Felhívás a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. történelmi játékfilmterv programjában való részvételre

 
A történelmi filmek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezet fenntartásában és az audiovizuális ismeretterjesztésben. E célokat szem előtt tartva a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Filmalap) Történelmi Játékfilmterv Programot (továbbiakban: Program) hirdet. (2018. augusztus 15.)

I. A PROGRAM CÉLJA  

A Filmalap olyan egész estés (min. 70 perces) játékfilmekre vonatkozó – legalább 3 (három), de legfeljebb 5 (öt) oldal terjedelmű –treatmenteket* vár, melyek a nagyközönség számára befogadhatóan idézik meg a magyar történelem eseményeit, sorsfordító pillanatait és alakjait. A történelemkönyvekből ismert események és személyek mellett érdekesek lehetnek a nagyközönség által kevésbé vagy egyáltalán nem ismert hősök és történetek is, továbbá olyan helyzetek, ahol a kitalált főszereplők sorsának hátterében jelenik meg a valóságos történelmi folyamat, vagy annak egy-egy meghatározó részlete. Az elbírálás során fontos szempont lesz, hogy a történet átélhető és érvényes üzenetet fogalmazzon meg a közönség számára. Fontosnak tartjuk, hogy a főhős drámai történetében egy közösség, vagy a magyar történelem legfontosabb eseményei, kérdései tükröződjenek.

 

II. JELENTKEZŐK

A Programban nagykorú, cselekvőképes magyar vagy EGT állampolgársággal rendelkező természetes személyek vehetnek részt. A részvételnek nem feltétele a filmes képzettség vagy tapasztalat, mindazonáltal olyan személyek jelentkezését várjuk, akik tehetséget éreznek magukban arra, hogy egy magyar történelmi vonatkozású történetet hozzanak létre, mely a magyar mozinézőket és a nemzetközi filmes piac, illetve a fesztiválok közönségét is érdekelheti. Egy alkotó legfeljebb 1 (egy) filmtervet nyújthat be. Más alkotóval együttesen benyújtott treatment* esetén a jelentkező további másik jelentkezés benyújtására sem egyénileg, sem társalkotóként nem jogosult.

 

III. JELENTKEZÉS

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

kitöltött jelentkezési lap

motivációs levélž (legfeljebb kettő oldal terjedelemben, aláírva, beszkennelve és online feltöltve)

nyilatkozatok (kötelezettségvállalásról, összeférhetetlenségről, szerzői jogok igazolásáról, díjazás kifizetésének módjáról, személyes adatok kezeléséről) az online jelentkezési lapon kipipálandó

a jelentkező által írt treatment* (aláírva, beszkennelve és online feltöltve) legalább 3 (három), de legfeljebb 5 (öt) oldal terjedelemben (több alkotó esetén a treatmentet valamennyi alkotó által aláírva) ž A motivációs levélben az alkotó röviden bemutatkozik, majd ismerteti a személyes indítékait, hogy miért az adott témát, történetet választotta.

A jelentkezés módja: a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltölthetők a következő oldalon: http://nfi.hu/hu/palyazatok/tortenelmi-jatekfilmterv-program 

Jelentkezni kizárólag online, az erre a célra kialakított felületen lehet, személyesen, e-mailen vagy postán beküldött jelentkezést nem fogadunk el.

Érvénytelen a jelentkezés, ha:

  • a jelentkező valótlan adatokat ad meg;
  • a benyújtott művel kapcsolatban szerzői jogi aggályok merülnek fel;
  • a benyújtott treatment* terjedelme kevesebb, mint 3 (három) oldal, vagy meghaladja az 5 (öt) oldalt;
  • a benyújtott motivációs levél terjedelme meghaladja a 2 (kettő) oldalt;
  • a benyújtott traetmentet* és motivációs levelet az alkotó nem látta el aláírásával (több alkotó esetén valamelyik szerző aláírása hiányzik);
  • a jelentkező több művet nyújt be, ez esetben időrendben az első benyújtott mű fogadható el.

A jelentkezés határideje: 2018. szeptember 15. éjfél

 

IV. KIVÁLASZTÁS

A jelentkezők által benyújtott treatmentek* alapján a zsűri kiválasztja azokat a filmterveket, melyeket megvalósíthatónak ítél meg és javasolja azok további fejlesztését.  

A Filmalap a kiválasztás során biztosítja, hogy minden filmtervet a zsűritagok munkáját segítő előolvasók is megismernek és véleményeznek. A zsűritagok figyelembe veszik az előolvasók véleményeit, de végleges döntésüket nem kizárólag az előolvasók véleményei alapján hozzák meg. A Filmalap a kiválasztott treatmentek* alkotóit a Filmalap honlapján közzéteszi. A Filmalap a zsűritagok neveit a kiválasztott treatmentek* kihirdetését követően hozza nyilvánosságra. 

A filmtervek kiválasztásának határideje: 2018. október 31.

Az elbírálás fontos szempontjai:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy egy lexikon szócikke vagy egy témaötlet még nem foglalja magában egy emlékezetes film lehetőségét. Kidolgozott, a teljes film dramaturgiáját, a hősök/főszereplők útját bemutató filmterveket (treatment* formátumban) várunk, a kidolgozatlan filmötleteket az értékelés során nem tudjuk figyelembe venni. Arra biztatjuk a jelentkezőket, hogy ne teljes életutakat, hanem a hős/főszereplő drámai és katartikus története szempontjából legfontosabb életszakaszokat dolgozzák fel pályaműveikben. Javasoljuk, hogy munkájuk során egy személyes drámai kérdésen, élethelyzeten vagy eseményen keresztül dramatizálják az adott hős/főszereplő történetét.

