Eljárásrend mozgóképszakmai képzések támogatására

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés f) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt elvekkel összhangban mozgóképszakmai képzések közvetlen, vissza nem térítendő támogatására vonatkozó eljárást az alábbiak szerint határozza meg.

Az egyedi kérelmeket a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.          Támogatási célok  

1.1.      A Támogató céljának tekinti a filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a filmalkotás előállítása során felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzésének vagy fejlesztésének támogatását, annak érdekében, hogy magas színvonalú mozgóképszakmai képzés révén a Támogató tényleges szakmai ismeretekkel, hazai és nemzetközi viszonylatban is értékes jártassággal, számottevő elméleti és gyakorlati tapasztalattal bíró emberi erőforrást biztosítson a hazai filmipar számára. A képzés elkezdésével a képzésben résztvevő jogosulttá válik, hogy regisztráljon a www.filmesgyakornok.hu adatbázisában, ahol lehetősége lesz gyakorlatot szerezni a filmalkotások gyártása és utómunkája során.  

II.         A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

2.1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

2.2. A kérelmet benyújtó felnőttképzést, szakmai képzést folytató intézmények vagy felsőoktatási intézmények, és egyéb képzési helyek szintjén a pályázati felhívás alapján juttatott támogatás nem minősül az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben ezen képzési hely, csak a képzési szerződés szerinti oktatási feladat ellátása körében felmerült indokolt költségei elszámolására jogosult, és az esetleges gazdasági előnyt egyébként továbbadja a képzésben résztvevőnek.   A képzésben résztvevő magánszemélyek szintjén a jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, tekintettel arra, hogy ezen magánszemélyek nem tekintendők vállalkozásnak az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában.  

Amennyiben a képzésben résztvevő magánszemély nevében a képzési szerződést vállalkozás köti meg, abban az esetben a támogatási intézkedés az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül és azzal kapcsolatban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 31. cikke szerinti képzési támogatás szabályai, továbbá jelen pályázati felhívás 5.2. pontjában foglaltak alkalmazandók.    

III.      Az egyedi kérelmek benyújtásának határideje, helye és módja  

3.1.      Az egyedi kérelmek 2021. február 15. napjától 2021. április 30. éjfélig folyamatosan benyújthatók. Az egyedi kérelmeket a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani, a képzés kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően indítható.  

Támogató az érdeklődők részére az egyedi kérelem benyújtását megelőzően, 2021. március 10. napján 10:00 órakor, online tájékoztatót tart. Részvételi szándékát ezen a linken tudja jelezni

3.2.      Az egyedi kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon egyedi kérelmet nem fogad be. Az egyedi kérelem benyújtásakor a kérelmező a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. Az egyedi kérelem benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. Az egyedi kérelmek mellékleteit a kérelmező az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A kérelmezők képzésenként külön kötelesek az egyedi kérelmeiket benyújtani, az eljárásrend 2. számú mellékletének 1-5. pontjaiban megjelölt dokumentumokat elegendő egy egyedi kérelemhez csatolni, amennyiben egy kérelmező több képzésre nyújt be egyedi kérelmet.    

IV.        Az egyedi kérelmek benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

4.1.      Egyedi kérelmet mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett felnőttképzést, szakmai képzést folytató vagy felsőoktatási intézmények, és egyéb képzési helyek nyújthatnak be, amelyek jogosultak bármely, az eljárásrend 1. számú mellékletében meghatározott képzések folytatására.  

4.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

4.3.      A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkére vonatkozó további kizárási okokkal kapcsolatban a Támogatási Szabályzatban foglaltak az irányadók.  

