Pályázat filmszakmai képzések támogatására III.

 
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi, az aktuális piaci igényeket figyelembe vevő pályázatot hirdet filmszakmai képzések számára, szelektív támogatás nyújtására.

I.       A pályázat célja

 A pályázat célja a filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a filmalkotás előállítása során felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzésének vagy fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy magas színvonalú mozgóképszakmai képzés révén a Filmalap tényleges szakmai ismeretekkel, hazai és nemzetközi viszonylatban is értékes jártassággal, számottevő elméleti és gyakorlati tapasztalattal bíró emberi erőforrást biztosítson a hazai filmipar számára. A képzéseket sikeresen teljesítők számára a Filmalap tanúsítványt állít ki, amennyiben a képzések résztvevője regisztrálja magát a www.filmesgyakornok.hu adatbázisban és filmalkotások gyártása és utómunkája során igazolhatóan legalább 15 heti gyakorlatot szerzett.

II.       A pályázók köre

Azok a felnőttképzést, szakmai képzést folytató vagy felsőoktatási intézmények, és egyéb képzési helyek pályázhatnak, amelyek a pályázati felhívás 1. számú mellékletében meghatározott képzések folytatására jogosultak. Pályázat tárgya kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően indítandó képzés lehet. 

II.       A pályázat benyújtása és elbírálása

3.1 Filmalap az érdeklődők részére a pályázat benyújtását megelőzően, 2018. február 12. napján a 1145 Budapest, Róna utca 174. „N” épület vetítőtermében 10:00 órakor tájékoztatót tart.

A pályázatban részletesen bemutatandó a képzések finanszírozási hátterének rendelkezésre állása, a képzési terv, tematika (óraszám, elméleti és gyakorlati órák bemutatása), az oktatók neve és szakmai tapasztalata, az oktatáshoz használandó segédanyagok, technológia, az igényelt támogatás mértéke és a támogatás felhasználásának módja. A támogatás összegét a pályázó teljes egészében a pályázat tárgyát képező képzés IV. pontban felsorolt költségeire jogosult és köteles felhasználni. Mivel a pályázati cél végső kedvezményezettje a képzésben résztvevő/hallgató, a pályázó a támogatás által a képzésben résztvevő hallgatóknak/résztvevőknek egységesen térítésmentes képzést vagy egyenlő mértékű térítési díj-kedvezményt köteles biztosítani. Az egyes képzések nem vonhatók össze.

3.2 Amennyiben a résztvevő nevében a képzési szerződést vállalkozás köti meg, legfeljebb 50% térítési díjkedvezmény biztosítható. Ebben az esetben a térítési díjkedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásnak minősül. Nem nyújtható térítési kedvezmény nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében).

3.3 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

3.4 A pályázatok benyújtása online adminisztrációs adatlap kitöltésével történik, amely a Filmalap honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja. A pályázók képzésenként külön kötelesek a pályázataikat benyújtani, a pályázati dokumentáció 1-5. pontjaiban megjelölt dokumentumokat elegendő egy pályázathoz csatolni, amennyiben egy pályázó több képzésre pályázik. Amennyiben pályázó a jelen pont szerinti pályázatait egyszerre nyújtja be, nem köteles a Támogatási Szabályzat 18.1. pontja szerinti pályázati díjat megfizetni.

Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap honlapján megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. Az online vagy a papíralapú benyújtásra vonatkozó határidő elmulasztása esetén a pályázatot a Filmalap érvénytelenség miatt, hiánypótlásra történő felhívás nélkül elutasítja.

A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani. A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat szignálni kell. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

3.5 A Filmalap a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően formai és tartalmi érvényesség szempontjából megvizsgálja a pályázatokat. Ha az érvénytelenségi ok hiánypótlás keretében nem orvosolható, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét és erről a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót. Amennyiben az érvénytelenségi ok hiánypótlási eljárás keretében orvosolható, a Filmalap elektronikus levélben hiánypótlási felhívást küld a pályázónak, amelyben a felsorolt hiányok pótlására legfeljebb 30 napos határidőt biztosít, illetve szükség szerint konzultációra hívja a pályázót.  Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást az ott megadott határidőben nem teljesíti, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és arról a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót.

A pályázatok elbírálásában az adott szakterületen jártas szakértők is közreműködnek. Nem lehet szakértő a pályázati eljárásban résztvevő pályázó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, a pályázóval egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. 1. pont). A szakértők a pályázatokat szakmai szempontból értékelik. A szakértők személye a pályázók és támogatottak számára nem megismerhető.

