Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások terjesztésének támogatására

 

Hatályos 2022. február 1-től

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) filmterjesztésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.   A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.        A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

1.1.     Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.  

1.2.     A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II.       A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.    A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.  

2.2.   A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

III.       A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.     Pályázatot nyújthatnak be a Támogató által filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmterjesztői, a jelen pályázati kiírás VII. fejezetében megjelölt 1. kategória esetében a filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmelőállítói is.  

3.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

 

IV.        A pályázat tartalmi és formai követelményei  

A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.    

Tesztvetítés szervezése esetén a marketing tervben ennek leírása is szükséges. A tesztvetítés szervezésére vonatkozóan a Támogató módszertani ajánlást bocsát a támogatottak rendelkezésére. Amennyiben a tesztvetítést a filmelőállító a filmszínházban bemutatandó filmalkotások értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatásának terhére megvalósította, jelen pályázati kiírás alapján tesztvetítés nem szervezhető.

 

V.       A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

 

VI.     Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.   A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.    A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:  

a)     a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
b)     a megcélzott közönség (célcsoport, becsült nézőszám) reális felmérése,
c)     benyújtott marketing és forgalmazási koncepció szakmai tartalma  

6.3.    A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VII.      A maximális támogatási intenzitás mértéke  

7.1.      Támogató a becsült nézőszámok alapján a filmalkotásokat forgalmazási kategóriákba sorolja, a támogatási intenzitás meghatározása ezen kategóriákon alapul. A pályázók legalább a táblázatban megjelölt önrész biztosítására kötelesek azzal, hogy a támogatás összegének az elszámolható költséghez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában a filmgyártásra megállapított támogatási arányt.

  Becsült nézőszám Filmintézet által adható támogatás maximális összege Pályázó önrésze
1. 10 000 alatt 6 000 000 Ft  -
2. 10 000 - 25 000 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft
3. 25 001 - 75 000 20 000 000 Ft 4 000 000 Ft
4. 75 001 - 125 000 30 000 000 Ft  6 000 000 Ft
5. 125 000 felett egyedi* egyedi*

 

*Annak a filmalkotásnak, amelynek a magyarországi filmforgalmazásból származó becsült nézőszáma meghaladja a 125 ezer nézőt, a Filmintézet egyedi forgalmazási támogatást nyújthat. Ebben az esetben Filmterjesztő önrésze is egyedi megállapodás tárgya.

A becsült nézőszámokat a pályázó a pályázat beadásakor határozza meg, a Támogató a pályázat elbírálása során a pályázó által meghatározott nézőszámoktól eltérhet.

7.2.    A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

VIII.    A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

8.1.      A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.  

8.2.    Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):  

-        hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége,
-        feliratozás, szinkronizálás, fordítás költsége,
-        hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége,
-        díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja,
-        alkotók szállás- és utazási költsége,
-        reklám-, PR- és marketing költség (ideértve a tesztvetítés költségeit is),
-        kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége,
-        Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a),
-        a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)  

8.3.    Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
-        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.  

 

IX.     A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

9.1.      A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.

9.2.      A marketing és forgalmazási koncepció kialakítása és végrehajtása során a filmelőállító és a filmterjesztő folyamatosan köteles együttműködni és egyeztetni a Támogatóval és az általa kijelölt marketing szakértővel. Az együttműködés részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.

9.3.      Utófinanszírozás esetében az elkülönített bankszámla fenntartására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó.  

9.4.      Előfinanszírozás esetében a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.    

9.5.      A filmterjesztési támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,

b) tesztvetítés szervezése esetében a tesztvetítés a Támogató által rendelkezésre bocsátott módszertani ajánlás szerint megvalósult,

c) a film a forgalmazási tervnek megfelelően bemutatásra került.  

9.6.      A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmterjesztési támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.      

 

X.        A folyósítás részletei  

10.1.    A VII. pontban meghatározott kategóriák közül az 1. kategória esetében:

-        a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90%,
-        az elszámolást követően 10%.  

10.2.    A VII. pontban meghatározott kategóriák közül a 2-5. kategória esetében a Támogató a támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, utófinanszírozással nyújtja.  

10.3.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

 

XI.        A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

11.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

11.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

 

XII.         A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

12.1.    A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

12.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

12.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

 

XIII.      Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

 

XIV.     Egyéb rendelkezések  

14.1.    Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.  

14.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

14.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html

14.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.        

 

1. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

A pályázat benyújtása elektronikusan, az online regisztrációs adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok (cégszerűen) aláírt változatának regisztrációs felületre történő feltöltésével történik.

1.               amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;
2.               nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata;
3.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
4.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
5.               marketing és forgalmazási terv;
6.               filmterjesztővel kötött szerződés vagy előszerződés;
7.               költségvetési és finanszírozási terv;
8.               a mozgóképszakmai hatóságnak a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
9.               a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok.    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.         adatváltozás esetén, ha a pályázó szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  
2.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
3.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
4.         előfinanszírozás esetében a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
5.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás nyújtása előfinanszírozással történik;
6.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
7.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
8.         a filmterjesztési pályázat során benyújtott dokumentáció (az időközben módosított dokumentumok végleges formában);
9.         Végleges háromoldalú forgalmazási szerződés.