Egyedi pályázati kiírás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült filmalkotások pótlólagos filmgyártási támogatására

 

- Hatályos 2022. június 1-ig -

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Filmintézet) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mktv.) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázat célja az INKUBÁTOR PROGRAMBAN készülő filmalkotások filmforgatásain a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos védekezéssel összefüggésben felmerülő, valamint az ehhez kapcsolódó közvetett többletköltségek támogatása.

I. A pályázók

A pályázók az INKUBÁTOR PROGRAM filmgyártási támogatásban részesült nyertes projektjeinek filmelőállítói lehetnek.

II. A pályázat benyújtása

Folyamatosan, legkésőbb az érintett filmalkotás forgatásának utolsó napjáig.

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pótlólagos filmgyártási támogatásra vonatkozó kérelmet a pályázók e-mail útján nyújthatják be a hommer.tunde@nfi.hu e-mail címre.

3.2 Kötelező mellékletek:

-          pótlólagos támogatásra vonatkozó indokolt kérelem;
-          módosított költségvetés;
-          módosított finanszírozási terv;
-          nyilatkozat a pályázó részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3.3       A Filmintézet Pályázati Adminisztrációja szükség szerint, határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót.

IV. A támogatás összege

4.1 A pótlólagos filmgyártási támogatás igényelhető összege:  

legfeljebb 8.000.000,- Ft,

Különös méltánylást érdemlő esetben a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázó kérelme alapján magasabb összegű támogatást is megítélhet. A támogatás összegének megállapítása során a Filmszakmai Döntőbizottságnak figyelemmel kell lennie az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltakra.

4.2 A jelen pályázati kiírás szerinti pótlólagos támogatás nem érinti a támogatási szerződések szerinti, a Filmintézet és a támogatott filmelőállító közötti bevételmegosztást. 

V. Döntés a támogatásról

A Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága a támogatásra vonatkozó döntését a hiánytalan dokumentáció benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében hozza meg a legközelebbi ülésén.

VI. Egyéb rendelkezések 

A jelen pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A pályázónak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A pályázó kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

A benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a Filmintézet Támogatási Szabályzata és az Mktv. rendelkezései alkalmazandók.