Pályázat filmszakmai képzések támogatására IV.

 
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi, az aktuális piaci igényeket figyelembe vevő pályázatot hirdet filmszakmai képzések számára, szelektív támogatás nyújtására.

I. A pályázat célja

A pályázat célja a filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a filmalkotás előállítása során felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzésének vagy fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy magas színvonalú mozgóképszakmai képzés révén a Filmalap tényleges szakmai ismeretekkel, hazai és nemzetközi viszonylatban is értékes jártassággal, számottevő elméleti és gyakorlati tapasztalattal bíró emberi erőforrást biztosítson a hazai filmipar számára A képzés elkezdésével a képzésben résztvevő jogosulttá válik, hogy regisztráljon a www.filmesgyakornok.hu adatbázisában, ahol lehetősége lesz gyakorlatot szerezni a filmalkotások gyártása és utómunkája során.

II. A pályázók köre

Azok a felnőttképzést, szakmai képzést folytató vagy felsőoktatási intézmények, és egyéb képzési helyek pályázhatnak, amelyek a pályázati felhívás 1. számú mellékletében meghatározott képzések folytatására jogosultak. Pályázat tárgya kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően indítandó képzés lehet.

III. A pályázat benyújtása és elbírálása

3.1 Filmalap az érdeklődők részére a pályázat benyújtását megelőzően, 2019. február 5. napján a 1145 Budapest, Róna utca 174. „N” épület  III. emeleti tárgyalójában 10:00 órakor tájékoztatót tart. Részvételi szándékát ezen a linken tudja jelezni.

A pályázatban részletesen bemutatandó a képzések finanszírozási hátterének rendelkezésre állása, a képzési program, tematika (óraszám, elméleti és gyakorlati órák bemutatása), az oktatók neve és szakmai tapasztalata, az oktatáshoz használandó segédanyagok, technológia, az igényelt támogatás mértéke és a támogatás felhasználásának módja. A támogatás összegét a pályázó teljes egészében a pályázat tárgyát képező képzés IV. pontban felsorolt költségeire jogosult és köteles felhasználni. Mivel a pályázati cél végső kedvezményezettje a képzésben résztvevő/hallgató, a pályázó a támogatás által a képzésben résztvevő hallgatóknak/résztvevőknek egységesen térítésmentes képzést vagy – a 3.2 pontban foglalt kivétellel - egyenlő mértékű térítési díj-kedvezményt köteles biztosítani. Az egyes képzések nem vonhatók össze.

3.2 Amennyiben a résztvevő nevében a képzési szerződést vállalkozás köti meg, legfeljebb 50% térítési díjkedvezmény biztosítható. Ebben az esetben a térítési díjkedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásnak minősül. Nem nyújtható térítési kedvezmény nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében).

3.3 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

3.4 A pályázatok benyújtása online adminisztrációs adatlap kitöltésével történik, amely a Filmalap honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja. A pályázók képzésenként külön kötelesek a pályázataikat benyújtani, a pályázati dokumentáció 1-5. pontjaiban megjelölt dokumentumokat elegendő egy pályázathoz csatolni, amennyiben egy pályázó több képzésre pályázik. Amennyiben pályázó a jelen pont szerinti pályázatait egyszerre nyújtja be, nem köteles a Támogatási Szabályzat 18.1. pontja szerinti pályázati díjat megfizetni.

Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap honlapján megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. Az online vagy a papíralapú benyújtásra vonatkozó határidő elmulasztása esetén a pályázatot a Filmalap érvénytelenség miatt, hiánypótlásra történő felhívás nélkül elutasítja.

A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani. A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat szignálni kell. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.

3.5 A Filmalap a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően formai és tartalmi érvényesség szempontjából megvizsgálja a pályázatokat. Ha az érvénytelenségi ok hiánypótlás keretében nem orvosolható, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét és erről a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót. Amennyiben az érvénytelenségi ok hiánypótlási eljárás keretében orvosolható, a Filmalap elektronikus levélben hiánypótlási felhívást küld a pályázónak, amelyben a felsorolt hiányok pótlására legfeljebb 30 napos határidőt biztosít, illetve szükség szerint konzultációra hívja a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást az ott megadott határidőben nem teljesíti, a Filmalap megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és arról a jelen felhívás 3.6. pontjában meghatározott módon értesíti a pályázót.

