Eljárásrend pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvények támogatására

 
Hatályos 2021. február 11-től 2022. január 31-ig.

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés g) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt elvekkel összhangban pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvények közvetlen, vissza nem térítendő támogatására vonatkozó eljárást az alábbiak szerint határozza meg.

Az egyedi kérelmeket a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

I.  Támogatási célok  

1.1.      A Támogató céljának tekinti a mozgóképes szakmák széles körben való megismertetését és ezáltal a hazai szakember-utánpótlás megteremtését. Törekvései között szerepel a mozgóképes szakma pályaorientációs tevékenységének megerősítése, a magyarországi filmipar adta lehetőségek megismertetése, amivel az érdeklődő pályakezdőket kívánja segíteni.  

Ennek egyik formája pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvények (napok, események, szakkörök stb.) megvalósításának támogatása minden Magyarországon működő középiskolában és felsőoktatási intézményben.  

1.2.      Támogató az 1.1. pont szerinti támogatásokat csekély összegű támogatásként, valamint az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

II.   A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

III.  Az egyedi kérelmek benyújtásának határideje, helye és módja  

3.1.      Az egyedi kérelmek 2021. február 11. napjától az eljárásrend visszavonásáig folyamatosan benyújthatók. Az egyedi kérelmeket a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani. Javasolt az egyedi kérelmet a megvalósítást megelőzően, minimum 3 hónappal benyújtani.  

3.2.      Az egyedi kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon egyedi kérelmet nem fogad be. Az egyedi kérelem benyújtásakor a kérelmező a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. Az egyedi kérelem benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. Az egyedi kérelmek mellékleteit a kérelmező az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére.  

IV.   Az egyedi kérelmek benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

4.1.      Egyedi kérelmet mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett középiskolák, felsőoktatási intézmények, egyéb jogi személyek nyújthatnak be.   

4.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

V.    Az egyedi kérelmek tartalmi és formai követelményei  

5.1.      Az egyedi kérelemben részletesen bemutatandó a pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvény finanszírozási hátterének rendelkezésre állása, a mozgóképszakmai rendezvény tervezett programja, a szakemberek neve és szakmai tapasztalata, a pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvényhez használandó segédanyagok, technológia, az igényelt támogatás mértéke és a támogatás felhasználásának módja. A támogatás összegét a kérelmező teljes egészében az egyedi kérelem tárgyát képező mozgóképszakmai rendezvény IX. pontban felsorolt költségeire jogosult és köteles felhasználni.

5.2.      A pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvényekkel szemben támasztott követelmények:

a)     iskolai szervezésű pályaorientációs mozgóképszakmai rendezvény megtartása iskolákban (pl. nyílt nap / már meglévő pályaorientációs nap keretében vagy önálló program, szakkör stb.);
b)     iskolai szervezésű, de külső helyszínen megtartott mozgóképszakmai rendezvény (produkciós iroda, műhely-, stúdió-, jelmeztár-, raktárlátogatás);
c)     az iskolán kívüli szakemberek bevonásával szervezett tevékenység az iskolán belül vagy kívül.

5.3.      A mozgóképszakmai rendezvény felépítése, kidolgozása:

a)     a mozgóképszakmai rendezvény célja, a pályaorientáció fontossága;
b)     a mozgóképipar lehetőségeinek bemutatása, sokszínűségének hangsúlyozása;
c)     határterületek és a szakmák közötti átjárhatóságok bemutatása;
d)     gyakorlati foglalkozás / workshop / bemutató nap / stúdiólátogatás / szakkör szervezése az intézmény szempontjából releváns szakma / szakmák köré.  

A Támogató biztosítja a mozgóképszakmai rendezvény sikeres megszervezését segítő szakmai konzultációt (pl. szakemberek ajánlása, Támogató képzési tevékenységének bemutatása).  

A Támogató a Pályázónak kérésre elektronikus úton ajánlási listát küld a választott szakmá(k)ban jártas szakemberek nevével és elérhetőségével. A Pályázónak nem kötelező az ajánlási listából szakterületet és szakembert választania, a lista csupán segítségül szolgálhat.  

5.4.      Az egyedi kérelmekhez csatolandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 1. számú melléklete határozza meg.  

VI.    A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VII.   Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

7.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan dokumentáció benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kérelmezőt elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

Az egyedi kérelmek elbírálása során a Támogató különösen az alábbiakat értékeli:

·       mozgóképszakmai rendezvény programjának kidolgozottsága
·       felsorolt szakemberek / előadók megfelelősége, szakmai tapasztalata
·       a program céljának megvalósulása
·       a program ütemezése
·       tárgyi feltételek biztosítottsága
·       utókövetés biztosítottsága  

7.2.      A Támogató döntésében meghatározza a támogatás összegét, a mozgóképszakmai rendezvény tárgyát, valamint azon kötelező feltételeket, amelyek nem teljesülése esetén a támogatási döntés hatályát veszti, illetve a már megkötött támogatási szerződés felmondására adhatnak okot. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VIII.   A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.      A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján mozgóképszakmai rendezvényszervezés esetében a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a lehet.  

