Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások gyártás előkészítésének támogatására

 

Hatályos 2022. február 1-től

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) gyártás előkészítésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.  

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

 

I.       A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

1.1.    Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.  

1.2.    A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

 

II.      A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.    A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.  

2.2.    A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.  

 

III.        A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.      Pályázatot nyújthatnak be a Támogatási Szabályzat szerint megfelelő referenciával rendelkező filmelőállítók.  

3.2.      Megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező producerrel közösen pályázhat.

3.3.      Projekttársaság által benyújtott pályázat esetén a projekttársaságot alapító filmelőállító referenciája figyelembe vehető.  

3.4.      A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.  

3.5.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

 

IV.     A pályázat tartalmi és formai követelményei  

4.1.   A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.  

4.2.   A Támogató a pályázók számára javasolja a honlapján közzétett mintaszerződések használatát.  

V.      A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

 

VI.     Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.    A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.    A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:  

a)     a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke
b)     értéknövelő szempontok: a filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-illetve európai kulturális értékek felmutatása,
c)     a megcélzott közönség reális felmérése,
d)     a harmadik féllel/felekkel kötött szerződések/előszerződések/ szándéknyilatkozatok megfelelő biztosítékot nyújtanak-e a produkció elkészítéséhez,
e)     a tervezett kiadások közvetlenül a filmalkotás megvalósítását szolgálják-e,
f)      a filmalkotás gyártását más magyar finanszírozó, illetve külföldi filmalapok, alapítványok, intézetek, külföldi koprodukciós partnerek igazoltan támogatják.  

6.3.   A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

 

VII.     A maximális támogatási intenzitás mértéke  

7.1.    A támogatás összege elérheti az elszámolható költségek 100%-át, önrész biztosítására a pályázók nem kötelesek. Ha a támogatásból megvalósított filmgyártás előkészítési tevékenységek alapján ténylegesen film készítésére kerül sor, az elszámolható költségek a filmgyártásra vonatkozó teljes költségvetés részét képezik, és a valamennyi elszámolható költség alapul vételével nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az Mktv. 13. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve az előkészítéshez nyújtott támogatástartalmat.  

7.2.    A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.    

 

VIII.   A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

8.1.    A Filmintézet által az érintett filmalkotás vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). Projekttársaság esetében a társaság megalapítását követően felmerült költségek számolhatók el.  

8.2.      Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):

-        opciós díj és egyéb, az előkészítés során használt mű, dokumentum felhasználási jogának díja,
-        az előkészítéssel összefüggő megbízási díj, honorárium,
-        kutatási megbízási díj és kutatással összefüggő költség,
-        szereplőválogatással összefüggő díj és költség,
-        a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díj és költség,
-        a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszerzésével összefüggő díj és költség,
-        koproducer, finanszírozó, támogató keresésével, tárgyalással, megállapodás-kötéssel összefüggő díj és költség,
-        gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díj és költség,
-        marketing- és forgalmazási tervezéssel (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon stb.) összefüggő díj és költség,
-        kísérleti, referencia- vagy próbafelvétellel, továbbá pilot-film elkészítésével kapcsolatos díj és költség,
-        helyszín- és motívumkereséssel összefüggő díj és költség,
-        utazási költség,
-        rendezői és operatőri koncepció, látványterv, jelmezterv, képes forgatókönyv (storyboard) elkészítésével és egyéb kreatív elem tervezésével összefüggő díj és költség,
-        producer megbízási díja,
-        jogi- és könyvelési költség,
-        honorárium és megbízási díj járuléka,
-        animációs film esetében a grafikai kutatással, cselekményvázlat-készítéssel összefüggő díj és költség,
-        Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a),
-        az előkészítéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)
-        a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
-        a Támogató által delegált filmszakmai és pénzügyi ellenőr díja (a megítélt támogatási összeg 2%-a),  

8.3.    Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel, -        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.  

