Felhívás a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára (2019)

 
A 2020. április 15. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben. A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Magyar Nemzeti Filmalap pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére.

CÉLOK

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmalap célja továbbá, hogy az INKUBÁTOR PROGRAM résztvevői a Filmalap támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmalap a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól. Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában vesz részt. A szakmai zsűri pedig a nyertes filmterveket választja ki.

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

 • Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához, cégalapításhoz, stb.),
 • Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  
 • Infrastruktúra: a Filmalap infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmalap Róna utcai vetítőtermében - N épület),
 • Rendszeres konzultációk: A Filmalap a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
 • Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a szakmai zsűri döntéshozatalára, szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
 • Kedvező feltételek:
  • soronkívüli döntés a pályázati folyamat során
  • kibővített jelentkezői kör,
  • a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
  • a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I. JELENTKEZÉS

A Filmalap Inkubátor Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem - (mozgókép) rendező szak
 • Budapesti Metropolitan Egyetem – animáció szak, mozgóképművész szak
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – animáció szak, médiaművész szak
 • Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmalap elfogadja a következő pályázók jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, animációs, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük, illetve animációs filmjük egy nemzetközi filmfesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük vagy animációs filmjük nemzetközi fesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(d) olyan alkotók, akik Magyarországon országos sugárzású televízióban bemutatott televíziós film vagy televíziós sorozat (vagy sorozat egyes epizódjai) rendezői voltak. A rendezői referenciát a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került moziban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmalap mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja. Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmalap egyedi pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is ebben a támogatási formában történik.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

·         kitöltött jelentkezési lap
·         más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesitési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés.
·         a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis (1-2 oldal), és treatment (5-10 oldal terjedelemben)
·         amennyiben a jelentkezőnek már készült rövidfilmje, annak online, akár jelszóval védett elérhetősége (link)
·         a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása,
·         az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
·         televíziós film vagy sorozat sugárzásának igazolása, amennyiben ilyen rendezői minőségben jelentkezik
·         nyilatkozat (aláirva és beszkennelve) az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

A jelentkezés módja

Pályázni online lehet – személyesen vagy postán beküldött pályázati anyagot nem fogadunk el.

A jelentkezéshez szükséges adatok és dokumentumok feltölthetők a következő oldalon: http://nfi.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-2019-jelentkezesi-lap

A jelentkezés határideje: 2019. szeptember 1. éjfél.

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott treatmentek alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: 2019. október 4.

Az előválogatón kiválasztott treatmentek alkotóit a Filmalap e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi.

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmalap a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A pályázatot a jelentkező (rendező) nyújthatja be, illetve olyan jogi személy is, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető.

A forgatókönyv-fejlesztési pályázat beadási határideje (online benyújtása): 2019. november 8., éjfél.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Pályázati dokumentáció:

 1. a szinopszis és treatment legutolsó változata, figyelembe véve a formai követelményeket (a pályázó és a forgatókönyvíró aláírásával ellátva);
 2. online regisztrációs adatlap (online kitöltést követően a pályázó és a forgatókönyv aláírásával ellátva papíron is benyújtandó);amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 3. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 4. komplex pályázati nyilatkozat (letölthető a Filmalap honlapjáról);
 5. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (pályázó aláírásával ellátva);
 6. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv (a pályázó aláírásával ellátva);
 7. a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaira vonatkozó, ezeket hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;
 8. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál / Filmjusnál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.
 9. CD melléklet a teljes pályázati dokumentációval

A pályázatból ki van zárva és támogatásban nem részesülhet:

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) aki az Mktv. szerinti támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, jogszabályban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg,

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem rendelkezik magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel,

j) a Döntőbizottság tagjai, a Támogató vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, illetve ezek közeli hozzátartozói, továbbá olyan szervezetek, amelyekben ezen személyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselők, vagy azokban tulajdoni részesedéssel – ide nem értve a nyilvános részvénytársaságokat – rendelkeznek,

k) akivel/amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

A Filmalap Támogatási Szabályzatától eltérően a támogatási szerződést olyan jogi személlyel kötheti meg, amelyben a pályázó természetes személy tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely jogi személlyel a pályázó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Az elkészült forgatókönyvek leadási határideje: 2020. március 23. éjfél

A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőség biztosít.

A forgatókönyv elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt.

IV.  INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

Az elkészült forgatókönyvek alapján, szakmai zsűri – Pitch Fórum megtartása nélkül – választja ki az 5 nyertes projektet.

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) film elkészítéséhez. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek esetén, a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

A támogatás maximális mértéke a következő:

 • játékfilm elkészítésére 67.000.000,- Ft, 
 • dokumentumfilm elkészítésére 24.000.000,- Ft,
 • animációs film elkészítésére 87.000.000,- Ft.

A filmgyártási támogatás összege magában foglalja az alábbi marketing költségeket, ami a teljes költségvetés 2%-a, de összesen legfeljebb 2.000.000,- Ft:

 • produkciós fotós költsége
 • produkciós sajtós (PR szakember)
 • előzetes vágása
 • werkfilm

A Filmalap a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A jelenlegi szabályok szerint a kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig (animációs film esetén az animatic elkészítéséig). A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmalappal. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

VI. FORGALMAZÁS, MARKETING

A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult, amelyről a Filmalap és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre. 

A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártás során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők az előválogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@nfi.hu email címen kérhetnek.  A forgatókönyv fejlesztési és filmgyártási pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.