Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatására

 
Hatályos 2021. november 4.-től 2022. január 31-ig.

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) értékesítését elősegítő marketing tevékenységének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.  

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.         A rendelkezésre álló forrás megnevezése

1.1.     Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

1.2.     A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II.     A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1.      A pályázatok 2020. december 22. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók, a marketing tevékenységgel érintett filmalkotás vonatkozásában legkorábban e filmalkotáshoz kapcsolódó filmgyártási pályázat benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb a filmforgatás első napjáig.  

2.2.      A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

III.        A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1.      Pályázatot nyújthatnak be a közvetlen filmgyártási támogatásra is pályázó filmalkotás filmelőállítói (amennyiben a filmgyártási támogatást projekttársaság veszi igénybe, a projekttársaság).  

3.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

IV.        A pályázat tartalmi és formai követelményei  

4.1.  A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.  

4.2. A támogatási cél megvalósításában közreműködő marketing szakemberrel szemben támasztott szakmai követelmények:

4.2.1. Mozgóképiparban vagy kereskedelmi lineáris médiaszolgáltatónál vagy lekérhető médiaszolgáltatónál szerzett marketing- és/vagy forgalmazás- és/vagy PR- és/vagy social media tapasztalat és referencia az alábbiak szerint:

-          a legfontosabb gyakorlati tapasztalatok (pl. kreatív tervek, stratégia vázlata) vázlatos bemutatása egy legfeljebb 3 diát tartalmazó prezentációban;
-          a marketingszakember munkáját legalább az egyik bemutatott projektben ismerő, leinformálható referenciaszemély kapcsolattartási adatainak megadása.

4.2.2.   A marketingszakember jogállása

a)        reklám-, média-, PR ügynökség
b)        egyéni kommunikációs szakember
c)         mozifilm forgalmazó cég a) és c) pont esetén a cégen belül egy szakember kijelölése szükséges, aki a marketingtervet készíti és megvalósításáért felelős lesz.

4.2.3.   A prezentáció és a referenciák alapján a pályázat döntés-előkészítési szakaszában a Támogató Marketing és Kommunikációs igazgatósága dönt a marketingszakember elfogadásáról.  

V.       A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI.      Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

6.1.    A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

6.2.      A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:  

a)     marketingmunka szakmai minősége, a marketingterv megalapozottsága;
b)     célközönség kiválasztása, felmérése, elérésére javasolt kommunikációs eszközök bemutatása;
c)     kreatív briefek minősége.  

6.3.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VII.       Az elnyerhető támogatás mértékének felső határa  

7.1.      Filmalkotásonként legfeljebb 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.  

7.2.      A filmalkotás egyedi sajátosságaira tekintettel a pályázatban magasabb összeg is megjelölhető, melynek indokoltságáról a Filmszakmai Döntőbizottság dönt.  

VIII.       A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.      A támogatás összegének az elszámolható költségekhez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában meghatározott támogatási arányokat. Azaz a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység olyan arányban támogatható, amilyen arányban az Mktv. szerint a filmalkotás gyártása is támogatható.

8.2.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni. 

IX.      A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.     A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.  

9.2.      Elszámolható költségek (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):
-   reklám-, PR- és marketing költség, ideértve különösen:

·       PR-kommunikáció
·       social media szerkesztés
·       kreatív anyagok fejlesztése, tervezése és gyártása (pl. plakát, trailer, social media kreatívok), beleértve grafikust, fotózást, filmezést
·       werk fotó és film
·       nem hagyományos / gerilla marketing eszközök
·       reklámajándék
·       social media hirdetésvásárlás
·       influencer marketing
·       márkázott cikk / natív tartalom

-        egyéb működési költségek (pl. banki, könyvelési költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el)  

9.3.      Hagyományos médiavásárlás (pl. TV, online, közterület, beltéri, nyomtatott stb. felületek) nem számolható el.  

9.4.      A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása esetén a filmgyártási támogatás terhére az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése alapján gyártáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaköltségek nem számolhatók el. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása nem képezheti közvetett támogatás alapját.  

X.   A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.    A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.  

10.2.    A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,
b) a támogatott a marketing koncepciót elkészítette és a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagokat Támogató részére leadta.

A marketing anyagok esetében a támogatottnak rendelkeznie kell azok területi, időbeli és felhasználási módbeli korlátozástól mentes felhasználási jogaival.      

XI.       A folyósítás részletei  

11.1     A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

-          a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 50 %,
-          a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagok leadását követően 40%
-          az elszámolást követően 10%.  

11.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

XII.       A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XIII.    A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.   A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  


XIV.  Felvilágosítás lehetősége
 

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  


XV.     Egyéb rendelkezések
 

15.1.    Jelen pályázati kiírás 2020. december 22. napjától visszavonásig érvényes.  

15.2.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.3.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

15.4.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.        

     

1. melléklet

A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok    

1.               online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Támogató honlapjáról);
2.               a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben Támogatónál nem áll rendelkezésre);
3.               komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról egyben letölthető):
4.               a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;
5.               költségvetés (a Támogató által közzétett követelményrendszer alapján);
6.               finanszírozási terv, valamint önrész esetén finanszírozást alátámasztó dokumentumok;
7.               részletes marketing terv (a Támogató által közzétett követelményrendszer alapján);
8.               megbízási szerződés a marketing tevékenységért felelős szakemberrel, vagy marketing ügynökséggel, valamint a 4.2 pontban foglaltak igazolása;
9.               amennyiben a filmgyártási pályázathoz nem került benyújtásra, a mozgóképszakmai hatóságnak a támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (besorolás) és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata;
10.            a pályázat szempontjából releváns egyéb dokumentumok.    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.         a pályázathoz benyújtott dokumentumok közül a 2. pontban meghatározott dokumentum eredeti példánya;
2.         amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
3.         iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
4.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
5.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;
6.         komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
7.         saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);
8.         a pályázat során benyújtott dokumentáció (az időközben módosított dokumentumok végleges formában);