 

IX.      A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

9.1.    A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklet határozza meg.

9.2.    A nyertes pályázó projekttársaság létrehozására köteles legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig, kivéve ha a pályázó projekttársaság, amelyről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell. A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

-        a pályázó filmelőállító társaság,
-        a pályázó filmelőállító társaságban közvetlen vagy közvetett módon többségi tulajdonrésszel rendelkező természetes személy(ek), vagy az általuk alapított gazdasági társaság,
-        a támogatott filmalkotás producere, Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.   A filmalkotás vezető producere egyben a projekttársaság ügyvezetője is.  

Projekttársaság hiányában a támogatási szerződés nem köthető meg és támogatás nem folyósítható.  

9.3.    A Filmszakmai Döntőbizottság – a pályázó kérelme alapján - a támogatásról szóló döntésében mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól, amennyiben a támogatási összeg és a költségvetés mértékét figyelembe véve a projekttársaság létrehozatala a pályázó számára aránytalan nehézséggel járna.  

9.4.    A támogatott a támogatási szerződésben meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni.  

9.5.    A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.  

9.6.   A filmgyártás-előkészítés során a Támogatott különösen az alábbi dokumentumok létrehozatalára köteles:

a)     gyártási terv
b)     költségvetés
c)     szereposztás
d)     helyszínlista
e)     vizuális koncepció  

9.7.   A filmgyártás előkészítési támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével elszámolt, és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,
b) a finanszírozás szerkezete teljes, alkotói és produceri szempontból a terv gyártásra kész,
c) a gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és a finanszírozási terv elkészült és az azt alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak,
d) a támogatott által benyújtott szakmai beszámolót a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta.  

9.8.    A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet gyártás-előkészítési támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.  

X.       A folyósítás részletei  

10.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

-        a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90 %,
-        az elszámolást követően 10%.  

10.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fzetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

 

XI.        A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

11.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

11.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

 

XII.       A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

12.1.    A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

12.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

12.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

 

XIII.     Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

 

XIV.      Egyéb rendelkezések  

14.1     Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.  

14.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

14.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html

14.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.

       

1. melléklet  

Filmfesztiválok, filmes események referenciához    

Játékfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Golden Globe
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA    

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs Festival
DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel
Nyon (Visions du Réel)
Silver Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA    

Animációs filmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Cartoon d’Or
Annecy International Animated Film Festival
Hiroshima International Animation Festival
Ottawa Film Festival
Cinanima (Portugália)
Animafest (Horvátország)    

2. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

 

A pályázat benyújtása elektronikusan, az online regisztrációs adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok (cégszerűen) aláírt változatának regisztrációs felületre történő feltöltésével történik.

1.               amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;
2.               nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata;
3.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
4.               nyilatkozat a referenciáról (a Támogató honlapjáról letölthető), szakmai életrajz, és szükség esetén megállapodás a producer és a pályázó között, produceri referencia hitelt érdemlő igazolása;
5.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
6.               forgatókönyv és szinopszis (új pályázat esetén); animációs film esetén vizuális tervvel kiegészítve;
7.               gyártás-előkészítési költségvetési terv és finanszírozási terv;
8.               megvalósítási ütemterv;
9.               amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés (amennyiben azok a forgatókönyv fejlesztési szakaszban nem kerültek hiánytalanul benyújtásra);
10.            dokumentumok, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a pályázott összeg kivételével az összes egyéb forrás rendelkezésre áll;
11.            a mozgóképszakmai hatóságnak a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
12.            a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok.  

 

  A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.         aláírási címpéldány másolata;
2.         adatváltozás esetén, ha a pályázó szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  
3.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
4.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
5.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
6.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan;
7.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
8.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
9.         a projekttársaság és a pályázó közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;
10.       a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott filmgyártás-előkészítési költségvetés (Movie Magic formátumban), valamint finanszírozási terv;
11.       producer által aláírt ütemterv;
12        a mozgóképszakmai hatóságnak a projekttársaság nyilvántartásba vételéről szóló jogerős határozatának másolata.