Történelmi Játékfilmterv Program - Forgatókönyv fejlesztési pályázat

 
Pályázati kiírás a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Történelmi Játékfilmterv Program nyertes filmterveinek forgatókönyv fejlesztési támogatására.

A történelmi filmek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezet fenntartásában és az audiovizuális ismeretterjesztésben. E célokat szem előtt tartva a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: „Filmalap”) Történelmi Játékfilmterv Programot (továbbiakban: „Program”) hirdetett, melynek nyertes műveit szakmai zsűri választotta ki. A Filmalap a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: „Filmtörvény”) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a TÖRTÉNELMI JÁTÉKFILMTERV PROGRAM nyertes projektjeinek forgatókönyv fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I. A pályázók

1.1 A történelmi játékfilmterv PROGRAM nyertes projektjeinek szerzői egyénileg, magánszemélyként vagy jogi személy útján pályázhatnak, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek. A pályázatot a történelmi játékfilmterv PROGRAM-ban részt vett nyertes alkotó nyújthatja be (az esetleges társírók feltüntetésével).

1.2 Pályázni olyan jogi személlyel lehet, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

1.3 A Támogatási Szabályzat szerinti referencia-feltételek jelen pályázati kiírás során nem alkalmazandók, a pályázók azok teljesítése alól automatikusan mentesülnek. A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként azonban a Filmszakmai Döntőbizottság rendelkezhet egész estés játékfilmes tapasztalattal rendelkező társíró bevonásáról.

1.4 A pályázatból ki van zárva és támogatásban nem részesülhet:

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) aki a Filmtörvény szerinti támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, jogszabályban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg,

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem rendelkezik magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel,

j) a Döntőbizottság tagjai, a Támogató vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, illetve ezek közeli hozzátartozói, továbbá olyan szervezetek, amelyekben ezen személyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselők, vagy azokban tulajdoni részesedéssel – ide nem értve a nyilvános részvénytársaságokat – rendelkeznek,

k) akivel/amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

II. A pályázat benyújtásának határideje

A forgatókönyv-fejlesztési pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje (online benyújtása): 2019. február 28.  16 óra. 

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető ezen a linken.

3.2 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) egy példányban benyújtani.

3.3 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon a pályázó aláírásával ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV. A támogatás összege

4.1 A forgatókönyv fejlesztési támogatás összegét a Filmszakmai Döntőbizottság határozza meg. 

V. Döntés a támogatásról

5.1 A Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően hozza meg, a forgatókönyv-olvasók, a fejlesztők és a fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján.

5.2 A Filmalap a döntésről írásban értesíti a pályázókat.

VI. A támogatási szerződés

6.1 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal a döntés kihirdetését követő 60 napon belül köti meg. Támogatási szerződés kizárólag az 1.2 pontban meghatározott jogi személlyel köthető.

6.2 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj megfizetése alól.

VII. Forgatókönyv fejlesztés folyamata

7.1 A forgatókönyv fejlesztési támogatási szerződés megkötésétől kezdve legfeljebb 9 hónap áll a támogatottak rendelkezésére a forgatókönyv végleges változatának megírására. 

7.2 A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

7.3 A forgatókönyv végleges változatának elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt.

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik. 

8.2 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése.

8.3 A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX. Adatvédelmi szabályok

9.1 A Filmalap a pályázat tekintetében adatkezelőnek minősül, ahhoz kapcsolódóan kizárólag a pályázat lebonyolítása érdekében személyes adatokat kezel.

 

A Filmalap, mint adatkezelő elérhetőségei:

székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.
tel.: + 36 1 461 1320
e-mail: filmalap@filmalap.hu
honlap: www.mnf.hu 

A Filmalap adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Bottyán Béla
postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
tel.: +36 1 461 1365
e-mail: bottyan.bela@filmalap.hu

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: a pályázat szakszerű és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

9.2 A fenti adatkezelés kapcsán a Filmalap felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes. Amennyiben a pályázó a fenti adatokat nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy a pályázó nem vehet részt a pályázaton.

9.3 A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a pályázó jogosult a hozzájárulását megtagadni valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni a Filmalap központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a pályázóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

9.4 A személyes adatok címzettjei: a pályázati eljárás során közreműködő munkavállalók és a Filmszakmai Döntőbizottság tagjai.

9.5 A pályázó kérelmezheti a Filmalaptól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. A pályázót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

9.6 Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy a Filmalap általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.7 A pályázó a – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A pályázó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Filmalapnak a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

X. Egyéb rendelkezések

A Filmalap Történelmi Játékfilmterv Programjának keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2018. december 18.

Mellékletek

I. A pályázat mellékleti

 1. szinopszis és treatment legutolsó változata
 2. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 3. amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata,
 4. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
 5. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető):
 6. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata
 7. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv (önrész bevonása esetén a finanszírozást alátámasztó dokumentumok)
 8. a treatment felhasználási jogaira, megfilmesítésére vonatkozó eredeti dokumentumok másolata;
 9. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Filmjusnál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.,
 10. CD melléklet

II. A támogatási szerződés mellékletei

 1. amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
 2. Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható;
 3. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást
 4. a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,
 5. véglegesített, a Támogatott és a Filmalap képviselője által aláírt fejlesztési munkaterv,
 6. véglegesített költségvetés és finanszírozási terv (önrész bevonása esetén finanszírozást alátámasztó dokumentumok)
 7. a cég képviseletére jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya
 8. komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető)  

 

Formanyomtatványok a pályázathoz:

 

Finanszírozási terv

Formai követelmények