rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka,
4.     bérleti díj (terem-, helyszínbérlet, technikai eszköz bérlése),
5.     technikai eszköz, audiovizuális felszerelés és teremberendezés költsége,
6.     reklám-, PR- és marketing költség,
7.     kiadványok szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége, sokszorosítás költsége,
8.     honlapfejlesztés,
9.     díjak és nyeremények költsége,
10.  szerzői jogdíj,
11.  hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,
12.  mozgóképszakmai rendezvénnyel kapcsolatos kiállítás, installáció, díszlet költsége, valamint
13.  egyéb, a mozgóképszakmai rendezvényszervezéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig).  

d)     mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása esetében:

1.     szerkesztési, grafikai és nyomdaköltség,
2.     szerzői jogdíj,
3.     lektorálás, fordítás megbízási díja, szerzői, szerkesztői tiszteletdíj és járuléka,
4.     digitalizálás költsége,
5.     képfelvétel készítés és utómunka költsége,
6.     reklám-, PR- és marketing költség,
7.     honlapfejlesztés, internetes portál működtetési és az internetes tárhely költsége, valamint
8.     egyéb, a nyomtatott és digitális kiadványok készítésével, kiadásával kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig).    

 

X.        A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.   A nyertes kérelmezőkkel a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 1. számú melléklet határozza meg.  

10.2.   A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta.  

10.3.    A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.  

 

XI.      A folyósítás részletei  

11.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

-          a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90 %,
-          az elszámolást követően 10%.  

11.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

 

XII.      A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen eljárásrendben meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

 

XIII.     A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.    A kérelmező, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha az eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba az eljárásrendbe vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a kérelmezőre, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

 

XIV.      Felvilágosítás lehetősége  

Az eljárásrenddel és a benyújtott egyedi kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

XV.       Egyéb rendelkezések  

15.1.    A jelen eljárásrend alapján nyújtott bizonyos támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]  

15.2.    Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.  

15.3.    Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.  

15.4.    Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  

15.5.    A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

15.6.    A kérelmezőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  

15.7.    A kérelmező kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.  

15.8.    A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.   15.9.    Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.  

15.10.  Támogató jogosult az eljárásrend módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.11.  Az eljárásrenddel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html

15.12.  Az eljárásrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.

         

1. melléklet

Az egyedi kérelemhez elektronikusan csatolandó dokumentumok  

 

Az egyedi kérelem benyújtása elektronikusan, az online regisztrációs adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok (cégszerűen) aláírt változatának regisztrációs felületre történő feltöltésével történik.

1.   egyedi kérelem leírása;
2.   a képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata;
3.     komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető)
4.     költségvetés és finanszírozási terv;
5.     önrész esetén a finanszírozást alátámasztó dokumentumok;
6.     a mozgóképszakmai hatóság által a kérelmező szervezet nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata, ahol a törvény előírja;
7.     amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, nyilatkozat arról, hogy az igényelt támogatás a kérelmezőnek bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen tárgyévben és az előző kettő pénzügyi év vonatkozásában odaítélt támogatással együtt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget (3. számú melléklet).   A Támogató további iratok csatolását és adatokat kérhet a kérelmezőktől amennyiben az az egyedi kérelem elbírálásához szükséges.  

 

 A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK AZ EGYEDI KÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.     adatváltozás esetén, ha a kérelmező szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  
2.     amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”
3.     iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
4.     a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)
5.     felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan;
6.     komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
7.     saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén).  

 

2. melléklet

Filmfesztiválok, filmes események fesztiválrészvételre vonatkozó egyedi kérelmekhez  

 

Játékfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Golden Globe
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA  

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs Festival
DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel
Nyon (Visions du Réel)
Silver Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA  

Animációs filmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Cartoon d’Or
Annecy International Animated Film Festival
Hiroshima International Animation Festival
Ottawa Film Festival Cinanima (Portugália)
Animafest (Horvátország)  

3. melléklet:

De minimis nyilatkozat

(Alább a mintadokumentumoknál!)