V.         Az egyedi kérelmek tartalmi és formai követelményei  

5.1.      Az egyedi kérelemben részletesen bemutatandó a képzések finanszírozási hátterének rendelkezésre állása, a képzési program, tematika (óraszám, elméleti és gyakorlati órák bemutatása), az oktatók neve és szakmai tapasztalata, az oktatáshoz használandó segédanyagok, technológia, az igényelt támogatás mértéke és a támogatás felhasználásának módja. A támogatás összegét a kérelmező teljes egészében az egyedi kérelem tárgyát képező képzés IX. pontban felsorolt költségeire jogosult és köteles felhasználni. Mivel a támogatási cél végső kedvezményezettje a képzésben résztvevő/hallgató, a kérelmező a támogatás által a képzésben résztvevő hallgatóknak/résztvevőknek egységesen térítésmentes képzést vagy – az 5.2 pontban foglalt kivétellel - egyenlő mértékű térítési díj-kedvezményt köteles biztosítani. Az egyes képzések nem vonhatók össze, kivéve, ha a képzésekhez kapcsolódó elméleti órák közösen megtarthatók.

5.2.      Amennyiben a résztvevő nevében a képzési szerződést vállalkozás köti meg, legfeljebb 50% térítési díjkedvezmény biztosítható. Ebben az esetben a térítési díjkedvezmény a 651/2014/EU rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásnak minősül. Nem nyújtható térítési kedvezmény nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében).

5.3.      A felnőttképzésről  szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2/A.§ (2) bekezdés b) pontja alapján „Ha a felnőttképző - a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.” A támogatási szerződés megkötéséhez a képzési tevékenységhez kapcsolódó engedély benyújtása szükséges.  

5.4.      Az egyedi kérelmekhez csatolandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 2. számú melléklete határozza meg.    

VI.          A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VII.         Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

7.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kérelmezőt elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

7.2.      Az egyedi kérelmek elbírálásában az adott szakterületen jártas szakértők is közreműködnek. Nem lehet szakértő a kérelmező tulajdonosa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, a kérelmezővel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. 1. pont). A szakértők az egyedi kérelmeket szakmai szempontból értékelik. A szakértők személye a kérelmezők és támogatottak számára nem megismerhető.  

Az egyedi kérelmek elbírálása során a Filmintézet különösen az alábbiakat értékeli:

-       képzési program és tematika kidolgozottsága és tartalma,
-       tanárok megfelelősége és szakmai tapasztalata (elmúlt tíz évből szerzett korszerű filmes, szakmai és legalább kétéves tanítási gyakorlat),
-       képzés céljának megvalósulása (szakmai ismeretek, kompetenciák),
-       tervezett létszám (mennyire hatékony a képzés szempontjából),
-       képzés ütemezése, képzés időtartama, illetve a tervezett óraszám megfelelősége,
-       gyakorlat/elmélet aránya,
-       tárgyi feltételek biztosításának módja,
-       gyakorlat megfelelősége,
-       felvételi követelmény és eljárás,
-       vizsga követelmény és az eljárás megfelelősége,
-       szakmai angol képzés megfelelősége.

7.3.      A képzésekkel szemben támasztott követelmények

-       a támogatási szerződés megkötéséig a kérelmező rendelkezzen az 5.3 pont szerinti engedéllyel,
-       a kérelmező rendelkezzen a képzés személyi és tárgyi feltételeivel,
-       a képzési terv segíti az adott szakma elméleti és gyakorlati elsajátítását,
-       a képzés lehet meglévő képzés vagy készülhet speciálisan erre a támogatási célra,
-       felvételi követelmények, minőségbiztosítás, a vizsgafeladatok, vizsgakövetelmények és vizsgáztatás menetének részletes bemutatása,
-       tanórákra bontott részletes oktatási tematika és tanmenet, pontosan feltüntetve az elméleti és gyakorlati órákat, illetve feladatokat,
-       online megtartott órák esetében a részvétel igazolása jelenléti ívvel és képernyőfotóval,
-       megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező oktatók, vizsgáztatók biztosítása,
-       a megszerzett készségek alkalmazkodnak a mozgóképszakma jelenlegi és jövőbeli igényeihez,
-       a kérelmező szakmai angol nyelv oktatását is köteles biztosítani, ennek bemutatása,
-       a képzés 2021. október 1. és november 30. napja között elkezdődik,
-       a támogatás végső kedvezményezettjei a hallgatók/résztvevők, akiknek a kérelmező térítésmentes képzést vagy azonos mértékű térítési díjkedvezményt biztosít.
-       az egyedi kérelem alapján a Támogató intézményt nem támogat csak adott képzést, így intézmény fenntartási költségek (rezsi költségek) csak megfelelően alátámasztott dokumentumok alapján számolhatók el.
-       állami fenntartású támogatott intézmény esetében – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében
– a munkaviszonyban lévő oktatókkal, egyéb közreműködőkkel, a támogatott képzésben történő részvételre vonatkozóan külön megbízási szerződés megkötése szükséges.