8.2.      Csekély összegű támogatás esetében a támogatási intenzitás 100% lehet azzal, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.  

8.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

IX.     A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.      A támogatás nyújtásáról szóló döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A kérelmező kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi az egyedi kérelem benyújtásának napjánál.  

9.2.      Elszámolható költségek tekintetében az EMMI rendelet az irányadó.  

9.3.      A támogatás terhére kizárólag olyan költség számolható el, amely anyagköltségnek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek minősül, illetve olyan bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, amelyek esetében a támogatott a kifizető.  

9.4.      Elszámolható költségek

1.     előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a mozgóképszakmai rendezvényhez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,
2.     a terem- és eszközbérleti díj,
3.     hang- és képfelvétel költsége,
4.     szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, a rendezvényhez kapcsolódó reklám-, PR- és marketing költség,
5.     rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő, könyvelő megbízási díja és járuléka,
6.     egyéb, a mozgóképszakmai rendezvényszervezéssel kapcsolatos működési költség  

X.   A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.    A nyertes kérelmezőkkel a Támogató mozgóképszakmai rendezvényenként külön támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 1. számú melléklet határozza meg.  

10.2.    A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta.  

XI.  A folyósítás részletei  

11.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

-          a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90%,
-          az elszámolást követően 10%.  

11.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.  

XII.  A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen eljárásrendben meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XIII.  A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.    A kérelmező, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha az eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba az eljárásrendbe vagy a támogatási szerződésbe ütközik.  

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a kérelmezőre, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az kepzes@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIV.   Felvilágosítás lehetősége  

Az eljárásrenddel és a benyújtott egyedi kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás az kepzes@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

XV.   Egyéb rendelkezések  

15.1.    A jelen eljárásrend alapján nyújtott bizonyos támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]  

15.2.    Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.  

15.3.    Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.  

15.4.    Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  

15.5.    A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

15.6.    A kérelmezőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  

15.7.    A kérelmező kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.  

15.8.    A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.  

15.9.    Jelen eljárásrend 2021. február 11. napjától visszavonásig érvényes.  

15.10.  Támogató jogosult az eljárásrend módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.11.  Az eljárásrenddel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol  

15.12.  Az eljárásrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.          

 

1. melléklet

Az egyedi kérelemhez elektronikusan csatolandó dokumentumok  

 

1.   online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése, amely a Támogató honlapján elérhető;

2.   egyedi kérelem leírása, a kérelmező rövid bemutatása (legfeljebb 3 oldal terjedelemben), szakmai program;

3.   a képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata;

4.     komplex pályázati nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető)

5.     költségvetés és finanszírozási terv (rendezvényeként);

6.     önrész esetén a finanszírozást alátámasztó dokumentumok;

7.     a mozgóképszakmai hatóság által a kérelmező szervezet nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata, ahol a törvény előírja;

8.     amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, nyilatkozat arról, hogy az igényelt támogatás a kérelmezőnek bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen tárgyévben és az előző kettő pénzügyi év vonatkozásában odaítélt támogatással együtt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget (3. számú melléklet);

9.     az előadók / szakemberek szakmai önéletrajzai és velük kötött előszerződések, vagy szándéknyilatkozatok másolata;

10.  amennyiben szükséges eszköz- és/vagy helyszínbérleti szándéknyilatkozatok vagy előszerződések másolata.  

A Támogató további iratok csatolását és adatokat kérhet a kérelmezőktől amennyiben az az egyedi kérelem elbírálásához szükséges.    

 

A támogatási szerződés megkötésekor eredetiben csatolandó iratok

(NEM AZONOSAK AZ EGYEDI KÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)  

1.     a kérelmező szervezet képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya;

2.     adatváltozás esetén, ha a kérelmező szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;  

3.     amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”

4.     iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);

5.     a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)

6.     felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;

7.     komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);

8.     saját forrás/önrész igazolása (önrész esetén);

9.     előadókkal / szakemberekkel kötött szerződések másolata;

10.  helyszín- és/vagy eszközbérleti szerződés másolata, amennyiben az egyedi kérelem benyújtása során be lett adva erre vonatkozó szándéknyilatkozat vagy előszerződés.

 

2. melléklet:

De minimis nyilatkozat

(Alább a mintadokumentumoknál!)