A pályázatok elbírálásában az adott szakterületen jártas szakértők is közreműködnek. Nem lehet szakértő a pályázati eljárásban résztvevő pályázó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, a pályázóval egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. 1. pont). A szakértők a pályázatokat szakmai szempontból értékelik. A szakértők személye a pályázók és támogatottak számára nem megismerhető.

A pályázatok elbírálása során a Filmalap különösen az alábbiakat értékeli:

Képzési program és tematika kidolgozottsága és tartalma

 • Tanárok megfelelősége és szakmai tapasztalata (elmúlt tíz évből szerzett korszerű filmes, szakmai és legalább kétéves tanítási gyakorlat)
 • Képzés céljának megvalósulása (szakmai ismeretek, kompetenciák)
 • Tervezett létszám (mennyire hatékony a képzés szempontjából)
 • Képzés ütemezése, képzés időtartama, illetve a tervezett óraszám megfelelősége
 • Gyakorlat/elmélet aránya
 • Tárgyi feltételek biztosításának módja
 • Gyakorlat megfelelősége
 • Felvételi követelmény és eljárás
 • Vizsga követelmény és az eljárás megfelelősége
 • Szakmai angol képzés megfelelősége

3.6 A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el. A Filmalap döntésében meghatározza a támogatás összegét, a képzés tárgyát és óraszámát és az elvárt létszámot, valamint azon kötelező feltételeket, amelyek nem teljesülése esetén a támogatási döntés hatályát veszti, illetve a már megkötött támogatási szerződés felmondására adhatnak okot.

Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 napon belül elektronikus levélben értesíti. A támogatásban részesülő kedvezményezettekkel a Filmalap a pályázat eredményének a pályázóval történő közlésétől számított 30 napon belül támogatási szerződést köt. Ha a támogatási szerződés megkötésére a Filmalap által megállapított határidőben, a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag nem kerül sor, és a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a Filmalap a szerződéskötésre megállapított határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére bármely okból a meghosszabbított határidőben sem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

IV. Elszámolható költségek

 1. oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,
 2. a terem- és eszközbérleti díj,
 3. hang- és képfelvétel költsége,
 4. szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, reklám-, PR- és marketing költség,
 5. közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó adminisztrációs költségek, anyagok és fogyóeszközök, ide nem értve a pályázati anyag összeállításával, valamint a szerződéskötéshez szükséges módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket.

V. A képzésekkel szemben támasztott követelmények

5.1 Általános követelmények:

 • a pályázó rendelkezzen a képzés személyi és tárgyi feltételeivel,
 • a képzési terv segíti az adott szakma elméleti és gyakorlati elsajátítását,
 • a képzés tartozhat a felnőttképzési törvény hatálya alá, de szerveződhet azon kívül is,
 • a képzés lehet meglévő képzés vagy készülhet speciálisan erre a pályázati kiírásra,
 • a képzési program filmszakmai képzést tartalmazzon (televíziós képzést a Filmalap nem támogat jelen pályázat alapján),
 • felvételi követelmények, minőség-biztosítás, a vizsgafeladatok, vizsgakövetelmények és vizsgáztatás menetének részletes bemutatása,
 • tanórákra bontott részletes oktatási tematika és tanmenet, pontosan feltüntetve az elméleti és gyakorlati órákat, illetve feladatokat,
 • megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező oktatók, vizsgáztatók biztosítása,
 • a megszerzett készségek alkalmazkodnak a filmszakma jelenlegi és jövőbeli igényeihez,
 • az intézmény szakmai angol nyelv oktatását is köteles biztosítani, ennek bemutatása,
 • a képzés 2019. október 1. és 31. napja között elkezdődik,
 • a támogatás végső kedvezményezettjei a hallgatók/résztvevők, akiknek a pályázó térítésmentes képzést vagy azonos mértékű térítési díjkedvezményt biztosít.
 • A pályázat alapján a Filmalap intézményt nem támogat csak adott képzést, így intézmény fenntartási költségek (rezsi költségek) nem elszámolhatók.

