Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására

 

Hatályos 2022. február 1-től

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés a) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) forgatókönyv fejlesztésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.  

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.      A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

1.1.   Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.  

1.2.    A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

 

II.      A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.    A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.  

2.2.   A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton, PDF formátumban küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.

 

III.     A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.     Pályázatot nyújthatnak be a Támogatási Szabályzat szerint megfelelő referenciával rendelkező:
-          forgatókönyvírók,
-          producerek,
-          filmelőállítók.  

3.2.    Megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező forgatókönyvíróval, filmelőállítóval vagy producerrel közösen pályázhat. A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg. 

3.3.    A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

 

IV.     A pályázat tartalmi és formai követelményei  

4.1.   A pályázónak a pályázathoz az alábbi jogi dokumentumot is csatolnia kell:  

·       saját szinopszis/treatment/forgatókönyv esetén:
         o   A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a mű a forgatókönyvíró eredeti alkotása, és a megfilmesítési jogokkal kizárólagosan rendelkezik.
         o   Amennyiben a pályázatot a filmelőállító nyújtja be, a forgatókönyvíróval kötött szerződést

·       adaptált forgatókönyv esetén:
       o   Opciós szerződést, amely rendelkezik a szinopszis/treatment/forgatókönyv kizárólagos területi korlátozás nélküli megfilmesítés jogának megszerzéséről a pályázó által. Koprodukciós, vagy nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén e feltételt bármelyik koproducer teljesítheti. Az opciós időszaknak a pályázat benyújtásától számítva legalább két évre kell szólnia, amely a pályázó által egyoldalúan egy évvel meghosszabbítható. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor ennél rövidebb időtartamra (2+1 év) szóló opciós szerződéssel rendelkezik, a fenti időtartamra szóló opciós szerződést legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor be kell nyújtania.
         o   A forgatókönyvíróval kötött szerződést.  

4.2.  A Támogató a pályázók számára javasolja a honlapján közzétett mintaszerződések használatát.  

V.     A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI.    Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.  A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.   A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:

a)     a szinopszis, treatment, forgatókönyv kreatív tartalma és megvalósíthatósága,
b)     a forgatókönyv alapötlete, története, struktúrája, karakterei, dialógusai,
c)     a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
d)      értéknövelő szempontok: a filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-illetve európai kulturális értékek felmutatása,
e)     a megcélzott közönség reális felmérése.  

6.3.    A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján. A fejlesztői javaslattal kiegészített olvasói vélemények/ajánlások mind a támogatott, mind a nem támogatott pályázatok pályázói számára kiküldésre kerülnek a döntést követően.  

VII.     A maximális támogatási intenzitás mértéke  

7.1.    A támogatás összege elérheti az elszámolható költségek 100%-át, önrész biztosítására a pályázók nem kötelesek. Ha a támogatással elkészült forgatókönyv alapján ténylegesen film készítésére kerül sor, az elszámolható költségek a film készítésére vonatkozó teljes költségvetés részét képezik, és a valamennyi elszámolható költség alapul vételével nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az Mktv. 13. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve a forgatókönyv készítéséhez nyújtott támogatástartalmat.  

7.2.    A támogatás 90%-a a forgatókönyvírók díjazására fordítandó, a fennmaradó 10% fordítható a produceri díjazásra és egyéb költségek fedezésére. A Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében ezektől az arányoktól eltérhet.  

7.3.    A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

VIII.    A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

8.1.    A Filmintézet által az érintett filmalkotás vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók).  

8.2.     Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):  

-        opciós díj, valamint a forgatókönyv és egyéb, a fejlesztés során használt mű, dokumentum felhasználási jogának díja,
-        a fejlesztéshez szükséges irodalmi mű és szakkönyv, valamint audiovizuális kiadvány költsége,
-        forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium (ideértve a fejlesztésben résztvevő személynek fizetett díjat),
-        kutatási megbízási díj és kutatással összefüggő költség,
-        a producer, a fejlesztés vezetője megbízási díja,
-        a fejlesztés során szükséges fordítás díja,
-        a képes forgatókönyv (storyboard) elkészítésének díja, animációs filmnél a grafikai kutatás, figura- és látványterv költsége is,
-        honorárium, megbízási- és napidíj járuléka,
-        az író és a producer - ennek hiányában a fejlesztés vezetője - utazási és szállás költsége, napidíja,
-        jogi és könyvelési költség,
-        sokszorosítási költség,
-        Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a), valamint
-        a fejlesztéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)  

8.3.    Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
-        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.


IX.       A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

9.1.     A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklet határozza meg.  

9.2.    Forgatókönyv-fejlesztési célú támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető. Ha a pályázó magánszemély, a jogi személy gazdasági társaságban többségi tulajdoni részesedéssel kell rendelkeznie, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia, a megfilmesítési jogokkal pedig a társaságnak kell rendelkeznie. Amennyiben a pályázó valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolni köteles, hogy kizárólagos tulajdonában álló magyarországi fióktelepet létesített. A támogatási szerződés kizárólag a magyarországi fiókteleppel, vagy magyarországi székhelyű leányvállalattal köthető meg.  

9.3.     A forgatókönyv/filmterv fejlesztés támogatása során a Támogató az alkalmazásában álló forgatókönyvíró szakember (konzultáns) segítségével támogathatja a forgatókönyv elkészültének folyamatát. A konzultáns tevékenyen közreműködhet a forgatókönyv javításában, továbbfejlesztésében annak érdekében, hogy az megfelelő szakmai színvonalú, és megvalósítható legyen. A támogatott a fejlesztési folyamat alatt igény szerint többször folytathat konzultációt a kijelölt konzultánssal, de legalább forgatókönyv változatonként egy konzultáció kötelező. A forgatókönyv fejlesztési igazgatótól egy konzultáció kérhető forgatókönyv változatonként, illetve a forgatókönyv fejlesztési igazgató a saját belátása szerint bármikor konzultációra hívhatja az alkotókat.  