7.4.      A Támogató döntésében meghatározza a támogatás összegét, a képzés tárgyát és óraszámát és az elvárt létszámot, valamint azon kötelező feltételeket, amelyek nem teljesülése esetén a támogatási döntés hatályát veszti, illetve a már megkötött támogatási szerződés felmondására adhatnak okot. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VIII.     A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.      A támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a lehet.  

8.2.      Amennyiben a résztvevő nevében a képzési szerződést vállalkozás köti meg, az 5.2. pont rendelkezései az irányadók a támogatási intenzitás vonatkozásában.  

8.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

IX.       A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.      A támogatás nyújtásáról szóló döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A kérelmező kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi az egyedi kérelem benyújtásának napjánál.  

9.2.      Elszámolható költségek:

a)    oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,
b)   a terem- és eszközbérleti díj,
c)    hang- és képfelvétel költsége,
d)   szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, reklám-, PR- és marketing költség,
e)    közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó adminisztrációs költségek, regisztrációs díjak, anyagok és fogyóeszközök, ide nem értve a pályázati anyag összeállításával, valamint a szerződéskötéshez szükséges módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket,
f)    elkülönített bankszámla díja.

9.3.      A támogatás terhére kizárólag olyan költség számolható el, amely anyagköltségnek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek minősül, illetve olyan bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, amelyek esetében a támogatott a kifizető. A bérköltség kizárólag a támogatási céllal összefüggésben számolható el.  

9.4.      Amennyiben a jelen pályázati felhívás 5.2. pontja szerinti állami támogatás nyújtására kerül sor, abban az esetben csak a 651/2014/EU rendelet 31. cikk (3) bekezdése szerinti költségek számolhatók el.  

X.         A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.    A nyertes kérelmezőkkel a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 2. számú melléklet határozza meg.

10.2     Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt résztvevői létszám a képzés indulásáig nem teljesül, a Támogató jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására azzal, hogy a támogatott a felmondás napjáig, a képzés előkészítésével felmerült, igazolt és a Támogató által elfogadott költségeit a támogatás első részletének terhére elszámolhatja.

10.3.    A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta.  

XI.        A folyósítás részletei  

11.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint nyújtja.  

XII.      A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen eljárásrendben meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XIII.     A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.    A kérelmező, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha az eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba az eljárásrendbe vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a kérelmezőre, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás a kepzes@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIV.       Felvilágosítás lehetősége  

Az eljárásrenddel és a benyújtott egyedi kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás a kepzes@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

XV.       Egyéb rendelkezések    

15.1.    Támogató jogosult az eljárásrend módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.2.    Amennyiben a jelen pályázati felhívás 5.2. pontja szerinti állami támogatás nyújtására kerül sor, az azzal kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók.  

15.3.    Az eljárásrenddel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol  

15.4.    Az eljárásrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.      

   

1. melléklet

Képzési területek    

 

Animációs producer

Az animációs filmproducer a rendezővel összhangban gondoz egy filmtervet az ötlettől a megvalósulásig, összeállítja a költségvetést, megtalálja a finanszírozást, levezényli a gyártást és egyengeti a film utóéletét. Feladata a filmforgalmazás, sajtó, merchandising/másodlagos termékek kitalálása, megvalósítása mellett a fesztiváloztatás is.  

Filmgyártási fegyvertechikus

Filmgyártási feladatoknál, filmgyártási célú lőfegyverek kezelése, karbantartása, biztonsági szempontú ellenőrzése, szállítása. A jelenetek kidolgozásában, beállításában a rendező segítése mellett a színészek betanítása is a fegyvertechnikus feladata. A munkabiztonsági szakemberrel (HSA) szoros együttműködésben dolgozik, és birtokában van a fegyvertartással kapcsolatos jogi ismereteknek.  