5.2 A Filmalap által nyújtott támogatás legfeljebb a képzés költségvetésének 80%-áig terjedhet. Önrész lehet a támogatási célra véglegesen átadott, elkülönítetten kezelt készpénz vagy pénzhelyettesítő eszköz, vagy más, nem állami finanszírozó által nyújtott támogatás, szolgáltatás, a résztvevőktől beszedett térítési díj. Nem lehet önrészként szerepeltetni a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti támogató szervezet által nyújtott bármilyen támogatást, hozzájárulást, vagy bármely egyéb forrásból származó állami (önkormányzati) támogatást, beleértve a csekély összegű (de minimis) támogatást.

VI. Támogatási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezések, a támogatás folyósítása, elszámolás:

6.1 A Filmalap a Támogatottal képzésenként külön szerződést köt.

6.2 Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt résztvevői létszám a képzés indulásáig nem teljesül, a Filmalap jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására azzal, hogy a Támogatott a felmondás napjáig, a képzés előkészítésével felmerült, igazolt és a Filmalap által elfogadott költségeit a támogatás első részletének terhére elszámolhatja.

6.3 A támogatás folyósítása elkülönített bankszámlára történik, az alábbi részletekben:

 • 10% a támogatási szerződés megkötésekor;
 • 80% a képzés első napját követően a II. fizetési feltétel teljesítésekor;
 • 10% a támogatással történő elszámolást követően.

A tárgyévben folyósított támogatással való elszámolás határideje a tárgyév december 16. napja. Az elszámolásra egyebekben a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók.

VII. Egyéb rendelkezések

A pályázatra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzatának a rendelkezései irányadók.

A pályázat tartalmi követelményeit az online regisztrációs adatlap tartalmazza.

 

Pályázati dokumentáció

 1. online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva (egyedi pályázatok számára)
 2. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről
  hozott jogerős határozat másolata (a támogatási szerződés megkötéséig pótolható),
 3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),
 4. komplex pályázati nyilatkozat (a megadott sablon szerint)
 5. a pályázó rövid bemutatása (legfeljebb 3 oldal terjedelemben)
 6. költségvetési terv képzésenként (a megadott sablon szerint)
 7. finanszírozási terv képzésenként (a megadott sablon szerint)
 8. önrész igazolás (bankszámla kivonat vagy főkönyvi karton)
 9. megvalósítási ütemterv
 10. a pályázó képviselője aláírásával ellátott képzési program, részletes oktatási tanmenet és tematika, vizsgafeladatok, követelmények és vizsgáztatás menetének részletes tervezete, a képzéssel szemben támasztott követelmények (a megadott sablon szerint)
 11. a képzés ismérveit összesítő táblázat (a megadott sablon szerint)
 12. az oktatók szakmai önéletrajzai és velük kötött előszerződések, vagy szándéknyilatkozatok, (amennyiben egy oktató több képzésben vesz részt elegendő az önéletrajzát egyszer mellékelni)
 13. amennyiben szükséges eszköz- és helyszínbérleti szándéknyilatkozatok vagy előszerződések, valamint a felnőttképzési szerződés mintája, amely tartalmazza a Filmalap által kért kötelező elemeket
 14. a teljes pályázati dokumentáció CD-n mellékelve (szkennelt, pdf formátumú dokumentumokkal)

 

1. számú Melléklet

Képzési területek

Naplóvezető

A naplóvezető hidat képez a forgatás és az utómunka között. Fő feladata, hogy részletes jegyzőkönyvben pontosan rögzítse a felvételek technikai (kép, hang, kameramozgatás) paramétereit. Feljegyzi a kameraállásokat és kameramozgásokat, a nyersanyagérzékenységet, a kamerabeállításokat, a felvételhez használt objektíveket, az adott snitt hosszát és rövid tartalmát. Fontos továbbá rögzítenie bármilyen eltérést a forgatókönyvtől, illetve azt, hogy egy-egy felvétel használhatóan sikerült-e vagy sem. A forgatásról készített napló elsősorban a vágó (asszisztens) munkájához szükséges, akinek segít eligazodni, hogy a leforgatott anyagban minden snitt beazonosítható legyen. A forgatás során a rendező mellett az operatőrrel és hangmérnökkel egyeztetve naplózza a forgatókönyvtől eltérő változásokat. További feladata figyelni, hogy az egyes beállítások között a történések képi megjelenítése folytatólagosan következzen egymás után.