A pályázatok elbírálása során a Filmalap különösen az alábbiakat értékeli:

 • Tematika kidolgozottsága és tartalma
 • Tanárok megfelelősége és szakmai tapasztalata (elmúlt tíz évből szerzett korszerű filmes, szakmai és legalább két éves tanítási gyakorlat)
 • Képzés céljának megvalósulása (szakmai ismeretek, kompetenciák)
 • Tervezett létszám (mennyire hatékony a képzés szempontjából)
 • Képzés ütemezése, képzés időtartama illetve a tervezett óraszám megfelelősége
 • Gyakorlat/elmélet aránya
 • Tárgyi feltételek biztosításának módja
 • Gyakorlat megfelelősége
 • Felvételi követelmény, és eljárás
 • Vizsga követelmény és az eljárás megfelelősége
 • Szakmai angol képzés megfelelősége

3.6 A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el. A Filmalap döntésében meghatározza a támogatás összegét, a képzés tárgyát és óraszámát és az elvárt létszámot, valamint azon kötelező feltételeket, amelyek nem teljesülése esetén a támogatási döntés hatályát veszti, illetve a már megkötött támogatási szerződés felmondására adhatnak okot.

Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 napon belül elektronikus levélben értesíti. A támogatásban részesülő kedvezményezettekkel a Filmalap a pályázat eredményének a pályázóval történő közlésétől számított 30 napon belül támogatási szerződést köt. Ha a támogatási szerződés megkötésére a Filmalap által megállapított határidőben, a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag nem kerül sor, és a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a Filmalap a szerződéskötésre megállapított határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére bármely okból a meghosszabbított határidőben sem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti. 

IV. Elszámolható költségek

 • oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,
 • a terem- és eszközbérleti díj,
 • hang- és képfelvétel költsége,
 • szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, reklám-, PR- és marketing költség,
 • közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó adminisztrációs költségek, anyagok és fogyóeszközök, ide nem értve a pályázati anyag összeállításával, valamint a szerződéskötéshez szükséges módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket

V. A képzésekkel szemben támasztott követelmények

5.1 Általános követelmények:

 • a pályázó rendelkezzen a képzés személyi és tárgyi feltételeivel,
 • a képzési terv segíti az adott szakma elméleti és gyakorlati elsajátítását,
 • a képzés lehet OKJ-s rendszerű vagy azon kívüli, lehet meglévő képzés vagy készülhet speciálisan erre a pályázati kiírásra,
 • a képzési terv filmszakmai képzést tartalmazzon (televíziós képzést a Filmalap nem támogat jelen pályázat alapján),
 • felvételi követelmények, minőség-biztosítás, a vizsgafeladatok, vizsgakövetelmények és vizsgáztatás menetének részletes bemutatása,
 • tanórákra bontott részletes oktatási tematika és tanmenet, pontosan feltüntetve az elméleti és gyakorlati órákat illetve feladatokat,
 • megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező oktatók, vizsgáztatók biztosítása,
 • a megszerzett készségek alkalmazkodnak a filmszakma jelenlegi és jövőbeli igényeihez,
 • az intézmény szakmai angol nyelv oktatását is köteles biztosítani, ennek bemutatása,
 • a képzés 2018. szeptember 1. és 30. napja között elkezdődik,
 • a támogatás végső kedvezményezettjei a hallgatók/résztvevők, akiknek a pályázó térítésmentes képzést, vagy azonos mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.
 • A pályázat alapján a Filmalap intézményt nem támogat csak adott képzést, így intézmény fenntartási költségek (rezsi költségek) nem elszámolhatóak.

5.2 A Filmalap által nyújtott támogatás legfeljebb a képzés költségvetésének 80 %-áig terjedhet. Önrész lehet a támogatási célra véglegesen átadott, elkülönítetten kezelt készpénz vagy pénzhelyettesítő eszköz, vagy más, nem állami finanszírozó által nyújtott támogatás, szolgáltatás, a résztvevőktől beszedett térítési díj. Nem lehet önrészként szerepeltetni a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti támogató szervezet által nyújtott bármilyen támogatást, hozzájárulást, vagy bármely egyéb forrásból származó állami (önkormányzati) támogatást, beleértve a csekély összegű (de minimális) támogatást.

VI. Támogatási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezések, a támogatás folyósítása, elszámolás:

6.1 A Filmalap a Támogatottal képzésenként külön szerződést köt.

6.2 Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt résztvevői létszám a képzés indulásáig nem teljesül, a Filmalap jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására azzal, hogy a Támogatott a felmondás napjáig, a képzés előkészítésével felmerült, igazolt és a Filmalap által elfogadott költségeit a támogatás első részletének terhére elszámolhatja.

