Pályázati kiírás filmművészeti képzést folytató egyetemek diplomafilmjeinek elkészítésére (2020-2021 tanév)

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés c) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki a filmművészeti képzést folytató egyetemek diplomafilmjei elkészítésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.

A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.  

A pályázat célja a felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók diplomafilmjei elkészítésének támogatása.  

I.          A rendelkezésre álló forrás megnevezése  

1.1.      Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.  

1.2.      A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.  

II.        A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja  

2.1       A pályázatok 2021. február 10. napjától a 2021. április 9. éjfélig (60 nap) folyamatosan benyújthatók. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.  

2.2.      A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be (Adatlap megnevezése: Eseti-Diplomafilm), Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.  

III.       A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása  

3.1. A pályázók köre a filmművészeti és televízió szakos hallgatókat nappali tagozaton képző alábbi egyetemek:  

·       Színház- és Filmművészeti Egyetem – Film- és Médiaintézet képzései
·       Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Média Intézet képzései
·       Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet – filmtudományi képzés  

3.2.      Pályázatot nyújthatnak be a filmrendező, egyéb filmművész, okleveles animációs filmrendező művész, média design és filmtudomány (filmkészítő szakirány) szakos hallgatókat nappali tagozaton képző fent megjelölt megfelelő referenciával rendelkező felsőoktatási intézmények, vagy a képzés szervezésében vagy finanszírozásában résztvevő, az intézmény által elismert és általuk a jelen pályázat lebonyolításával megbízott megfelelő referenciával rendelkező jogi személyek, diplomafilmekre vonatkozó csomagtervekkel.  

Referenciával rendelkező filmelőállítóként a Támogató a pályázó intézményt vagy egyéb jogi személyt is elfogad. A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.  

3.3.      A későbbi referenciák megszerzése érdekében a filmek produceri, rendezői és forgatókönyvírói kreditjeit egyértelműen fel kell tüntetni.  

3.4.      Ha az egyes filmek megvalósításában gyártásszervező hallgatók vesznek részt, a produkció(k)hoz a pályázati feltételeknek megfelelő szükséges anyagok elkészítésére és azok aláírására ők is kötelesek.  

3.5.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

IV.       A támogatási összeg felső határa  

4.1.     Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:

-           filmrendezői és animációs tervezőművész képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 35 millió Ft,
-           filmtudományi (filmkészítő szakirány) képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 15 millió Ft.  

V.        A pályázat tartalmi és formai követelményei  

A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.  

VI.       A hiánypótlás lehetősége és feltételei  

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.  

VII.      Az elbírálás határideje, az eredményről történő értesítés módja és határideje  

7.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.  

7.2.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.  

VIII.    A maximális támogatási intenzitás mértéke  

8.1.      A támogatási intenzitás meghatározására az Mktv. 13. §-ában foglaltak figyelembevételével kerül sor.  

8.2.      A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási költségekre köteles fordítani. A Támogató ennél magasabb arányt is előírhat, de az nem haladhatja meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.  

8.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.  

IX.       A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre  

9.1.      A támogatás alapjául szolgáló költségek elszámolásakor kizárólag az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a Támogatott által bizonylattal igazolt költség számolható el, amely megfelel az Mktv.-ben meghatározott közvetlen filmgyártási költségek feltételeinek. Az elszámolhatóság tekintetében a támogatási döntés időpontjában hatályos szabályozás az irányadó.  

9.2.      A Támogató által a projekt vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók).  

9.3.      Az Mktv.-ben foglaltakon túl valamennyi támogatási cél esetében elszámolható költségnek minősül továbbá:

-        a film gyártásához szükséges szerzői jogok megszerzésének költsége, az Mktv.-ben foglalt legfeljebb 4%-os korlátozástól függetlenül,
-        a filmgyártásban közreműködő magánszemélyek – így különösen az előadóművészek és stábtagok - javadalmazásának teljes összege, beleértve az Mktv. 31/E. § (12) bekezdésében foglalt hárommillió és 31/F. § (1a) bekezdésében foglalt tizenkettőmillió forintot meghaladó azon összeget is, amely a filmszakmai közvetett támogatás megállapítása szempontjából közvetlen filmgyártási költségként 50 %-ban számolható el,  
-        ügyleti kamat (így pl. az áfa és a közvetett állami támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó banki, pénzintézeti hitelek/kölcsönök után fizetendő kamatok, hitelfelvételi díjak és kezelési költségek),
-        a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
-        a Támogató által delegált filmszakmai és pénzügyi ellenőr díja,
-        kártérítés, kártalanítás káreseményenként 50.000 Ft értékig, de összesen filmalkotásonként legfeljebb 250.000 Ft értékig.

A filmgyártás keretében elszámolható költségekre az Mktv. közvetlen magyar filmgyártási költségekre vonatkozó szabályai, valamint a 31/E-31/G. §-ában foglaltak irányadók azzal, hogy a filmelőállító általános költségének mértéke tekintetében a döntés a Filmszakmai Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.  

9.4.      Nem számolhatók el az alábbi költségek:

-        a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
-        beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
-        támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
-        késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
-        olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
-        teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.  

9.5.      A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.  

X.        A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek  

10.1.    A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokról a Támogató a kedvezményezetteket tájékoztatja.

10.2.    A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:

a)     a filmalkotás elkészült, és annak végső változatát valamennyi filmelőállító és a Támogató elfogadta,
b)     a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével elszámolt, és azt a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, valamint a Támogató általi auditálása megtörtént,
c)     a támogatott a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének eleget tett és ezt a Támogató felé igazolja,
d)     az elkészített filmalkotásról 1 db DVD a Támogató részére leadásra került,
e)     a nemzetközi értékesítéshez szükséges, a támogatási szerződés mellékletét képező lista szerinti szállítási anyagokat támogatott Támogató részére tételes átvételi elismervénnyel igazolva átadta.  

10.3.    A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmgyártási támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.  

XI.       A folyósítás részletei  

11.1.    A Támogató a támogatási szerződésben állapítja meg a támogatás fizetési ütemezését.  

XII.      A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás  

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.   

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.  

XIII.    A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja  

13.1.    A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. 

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.  

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.  

XIV.    Felvilágosítás lehetősége  

A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.  

XV.     Egyéb rendelkezések  

15.1.    Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.  

15.2.    A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:  

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol  

15.3.    A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.    

           

1. melléklet  
Filmfesztiválok, filmes események referenciához    

Játékfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Golden Globe
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA      

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs
Festival DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel Nyon (Visions du Réel)
Silver Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA    

Animációs filmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
Cartoon d’Or
Annecy International Animated Film Festival
Hiroshima International Animation Festival
Ottawa Film Festival
Cinanima (Portugália)
Animafest (Horvátország)    

2. melléklet
A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok  

 

1.   Felsőoktatási intézmény esetében nyilvántartásba vételt igazoló okirat (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás),
2.   a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány),
3.   amennyiben nem a felsőoktatási intézmény a pályázó, az intézmény képviseletére jogosult vezető támogató nyilatkozata,
4.   komplex pályázati nyilatkozat,
5.   a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat, 
6.   a mozgóképszakmai hatóságnak a filmalkotásokkal kapcsolatban a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata, 
7.   gyártási költségvetési terv filmenként
8.   finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések stb), 
9.   amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés, 
10.  pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv,
11.  pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,
12.  amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről, 
13.  a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl: producer hallgatóval), kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok
14.  a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések.
15.   szinopszis, valamint, ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv
16.   a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen).