Egyedi pályázati kiírás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült filmalkotások filmgyártási támogatására (2019-2020)

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Filmintézet) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mktv.) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel.

A Filmintézet az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, dokumentumfilmek és animációs filmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM 2019 nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I. A pályázók

1.1 A pályázók az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására az 1.2 pont szerint alapított projekttársaságok lehetnek, amennyiben a projekttársaságot a Nemzeti Filmiroda mozgóképszakmai szervezetként nyilvántartásba vette. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek esetében a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól. 

1.2 A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

 • a pályázó rendező,
 • a filmalkotás producere(i),
 • a producer többségi tulajdonában álló gazdasági társasága 

1.3 Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4 Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. A pályázók esetében a Filmintézet Támogatási Szabályzatában meghatározott produceri referencia-feltételek nem alkalmazandók, azonban indokolt esetben a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló határozatában kötelezővé teheti a filmalkotás gyártása során megfelelő referenciával rendelkező producer bevonását.  

II. A pályázat benyújtása

Legkésőbb 2020. november 30. éjfélig folyamatosan (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Támogatott a forgatókönyv végleges változatát 2020. október 31. napjáig a Támogató részére leadja.

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmintézet honlapján elérhető. 

3.2 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmintézet székhelyére (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) postán megküldeni. A pályázat benyújtásának időpontja az online dokumentáció leadásának időpontja.

3.3 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV. A támogatás összege, a filmgyártás költségvetése

4.1 A filmgyártási támogatás összege:

 • játékfilm elkészítésére 67.000.000,- Ft,
 • dokumentumfilm elkészítésére 24.000.000,- Ft,

Tekintettel arra, hogy a megvalósuló filmek alacsony költségvetésűek, a támogatási intenzitás tekintetében az Mktv. 13. § (2) bekezdése az irányadó.

4.2 A Filmintézet a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz igazodva, valamennyi körülmény figyelembevételével állapítja meg.

4.3 Amennyiben a pályázó filmértékesítést elősegítő marketing tevékenységre vonatkozó támogatást nem kíván igénybe venni, a költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, a teljes költségvetés 2%-áig, de legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

 • előzetes vágása
 • produkciós fotós költsége
 • produkciós sajtós (PR szakember)
 • werkfilm

4.4 A produkció gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a produkció keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.

4.5 A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek az Mktv. szerinti közvetett támogatást figyelembe venni.

4.6 A kedvezményezettnek lehetősége van koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó). A koprodukciós hozzájárulások támogatási szerződés megkötését követően történő bevonása esetén a támogatott módosított költségvetéssel és finanszírozási tervvel, valamint a vonatkozó koprodukciós szerződések benyújtásával kérelmezi a támogatási szerződés módosítását a Filmszakmai Döntőbizottságtól.    

V. Döntés a támogatásról

5.1 A Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága a támogatásra vonatkozó döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében, soron kívül hozza meg a legközelebbi ülésén.

VI. A támogatási szerződés

6.1 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a forgatókönyv fejlesztésének a befejezését a forgatókönyv fejlesztési igazgató igazolja.

6.2 A támogatási szerződést a Filmintézet a kedvezményezettekkel (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg. Ha a támogatási szerződés megkötésére a fenti határidőben, a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag nem kerül sor, és a kedvezményezett mulasztása a Filmintézet megítélése szerint méltányolható okból származik, a Filmintézet a szerződéskötésre megállapított határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja.

6.3 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

6.4  A támogatottak kötelesek legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Filmintézet. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza. Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a támogatottak legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkeznek, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesítik. 

VII. Filmgyártási szakasz

7.1 A filmalkotás első vágott változata bemutatásának határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 5 hónap, a „0” kópia, vagy DCP elkészítésének határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 12 hónap. Ezen kötelezettségek alól a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázót a filmgyártási támogatásról szóló döntésben, az érintett filmalkotás gyártásának körülményeire tekintettel mentesítheti. 

7.2 A Filmintézet marketing szakemberei konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a filmalkotás gyártása során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

7.3 A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmintézet jogosult, amelyről a Filmintézet és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmintézet, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre.

VIII. Egyéb rendelkezések 

A Filmintézet Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmintézet Támogatási Szabályzata és az Mktv. rendelkezései alkalmazandók.  

Mellékletek

I. A pályázat mellékletei

 1. online regisztrációs adatlap (elérhető a Filmintézet honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 2. forgatókönyv és szinopszis;
 3. a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be);
 4. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmintézet honlapjáról letölthető):
 5. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott határozat másolata (amennyiben forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be);
 6. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
 7. gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv, valamint az azt alátámasztó dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok, önrész igazolása);
 8. koprodukció esetén aláírt koprodukciós (elő)szerződés másolata;
 9. rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés;
 10. megvalósítási ütemterv;
 11. vezető munkatársak és főszereplők listája;
 12. rendezői koncepció;
 13. produceri koncepció;
 14. a jogokra vonatkozó szerződések, opciós szerződés, forgatókönyvírói szerződés;
 15. CD melléklet (a teljes pályázati dokumentáció CD-n vagy egyéb adathordozón)

II. A támogatási szerződés mellékletei

 1. 30 napnál nem régebbi hiteles eredeti cégkivonat;
 2. a képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya;
 3. az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (amennyiben a Köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel az adózó);
 4. a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
 5. komplex szerződéskötési nyilatkozat;
 6. Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható;
 7. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan;
 8. a filmgyártásban részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció előszerződést tartalmazott;
 9. amennyiben a pályázatot nem a projekttársaság nyújtotta be, a projekttársaság és a filmgyártási támogatás kedvezményezettje közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;
 10. amennyiben a Támogatott biztosít önrészt, úgy a saját forrás/önrész igazolása (pl. eredeti szerződések, bankszámla kivonat másolat, mely tartalmazza az ügyvezető önrészre vonatkozó nyilatkozatát stb.);
 11. filmelőállító, producer és rendező (külföldi koprodukciós partner) által aláírt cash-flow terv;
 12. producer által aláírt gyártási terv és ütemterv;
 13. amennyiben a közvetett támogatást a Filmintézet letéti számlájáról szeretné igénybe venni, erre vonatkozó nyilatkozat (a sablon a Filmintézet honlapjáról letölthető);
 14. részletes stáblista, részletes szereplő lista (producer aláírásával ellátva);
 15. a forgatókönyv fejlesztési igazgató igazolása a forgatókönyv fejlesztésének a befejezéséről;
 16. a Támogatott által kötött biztosítási szerződés, melynek társkedvezményezettje a támogatás erejéig a Támogató (első támogatási részlet feltétele).