6.3 A támogatás folyósítása elkülönített bankszámlára történik, az alábbi részletekben:

 • 10% a támogatási szerződés megkötésekor;
 • 80% a képzés első napján;
 • 10% a támogatással történő elszámolást követően.

A tárgyévben folyósított támogatással való elszámolás határideje a tárgyév december 15. napja. Az elszámolásra egyebekben a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók.

VII. Egyéb rendelkezések

A pályázatra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzatának a rendelkezései irányadók.

A pályázat tartalmi követelményeit az online regisztrációs adatlap tartalmazza.

Pályázati dokumentáció (a kapcsolódó dokumentumok a lap alján találhatóak):

 1. online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva (egyedi pályázatok számára)
 2. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről
  hozott jogerős határozat másolata (a támogatási szerződés megkötéséig pótolható),
 3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),
 4. komplex pályázati nyilatkozat (a megadott sablon szerint)
 5. a pályázó rövid bemutatása (legfeljebb 3 oldal terjedelemben)
 6. költségvetési terv képzésenként (a megadott sablon szerint)
 7. finanszírozási terv képzésenként (a megadott sablon szerint)
 8. önrész igazolás (bankszámla kivonat vagy főkönyvi karton)
 9. megvalósítási ütemterv
 10. a pályázó képviselője aláírásával ellátott képzési program, részletes oktatási tanmenet és tematika, vizsgafeladatok, követelmények és vizsgáztatás menetének részletes tervezete, a képzéssel szemben támasztott követelmények (a megadott sablon szerint)
 11. a képzés ismérveit összesítő táblázat (a megadott sablon szerint)
 12. az oktatók szakmai önéletrajzai és velük kötött előszerződések, vagy szándéknyilatkozatok, (amennyiben egy oktató több képzésben vesz részt elegendő az önéletrajzát egyszer mellékelni)
 13. amennyiben szükséges eszköz- és helyszínbérleti szándéknyilatkozatok vagy előszerződések, valamint a felnőttképzési szerződés mintája, amely tartalmazza a Filmalap által kért kötelező elemeket
 14. a teljes pályázati dokumentáció CD-n mellékelve (szkennelt, pdf formátumú dokumentumokkal)

A Támogatási szerződés alapokmányai (a pályázathoz benyújtott dokumentumokon kívül):

 1. a Támogató döntése (a Támogatónál rendelkezésre áll)
 2. amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes)
 3. a Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható
 4. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan
 5. komplex szerződéskötési nyilatkozat

1. számú Melléklet

Képzési területek

Rendezőasszisztens

A rendezőasszisztensek feladatai szerteágazóak és komplexek. Az első rendezőasszisztens a rendező közvetlen munkatársa, akinek a másodasszisztens illetve nagyobb költségvetésű filmek estében a harmadasszisztens segíti a munkáját. A produkció gyártáselőkészítése során feldolgozzák a forgatókönyvet, összeállítják a részlegek igénylistáját (diszpóskönyv), és ezek alapján elkészítik a gyártási tervet. Folyamatosan nyomon követik, hogy a forgatás során a rendező utasításainak, és a gyártási tervnek megfelelően haladjanak a munkálatok. A gyártási terv alapján összeállítják a napi forgatási munkatervet (call sheet), amely többek között meghatározza a részlegek, színészek pontos napi feladatát, beleértve a forgatandó jeleneteket, és az azokhoz szükséges felkészülés menetrendjét. A gyártási helyszíneken azért felelnek, hogy minden és mindenki időben forgatásra készen álljon és a helyén legyen.

Felvételvezető / location manager

A felvételvezető a gyártásvezető közvetlen munkatársa. A gyártáselőkészítés során a felvételvezető a rendezővel és a látványtervezővel szorosan együttműködve próbálja megtalálni az ideális forgatási helyszíneket, ebben ha szükséges, több helyszínkereső (location scout) segíti. A felvételvezető felelős a kiválasztott helyszínek forgatáshoz szükséges feltételeinek biztosításáért, így többek között: beszerzi a forgatáshoz szükséges engedélyeket (pl. önkormányzattól, rendőrségtől), megegyezik a bérleti díjban, gondoskodik a parkolásról, az áramellátásról, a zajcsökkentésről stb. A forgatás megkezdését követően a felvételvezető irányítja a helyszínek logisztikáját, valamint ő felel a szabályok betartásáért és a biztonságért.

