Pályázat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. "Inkubátor Program 2018" filmgyártási támogatására

 
Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, dokumentumfilmek és animációs filmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Filmalap) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I. A pályázók

1.1 A pályázók az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására az 1.2 pont szerint alapított projekttársaságok lehetnek, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek esetében a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól. 

1.2 A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

 • a pályázó rendező,
 • a filmalkotás producere(i),
 • a producer többségi tulajdonban álló gazdasági társasága 

1.3 Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4 Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. 

II. A pályázat benyújtása

Legkésőbb 2019. szeptember 16. éjfélig folyamatosan (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető. 

3.2 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja az online dokumentáció leadásának időpontja.

3.3 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV. A támogatás összege, a filmgyártás költségvetése

4.1 A filmgyártás támogatási összege:

 • játékfilm elkészítésére 67.000.000,- Ft,
 • dokumentumfilm elkészítésére 24.000.000,- Ft,
 • animációs film elkészítésére 87.000.000,-Ft. 

4.2 A Filmalap a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz igazodva, valamennyi körülmény figyelembevételével állapítja meg.

4.3  A költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, a teljes költségvetés 2%-áig, de legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

 • előzetes vágás költsége
 • produkciós fotós költsége
 • produkciós sajtós (PR szakember) költsége
 • werkfilm elkészítésének költsége

4.4 A produkció gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a produkció keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.

4.5 A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közvetett támogatást figyelembe venni.

4.6 A kedvezményezettnek lehetősége van koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig (animációs film esetén az animatic elkészítéséig). A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

4.7  Animáció esetén, amennyiben a koprodukciós hozzájárulás(ok) értéke meghaladja a 4.6 pontban megjelölt mértéket, a pályázat a továbbiakban a Filmalap általános pályázati szabályai szerint kerül elbírálásra. Ebben az esetben az Inkubátor Program által nyújtott alábbi kedvezmények nem érvényesülnek:

 • mentesség az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól (6.3 pont)

A koprodukciós hozzájárulások támogatási szerződés megkötését követő bevonása esetén a kedvezményezett módosított költségvetéssel és finanszírozási tervvel, valamint a vonatkozó koprodukciós szerződések benyújtásával kérelmezi a támogatási szerződés módosítását a Filmszakmai Döntőbizottságtól.  

V. Döntés a támogatásról

5.1 A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében, soron kívül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ülésen.

5.2 A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

VI. A támogatási szerződés

6.1 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a forgatókönyv fejlesztésének  befejezését a Filmalap forgatókönyv fejlesztési igazgatója igazolja.

6.2 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg. Ha a támogatási szerződés megkötésére a fenti határidőben, a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag nem kerül sor, és a kedvezményezett mulasztása a Filmalap megítélése szerint méltányolható okból származik, a Filmalap a szerződéskötésre megállapított határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja. További határidő módosításra nincs lehetőség, a meghosszabbított határidő elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

6.3 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

6.4  A támogatottak kötelesek legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Filmalap. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a támogatottak legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkeznek, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesítik. 

VII. Filmgyártási szakasz

7.1 A filmalkotás első vágott változata bemutatásának határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 5 hónap, a null kópia leadásának határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 12 hónap (animációs filmek esetében a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap). Ezen kötelezettségek alól a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázót a filmgyártási támogatásról szóló döntésben, az érintett filmalkotás gyártásának körülményeire tekintettel mentesítheti. 

7.2 A Filmalap marketing szakemberei konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a filmalkotás gyártása során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

7.3 A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult, amelyről a Filmalap és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre.

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

8.2 A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A pénzügyi elszámolást a Filmalap részéről a pénzügyi ellenőr ellenőrzi. 

8.3 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése. 

8.4 A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX. Egyéb rendelkezések 

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

 

Mellékletek

I. A pályázat mellékletei

 1. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia
 2. forgatókönyv és szinopszis
 3. a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be)
 4. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető)
 5. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (amennyiben forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be)
 6. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata (amennyiben az a gyártás-előkészítő szakaszban nem került benyújtásra);
 7. gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok, önrész igazolása)
 8. koprodukció esetén az aláírt koprodukciós szerződés másolata
 9. rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés
 10. megvalósítási ütemterv
 11. vezető munkatársak és főszereplők listája
 12. rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés
 13. rendezői koncepció
 14. produceri koncepció
 15. A jogokra vonatkozó szerződések, opciós szerződés, forgatókönyvírói szerződés
 16. CD melléklet (a teljes pályázati dokumentáció CD-n vagy egyéb adathordozón)

II. A támogatási szerződés mellékletei

 1. 30 napnál nem régebbi hiteles eredeti cégkivonat
 2. a képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya
 3. az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (amennyiben a Köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel az adózó)
 4. A székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes)
 5. komplex szerződéskötési nyilatkozat
 6. Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)
 7. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást
 8. a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott
 9. amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot nem a projekttársaság nyújtotta be, a projekttársaság és a forgatókönyv-fejlesztési támogatás kedvezményezettje közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére
 10. a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott filmgyártás-előkészítési költségvetés (Movie Magic formátumban), valamint finanszírozási terv
 11. amennyiben a Támogatott biztosít önrészt, úgy a saját forrás/önrész igazolása (pl. eredeti szerződések, bankszámla kivonat másolat, mely tartalmazza az ügyvezető önrészre vonatkozó nyilatkozatát stb.)
 12. Filmelőállító, producer és rendező, valamint a külföldi koprodukciós partner által aláírt eredeti cash-flow terv (külföldi személy esetén írásos eredeti nyilatkozattal az aláírás pótolható)
 13. producer által aláírt gyártási terv és ütemterv
 14. amennyiben a közvetett támogatást a Filmalap letéti számlájáról szeretné igénybe venni, erre vonatkozó nyilatkozat (sablon honlapunkról letölthető)
 15. a forgatókönyv jogait (megszerzését) igazoló eredeti dokumentumok, szerződések, a díj megfizetéséről szóló igazolásokkal együtt (számla, bankszámla kivonat, egyéb kifizetési bizonylat). A forgatás 1. napjáig a forgatókönyv jogait meg kell fizetni.
 16. részletes stáblista, részletes szereplő lista (producer aláírásával ellátva)
 17. a Támogatott által kötött biztosítási szerződés, melynek kedvezményezettje a támogatás erejéig a Támogató (eredeti aláírt példánya)