Produkciós pénzügyes

A produkciós könyvelő és a gyártó cég utasításai alapján a költségvetés szerinti költséghelyekre jegyzi, illetve gyűjti a felmerülő költségeket, ezzel egyúttal folyamatos költségfigyelést. Feladata kiterjed a céges könyvelő számára történő előkészítésre is, figyeli és ellenőrzi a számlák alaki és tartalmi megfelelősségét, ellenőrzi, hogy a számlakiállítás a szerződésben foglaltak szerint történik-e. A fentieken kívül segít a gyártásvezető és a producerek számára elkészíteni a cashflow tervet, folyamatosan kimutatásokat vezet a túlórákról, azok kifizetéséről, utazások esetén napidíjak és külföldi kiküldetések költségeiről, egyéb devizás kiadásokról. Begyűjti a bankkivonatokat, és előkészíti az utalandó tételeket, valamint gondoskodik a pénztáros számára a szükséges készpénz biztosításáról.  Bérmunka, koprodukciós film, valamint jelentősebb produkciók esetén nyilvántartást vezet az ÁFA visszaigénylés aktuális állapotáról, illetve szükség esetén a külföldi partnereknek költségjelentést készít az elkülönített bankszámla egyenlegének folyamatos figyelésével.  

Segédoperatőr (2nd Assistant Camera, (2nd AC))

A segédoperatőr feladata a kamera és objektívek előkészítése, pontos beállítása a napi felvételekre, az operatőr és a focus puller napi munkájának folyamatos segítése. A nagyértékű kamera, objektívek és tartozékok naprakész, üzemképes állapotának folyamatos ellenőrzése, esetleges cserék lebonyolítása mellett koordinálja a produkció és a kameracsapat közötti kommunikációt, munkát, kamera kölcsönző cégekkel való kapcsolattartást. Egyéb feladata: az egyes jelenetek beállításainak pontos dokumentálása (camera riport), kapcsolattartás a naplóvezetővel, csapó kezelése, színészek jelölése, kamera felszerelés mozgatása különböző helyszínek között.  

Utómunka hangasszisztens

A forgatás során rögzített hang véglegesre alakításában segíti a sound designer munkáját, zenei felvételeket, alákeveréseket végez. Elláthat a hangutómunka bármely területén asszisztensi feladatokat, IT munka, hangimport, soksáv menedzsment, projekt előkészítés, zörejszinkron és utószinkron előkészítés, SFX feladatok előkészítése, delivery és archiválási feladatok, stúdió berendezés, bontás, alapszintű hangvágási feladatok ellátása. Ismeri a filmhangkészítés és a zenefelvétel technológiáját, valamint alapvető eszközeit. Kezeli és karbantartja a szükséges berendezéseket, eszközöket.  

VFX szakember

A “VFX” rövidítés jelentése Visual Effects. Ezek alatt értjük mindazt, ami a film a képi világának teljessé tételéhez szükséges, de a forgatás során túl költséges, túl veszélyes vagy kivitelezhetetlen lenne rögzíteni. A VFX szakembereknek szakterületük és a jelenetekben elvégzendő munkafolyamatok szerint különböző feladataik vannak, és többnyire számítógépes animációs, grafikai, és vágó programok segítségével dolgoznak. Vannak, akik a forgatási kamerák mozgását rekonstruálják a digitális térben, mások 3 dimenziós elemeket építenek, modelleznek és anyagjellemzőkkel látják el azokat. Vannak, akik digitális teremtményeket mozgatnak, természeti jelenségeket, tüzeket, viharokat, háborgó tengert szimulálnak, megint mások ezeket az elemeket integrálják a forgatott anyagba, és mindezek valósághű megvalósításáért felelnek.  

Világosító

A világosító feladata a forgatási helyszínek világításának kivitelezése a fővilágosító és az operatőr irányítása alatt. Ebbe beletartozik a különböző lámpák felszerelése, működtetése és karbantartása, de a forgatási helyszín teljes elektromos ellátásának biztosítása is. A világosítók száma a produkció méretétől függ.  