Az elbírálás során nem maga a hős/főszereplő személye, vagy a történelmi esemény, korszak fontossága lesz az egyedüli meghatározó szempont, hanem az is, hogy a filmterv hogyan dramatizálja témáját, mennyire képes érzelmileg követhető, világos célok, motivációk és dinamikusan épülő tétek mentén elmesélni a történetet. A zsűri azon filmterveket választja ki, melyekben a sikeres megvalósítás lehetőségét látja.

A treatment formai követelményei*

A történet részletes leírása, mely legalább 3 (három), de legfeljebb 5 (öt) oldal terjedelmű A4-es méretű pdf fájlformátumú szöveg, melyet az alkotó (több alkotó esetén minden alkotó) aláírásával hitelesített. A benyújtott mű vizuális anyagot nem tartalmazhat. A treatment a főbb fordulatokon túl a cselekmény részleteit is kibontja, valamint tisztázza a főhősök/főszereplők céljait és motivációit. A treatment bemutatja a cselekmény ívét, legfontosabb eseményeit. Lényegretörő szöveg, amely a hős/főszereplő drámai útjára koncentrál. A karakterek háttértörténetét nem meséli el részleteiben, pár alapvető vonás felrajzolásán túl hosszas jellemzésekbe nem bocsátkozik. A karaktereket a cselekményen, tetteiken, viselkedésükön keresztül ismerjük meg. A treatment példa-jeleneteket és dialógrészleteket nem tartalmaz. Nem irodalmi novella, csak a filmvásznon is megjelenő eseményeket írja le.  

 

V. DÍJAZÁS

A kiválasztott filmtervek alkotóit a Filmalap e-mailben értesíti és nevüket hivatalos honlapján közzéteszi. A kiválasztott pályaművek – több alkotó által benyújtott jelentkezés esetén pályaművenként összesen – bruttó 1.000.000,- Ft, azaz bruttó egymillió forint összegű díjazásban részesülnek, melynek kifizetésére a vonatkozó jogszabályok alapján fizetendő adók és járulékok levonását követően kerülhet sor.  

A Filmalap a nyerteseket határidő tűzése mellett felhívja a díjazás kifizetésére irányuló szerződés megkötésére, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a nyertesek a díjazásra nem jogosultak. Abban az esetben, ha a Filmalap részéről megállapításra kerül, hogy a kiválasztott treatmentek alkotói jelentkezéskor tett nyilatkozataikban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a nyertesek díjazásra nem jogosultak. A díjazás kifizetésére a szerződésben foglaltak szerint kerül sor. Ha az eredményt több alkotó közösen hozta létre, a Filmalap a díjat az alkotók között egyenlő arányban osztja meg.

A Filmalap a díjazott filmtervek alkotói számára forgatókönyv fejlesztési célú pályázati kiírást fog közzétenni. A forgatókönyvek megvalósítására támogatásból nyílhat lehetőség.

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

A Filmalap jogosult arra, hogy a jelentkezők magas száma esetén a jelentkezések elbírálására megállapított határidőt egyoldalúan, bármikor meghosszabbítsa. A határidő és a jelen felhívás egyéb feltételeinek módosítására a jelentkezők nyilvános tájékoztatása mellett kerülhet sor.  

A Programmal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén a Filmalap alábbi elérhetőségein keresztül tájékozódhatnak:

telefonszám: +36 1 461 1340
e-mail cím: tortenelmifilm@filmalap.hu

 

VII. Adatvédelmi szabályok

A Filmalap a Program tekintetében adatkezelőnek minősül, ahhoz kapcsolódóan kizárólag a Program lebonyolítása érdekében személyes adatokat kezel.  

A Filmalap, mint adatkezelő elérhetőségei:

székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.
tel.: + 36 1 461 1320
e-mail: filmalap@filmalap.hu
honlap: www.mnf.hu  

A Filmalap adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Bottyán Béla
postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
tel.: +36 1 461 1365
e-mail: bottyan.bela@filmalap.hu

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: a Program szakszerű és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: a nyertes filmtervek kiválasztásának időpontjáig (2018. október 31.), nyertes jelentkezők esetén a hozzájárulás visszavonásáig

A fenti adatkezelés kapcsán a Filmalap felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes. Amennyiben a jelentkező a fenti adatokat nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy a jelentkező nem vehet részt a Programban.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a jelentkező jogosult a hozzájárulását megtagadni valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni a Filmalap központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a jelentkezőre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

A személyes adatok címzettjei: a filmtervek kiválasztásában közreműködő zsűritagok és előolvasók, mint adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra, ezen kívül a személyes adatok a jelentkező előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A nyertes jelentkezők nevét a Filmalap honlapján közzéteszi. 

A jelentkező kérelmezheti a Filmalaptól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. A jelentkezőt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.  

Ha a jelentkező úgy ítéli meg, hogy a Filmalap általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.  

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A jelentkező a – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A jelentkező jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A jelentkező jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a jelentkezőt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Filmalapnak a jelentkezőkre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Történelmi játékfilmterv program GYIK

 
* ld. IV. pont: treatment formai követelményei
ž A motivációs levélben az alkotó röviden bemutatkozik, majd ismerteti a személyes indítékait, hogy miért az adott témát, történetet választotta.