Kellékes

A kellékes gondoskodik mindazokról a tárgyakról, amelyeket a színészek bármilyen módon használnak a filmben és nem a díszlet vagy a jelmez részét képezik. A film előkészítése során a kellékes feladata a filmhez szükséges összes kellék megvásárlása, kibérlése vagy megcsináltatása, majd a forgatás során a folytonosság biztosítása a naplóvezető segítségével. Rendszerint több asszisztens is dolgozik alatta.

Díszletrajzoló

A díszletrajzoló feladata a production designer/art director utasításainak megfelelően egyes díszletelemek műszaki és kiviteli terveinek elkészítése, illetve a velük való folyamatos konzultáció. További feladatai közé tartozik a szakkivitelezőknek (asztalos/ács/lakatos/szobrász) a kivitelezéshez szükséges referenciák, rajzok és csomópontok prezentálása, illetve a helyszín felmérése, a felmérési rajzok elkészítése és az elkészült kiviteli tervek alapján a gyártás nyomon követése.

Vágóasszisztens

A vágóasszisztensek timecode és sorszám alapján felviszik egy adatbázisba a leforgatott snitteket. Miután a vágó befejezte a film vágását, az asszisztensek a sorszámokat a vágó által meghatározott sorrendben listába rendezik és továbbítják a megvágott filmmel dolgozó képi és hangi utómunkát végző szakembereknek. Fontos, hogy jól ismerje és használja a vágószoftvereket. Nagyköltségvetésű filmeken jellemzően több vágóasszisztens segíti a vágó munkáját.

Világosító

A világosító feladata a forgatási helyszínek világításának kivitelezése a fővilágosító és az operatőr irányítása alatt. Ebbe beletartozik a különböző lámpák felszerelése, működtetése és karbantartása, de a forgatási helyszín teljes elektromos ellátásának biztosítása is. A produkció méretétől függ, hogy hányat alkalmaznak belőlük.

Produkciós asszisztens

A produkciós asszisztens a film előkészületének és forgatásának időszakában a szervezési, lebonyolítási munkálatokban vesz részt a gyártási csapat tagjaként. Közvetlen felettesei: a felvételvezető, a gyártásvezető és a producer. Szoros együttműködésben dolgozik a rendezőasszisztensek csapatával, olyannyira, hogy a két csapat munkaköre sok mindenben lefedi egymást.

Rendezőasszisztens

A rendezőasszisztens feladatai szerteágazóak és összetettek. Az első rendezőasszisztens a rendező közvetlen munkatársa, akinek a másodasszisztens illetve nagyobb költségvetésű filmek estében a harmadasszisztens segíti a munkáját. A produkció gyártáselőkészítése során feldolgozzák a forgatókönyvet, összeállítják a részlegek igénylistáját (diszpóskönyv), és ezek alapján elkészítik a gyártási tervet. Folyamatosan nyomon követik, hogy a forgatás során a rendező utasításainak, és a gyártási tervnek megfelelően haladjanak a munkálatok. A gyártási terv alapján összeállítják a napi forgatási munkatervet (call sheet), amely többek között meghatározza a részlegek, színészek pontos napi feladatát, beleértve a forgatandó jeleneteket, és az azokhoz szükséges felkészülés menetrendjét. A gyártási helyszíneken azért felelnek, hogy minden és mindenki időben forgatásra készen álljon és a helyén legyen.

Felvételvezető / location manager

A felvételvezető a gyártásvezető közvetlen munkatársa. A gyártáselőkészítés során a felvételvezető a rendezővel és a látványtervezővel szorosan együttműködve próbálja megtalálni az ideális forgatási helyszíneket, ebben, ha szükséges, több helyszínkereső (location scout) segíti. A felvételvezető felelős a kiválasztott helyszínek forgatáshoz szükséges feltételeinek biztosításáért, így többek között: beszerzi a forgatáshoz szükséges engedélyeket (pl. önkormányzattól, rendőrségtől), megegyezik a bérleti díjban, gondoskodik a parkolásról, az áramellátásról, a zajcsökkentésről stb. A forgatás megkezdését követően a felvételvezető irányítja a helyszínek logisztikáját, valamint ő felel a szabályok betartásáért és a biztonságért.