Egyedi pályázati kiírás filmművészeti képzést folytató állami egyetemek vizsgafilmjeinek elkészítésére (2020)

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: NFI) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mktv.) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a filmművészeti képzést folytató állami egyetemek vizsgafilmjei elkészítésének támogatásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

I.  Támogatási cél  

A pályázat célja az állami felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók vizsgafilmjei, vizsgafeladatai elkészítésének támogatása. A tárgyévben elkészítendő vizsgafilmek, vizsgafeladatok intézményenként egy pályázatban nyújtandók be, indokolt esetben egy intézmény több külön pályázatot is benyújthat. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Diplomafilmek elkészítésének támogatására jelen pályázati kiírás szerint pályázat nem nyújtható be.  

II.    A pályázók  

Filmművészeti és televízió szakos hallgatókat nappali tagozaton képző állami egyetemek.  

III.  A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje: 2020. augusztus 31. (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

IV.  A pályázat benyújtásának módja

A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles (Adatlap megnevezése: Eseti-Diplomafilm/Vizsgafilm), amely az NFI honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja.  

Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben (cégszerűen) aláírva, az egyes oldalakat szignálva, a kötelező mellékletekkel együtt (teljes pályázati dokumentáció) köteles egy eredeti példányban, nyomtatott formában és CD-n (dokumentumokként szkennelve pdf formátumban, egy példányban) benyújtani.  

V.    Elszámolható költségek  

A támogatásról szóló döntés napjától a megvalósított filmalkotások (vizsgafeladatok) Támogató részére történő leadásának napjáig felmerült mindazon költségek, amelyek az NFI Támogatási Szabályzata szerint filmgyártás esetében elszámolhatóak, a támogatási intenzitás tekintetében a Támogatási Szabályzat rendelkezései az irányadók. A finanszírozási tervben a közvetlen filmgyártási költségek után igénybe vehető közvetett támogatást is tervezni kell.  

Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:            
Intézményenként 54 millió forint    

VI.  A pályázat mellékletei

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

1.  online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva  

2. 120 napnál nem régebbi, nyilvántartásba vételt igazoló okirat (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás)

3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),

4.   komplex pályázati nyilatkozat - vizsgafilmek,

5.   a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata, 

6.   a mozgóképszakmai hatóságnak a filmalkotásokkal (vizsgafeladatokkal) kapcsolatban a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata, (amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre, legkésőbb a támogatás folyósításáig benyújtható)

7.   gyártási költségvetési terv  a teljes pályázatra vonatkozóan (amennyiben rendelkezésre áll, filmenként is)

8.   finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések stb), 

9.  amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés, 

10.   pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv (amennyiben rendelkezésre áll), 

11.   pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,

12. amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről, 

13.   a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl: producer hallgatóval), kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok

14. a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések.

15.   szinopszis, valamint, ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv

16. a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen).  17.   a teljes pályázati dokumentáció CD-n/DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón mellékelve

VII.   Hiánypótlás, pályázatok elbírálása, támogatási szerződés megkötése, támogatás folyósítása, elszámolás

Az NFI a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el. Az egyes pályázatok külön-külön is elbírálhatók.   

A filmalkotások (vizsgafeladatok) NFI részére történő bemutatásának, valamint a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának a határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.   

VIII.  Záró rendelkezések

A benyújtott pályázatokra, az azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben az NFI Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

Adatkezelési tájékoztató: nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

A jelen pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a pályázók a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.

Budapest, 2020. július 23.