Grip

A kameramozgató csoport vezetőjének irányítása alatt a kameramozgatók feladata a kamera elhelyezése és mozgatása. Ez különböző részfeladatokra oszlik, mint például az állványok összeszerelése, a darukezelés, a kameramozgató kocsi (más néven dolly/fahrtkocsi) működtetése. A feladatuk különösen fontos olyankor, amikor a kamerát valamilyen nem szokványos helyzetben, például egy magas állvány tetején kell működtetni. Az amerikai rendszerben a világosítás technikai kivitelezésében is részt vesznek.  

Rigging

A rigger feladata a díszletet és/vagy világítást tartó állványzat felépítése. Az alpinista rigger - megfelelő alpintechnikai vizsgák meglétével – a magaslati állványépítést végzi, míg a nem alpinista rigger kollégák az állványépítéshez szükséges elemeket rendszerezik, emelik/daruzzák fel a magasban dolgozók részére. A „földi” rigger kollégáknak elengedhetetlen a megfelelő munkagépek használatához szükséges jogosítvány.  

Videoasszisztens

A videoasszisztens feladata telepíteni és működtetni a forgatás során használt videós rendszert, mint rögzítők, mikrohullámú jelátjátszók, informatikai hálózati eszközök. A Video Assist rendszer továbbítja a kamerák analóg vagy digitális jelét monitorozás, rögzítés céljából olyan stábtagoknak mint a rendező, az operatőr, a naplóvezető és a producerek. A felvett nyersanyag visszajátszható a rendszer segítségével, ellenőrzés céljából. Esetenként a helyszíni vágás és a valós idejű VFX kompozitálás is a videotechnikus feladata.  

 

2. melléklet

Az egyedi kérelemhez elektronikusan csatolandó dokumentumok  

 

1.     online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése, amely a Támogató honlapján elérhető;

2.     a mozgóképszakmai hatóság által a kérelmező nyilvántartásba vételéről hozott határozata;

3.     a kérelmező képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány);

4.     komplex pályázati nyilatkozat (a megadott sablon szerint);

5.     a kérelmező rövid bemutatása (legfeljebb 3 oldal terjedelemben);

6.     költségvetési terv képzésenként (a megadott sablon szerint);

7.     finanszírozási terv képzésenként (a megadott sablon szerint);

8.     önrész igazolás (bankszámla kivonat vagy főkönyvi karton);

9.     megvalósítási ütemterv;

10.  a kérelmező képviselője aláírásával ellátott képzési program, részletes oktatási tanmenet és tematika, vizsgafeladatok, követelmények és vizsgáztatás menetének részletes tervezete, a képzéssel szemben támasztott követelmények (a megadott sablon szerint);

11.  a képzés ismérveit összesítő táblázat (a megadott sablon szerint);

12.  az oktatók szakmai önéletrajzai és velük kötött előszerződések, vagy szándéknyilatkozatok, (amennyiben egy oktató több képzésben vesz részt elegendő az önéletrajzát egyszer mellékelni);

13.  amennyiben szükséges eszköz- és helyszínbérleti szándéknyilatkozatok vagy előszerződések, valamint a felnőttképzési szerződés mintája, amely tartalmazza a Támogató által kért kötelező elemeket.  

A Támogató további iratok csatolását és adatokat kérhet a kérelmezőktől amennyiben az az egyedi kérelem elbírálásához szükséges.      

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK AZ EGYEDI KÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.     a kérelmező szervezet képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya;

2.     adatváltozás esetén, ha a kérelmező szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;
 
3.     amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;

4.     iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);

5.     a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);

6.     felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;

7.     komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);

8.     saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);

9.     az eljárásrend 5.3. pontja szerinti engedély, felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám;

10.  felnőttképzési szerződés minta;

11.  helyszínbérleti szerződés másolata;

12.  a tárgyi- és eszközfeltételekre vonatkozó szerződések másolata;

13.  oktatókkal kötött szerződések másolata.