9.4.     A Támogató a forgatókönyv fejlesztés támogatásához feltételül írhatja elő a kedvezményezett által választott (további) társíró bevonását. A társíró személyét a forgatókönyv fejlesztési igazgató hagyja jóvá.

9.5.     Amennyiben a forgatókönyv fejlesztés lezárását, és a támogatási cél támogatási szerződésben foglalt megvalósításának határidejét követő egy éven belül a támogatott a forgatókönyv alapján készülő filmalkotást a Támogató nélkül valósítja meg, vagy annak megfilmesítési jogait harmadik személyre átruházza (ide nem értve a projekttársaságra történő átruházást), vagy a filmalkotás megvalósítására nem nyújt be filmgyártási vagy gyártás-előkészítési pályázatot, a támogatott a támogatást köteles visszafizeti, vagy a forgatókönyv megfilmesítési jogait a Támogatónak átengedi. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a Filmszakmai Döntőbizottság a forgatókönyv további fejlesztését nem támogatja, illetve a forgatókönyv-fejlesztés lezárásáról szóló határozatában kimondta, hogy a film megvalósítását (gyártást) nem támogatja. A Támogató ezen határidőn belül, vagy indokolt esetben annak elteltét követően is hozzájárulhat a megfilmesítési jogok olyan társaságra történő átruházásához, amellyel a film sikeres megvalósítása valószínűbb, és amely a Filmszakmai Döntőbizottság által meghatározott határidőn belül pályázatot nyújt be a gyártás-előkészítésre vagy a filmgyártásra.  

9.6.      A Filmszakmai Döntőbizottság – támogatott kérelmére - a támogatottat mentesítheti a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.  

9.7.      Amennyiben a Filmszakmai Döntőbizottság az elutasító döntésének indokolásában erről rendelkezik, a támogatásban nem részesített szinopszis/treatment/forgatókönyv újabb pályázat mellékleteként benyújtható a Támogatóhoz. Az újabb pályázat érvényességének a feltétele, hogy a szinopszis/treatment/forgatókönyv átdolgozását a Támogató forgatókönyv fejlesztési igazgatója írásban jóváhagyja. A pályázat a jóváhagyást követően nyújtható be ismét a Filmszakmai Döntőbizottsághoz.

9.8.    A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.  

9.9.     Forgatókönyv-fejlesztés esetén a támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult: a) a forgatókönyv fejlesztése befejeződött, és a forgatókönyvet a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, b) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, a fejlesztési munka Támogató általi auditálása megtörtént.  

9.10.   A forgatókönyv elfogadásáról szóló döntést követően a támogatott a forgatókönyvön a Támogató jóváhagyása nélkül nem változtathat. A változtatásokról a támogatott nyilatkozni köteles.  

X.        A folyósítás részletei  

10.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja forgatókönyv-változatonként:
-        a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 50 %,
-        a forgatókönyv-változat elfogadásakor 40 %,
-        az elszámolást követően a teljes támogatási összeg 10%-a.  

10.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

XI.       A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

11.1.   A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

11.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XII.       A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja

12.1.    A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

12.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

12.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIII.      Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

XIV.       Egyéb rendelkezések  

14.1.    Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.  

14.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

14.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html

14.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.    

             

1. melléklet  

Filmfesztiválok, filmes események referenciához    

Játékfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Golden Globe
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA  

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs Festival
DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel
Nyon (Visions du Réel)
Silver Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA  

Animációs filmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Cartoon d’Or
Annecy International Animated Film Festival
Hiroshima International Animation Festival
Ottawa Film Festival
Cinanima (Portugália)
Animafest (Horvátország)  

 

2. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok  

A pályázat benyújtása elektronikusan, az online regisztrációs adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok (cégszerűen) aláírt változatának regisztrációs felületre történő feltöltésével történik.

1.           amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata,
2.               magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
3.               nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata;
4.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
5.              nyilatkozat a referenciáról (a Támogató honlapjáról letölthető), szakmai életrajz, és szükség esetén megállapodás a producer és a pályázó között, produceri referencia hitelt érdemlő igazolása;
6.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
7.               forgatókönyv és szinopszis, vagy            
treatment és szinopszis, animációs film esetén vizuális tervvel kiegészítve (formai követelmények: szinopszis 1-2 oldal, treatment: 6-10 oldal terjedelmű lehet, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 2,5 cm-es margó, pdf formátum);
8.               forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv, a közvetlen támogatáson kívüli finanszírozás esetén a finanszírozást alátámasztó dokumentumok;
9.            amennyiben a forgatókönyv/filmterv-fejlesztés más magyar vagy külföldi filmelőállítókkal való együttműködésben valósul meg, az erre vonatkozó dokumentumok, szerződések vagy előszerződések;
10.            a megfilmesítési jogokra vonatkozó szerződések, opciós szerződés, forgatókönyvírói szerződés (amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés) Magánszemély esetén nyilatkozat (kettő tanú aláírásával ellátott teljes bizonyító erejű magánokirat) arról, hogy a pályázat részeként benyújtott szinopszis/treatment/forgatókönyv a saját alkotása, illetve a mű szerzői jogaival rendelkezik.
11.           a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogi Jogvédő Egyesülete (Filmjus) vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás;
12.            a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó dokumentumok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKKAL)  

 

1.        adatváltozás esetén, ha a pályázó szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  
2.      amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”
3.        iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
4.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)
5.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan;
6.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
7.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
8.        a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,
9.        véglegesített költségvetés és finanszírozási terv (önrész esetén).