Focus puller / kameraasszisztens

A focus puller az operatőrrel dolgozik, és a feladata, hogy gondoskodjon a kép élességéről: a kamera fókuszát folyamatosan állítja az éppen filmezett személy vagy tárgy kamerához közeledésének vagy távolodásának megfelelően. Kulcsfontosságú, hogy a munkáját hibátlanul végezze, mert az életlen snitt utólag nem javítható.

A kameraasszisztens a focus puller felügyelete mellett gondoskodik a kamerák és tartozékainak megfelelő karbantartásáról és tárolásáról is, ő készíti elő a snitt rögzítéséhez használt lencséket és szűrőket. A felvétel kezdetekor használja a csapót. A forgatási nap végén ellenőrzi a felszerelést, és ha hibát talál, intézkedik a javítást vagy a cserét illetően.

CGI szakember

A CGI a Computer-Generated Imagery rövidítése, ami magyarul általában 3 dimenziós (3D) számítógépes grafikát, animációt és digitális képmanipulálást jelent. A CGI szakembereknek a szakterületük és a jelenetekben elvégzendő munkafolyamatok szerint különböző feladataik vannak, és többnyire komputer-animációs, grafikai, és kompozitáló szoftverprogramok (Maya, Zbrush, Nuke stb) segítségével dolgoznak. Van, aki valósághű emberi karaktereket és lényeket modelleznek, és van, aki virtuális díszleteket, 3 dimenziós elemeket épít, és textúrálja azokat. Van, aki kész elemeket és karaktereket mozgat vagy természeti jelenségeket, tüzeket, viharokat, háborgó tengert szimulál, és van, aki pedig személyek vagy tárgyak térbeli alakját rögzíti a fotogrammetria és 3D szkennelés (photoscan) segítségével illetve valóságos mozgást rögzít digitálisan (motion capture) vagy forgatási kamerák mozgását rekonstruálja a digitális térben. A CGI szakemberek egy része a készülő film 3D-és vágás és mozgásbeli előtervezésével, a previzualizációjával foglalkozik. A CGI szakemberek munkája egyrészt komoly számításetchnikai ismeretet igényel, de sikeres munkájukhoz legalább ugyanennyire szükséges a művész látásmód és az anatómiai tudás is.

DIT szakember

A DIT a Digital Imaging Technician rövidítése, ami magyarul digitális rögzítés-technikust jelent, akinek alkalmazása a filmgyártás során a digitális nyersanyag használatával vált szükségessé. A DIT szakember a forgatás előtt gondoskodik a megfelelő beállításokról, és hogy a kamera a legjobb minőségben rögzítse a képet. A forgatás során ellenőrzi a digitálisan rögzített kép minőségét, és azt, hogy az megfeleljen az operatőr által elképzelt képi világnak. Ennek keretében az operatőr kérései szerint elvégzi a felvételek szükséges finomhangolását és a felvett anyagon az utólagos digitális módosításokat (pl. színek megváltoztatása). Feladata a digitálisan rögzített anyag kezelése, tárolása, biztonsági mentése és továbbítása.

Kameramozgató / key grip, dolly grip, grip

A kameramozgatók feladata a kamera elhelyezése és mozgatása. Ez különböző részfeladatokra oszlik, mint például az állványok összeszerelése, a darukezelés, a kameramozgató kocsi (fahrtkocsi, vagy angolul dolly) működtetése. A sínen közlekedő kameramozgató kocsit olyan snittek felvételéhez használják, amelyekben a kamera közeledik a felvett dologhoz vagy távolodik attól (fahrtolás). A kameramozgató kocsi kezelője (dolly grip) fekteti le a sínt, amelyen a kameramozgató kocsi a felvétel során halad és a felvétel közben ő tolja, illetve húzza a kocsit a sínen. A kocsin általában a kameramann és a segédoperatőr foglal helyet a kamerával. A kameramozgató csoport vezetője a film előkészítése során meghallgatja az operatőr elképzeléseit és ezek alapján eldönti, milyen speciális eszközök szükségesek a forgatáshoz (pl. kameramozgató kocsi/dolly, daru, állvány, sín), beszerzi azokat és gondoskodik a forgatási helyszínre szállításukról. A forgatás közben csapata segítségével kivitelezi a kameramozgásokat (pl. daruzás, fahrtolás stb) az operatőr utasításainak megfelelően.

Berendező

A berendező a díszlettervező utasításai szerint berendezi a díszletet, azaz elhelyez benne minden tárgyat, ami szükséges az adott jelenet felvételéhez. Fontos, hogy a berendező mélyrehatóan ismerje az egyes korok, stílusok jellegzetességeit, divatját, tárgykultúráját. A berendező feladatai közé tartozik a film előkészítése során a szükséges kellékek beszerzésének és a helyszínek berendezésének irányítása.